MEMBINA KERUKUNAN HIDUP

ANTARA UMAT BERAGAMA

MANUSIA DICIPTAKAN BERBAGAI BANGSA

UNTUK SALING KENAL-MENGENALI

Assaalamu’alaikum warahmatullaahi wa barakaatuh.

Malaysia adalah negara yang mengandungi dua puluh dua juta penduduk, yang terdiri daripada berbagai-bagai bangsa dan agama. Negara yang masih banyak tempat-tempat sejarah yang boleh di lawati dan hutan-hutan yang tidak tercemar dengan pembangunan pesat di bandar-bandarnya.

Barisan Nasional adalah tunggak kerajaan yang memerintah negara ini. Ia terdiri dari kumpulan Parti-parti Politik yang terdiri dari Parti Politik Melayu, China, India dan sebagainya. Di sini menunjukkan tidak kira apa bangsa atau kepercayaan agama seseorang, tetapi dapat bekerjasama.

"Hai sekalian manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki laki dan seorang perempuan dan Kami jadikan kamu berbangsa bangsa dan bersuku suku, supaya kamu saling mengenali…." (Juz 26 Alhujurat, surat 49 ayat 13)

"Yaa ayyuhannaasu innaa khalaqnaakum min dzakariw wa unsya wa ja’alnakum syu`ubaw wa qaba`ila lita`arafu….."

 

BERBAGAI AGAMA NAMUN BERUKUN

Dengan falsafah Rukun Negara maka agama-agama di Malaysia tumbuh dengan subur. Tidak menghalang persatuan dan kesatuan antara umat yang satu dengan yang lain malahan mereka erat berkerjasama, dengan dasar saling mengasihi dan saling menghormati.

Banyak pencobaan yang berat telah ditempuhi misalnya kemerosotan mata wang Malaysia dan sebagainya namun begitu rakyat tetap teguh berdiri bersatu tanpa membezakan antara apa agama pun.

Banyak terdapat di negara-negara lain bangsa-bangsanya tidak ada toleransi agama sama sendiri. Lebih-lebih lagi bangsa-bangsa Nasrani, tempat-tempat ibadahnya dimusnahkan oleh penganut2 beragama Islam. Syukurlah kita, rakyat di negara ini telah faham benar dengan agama-agama antara satu dengan yang lain. Kerana banyak terdapat di dalam Quran dan Hadith-hadith keterangan dan petunjuk yang orang Muslim dan Nasrani mempercayai bersama-sama Rasul iaitu Rabbana Isa.

KETERANGAN-KETERANGAN DAN PETUNJUK-PETUNJUK MENGENAI RABBANA ISA DI DALAM QURAN DAN HADITH

1. ORANG NASRANI SAHABAT DEKAT ORANG MUSLIM

"….wa latajidanna aqrabahum mawaddatal lilladziina aamanuul ladziina qaaluu innaa nashaaraa…"

"Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wash shabiuna wan nashara man amana billahi walyaumil akhiri wa `amila shalihan falahawfun `alaihim walahum yahzanun

 • "Sesungguhnya mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang penyembah bintang, orang-orang Nasrani, siapa saja yang beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian serta berbuat saleh, maka tidak akan merasa takut dan merasa sedih. (Juz 6 Al-Maidah surat 5 ayat 69)
 • 2. MUHAMMAD SAW. LEBIH DEKAT DENGAN ISA AS.

  "Ana aulan nasi bi ‘isabni maryama fiddunya wal akhirati wal anbiya-u ikhwatul li’allatin ummahatuhum syatta wa dinuhum wa hidun."

  3. SESEORANG TTDAK DIPANDANG BERAGAMA BILA TIDAK MENEGAKKAN AJARAN TAURAT DAN INJIL

  "Qul ya ahlal kitabi lastum ‘ala syai-in hatta tuqimut taurata wal injila…."

  4. ISA AS. WAFAT DAN DIANGKAT, DAN PENGIKUT PENGIKUT ISA A.S. MENGATASI ORANG KAFIR HINGGA HARI KIAMAT

  "Idzqalallahu ya ‘isa inni mutawafika wa rafi`uka ilayya wa muthahiruka minal ladzina kafaru wa ja`ilul ladzinat taba`uka fauqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah…"

  5. KAFIR KALAU MENOLAK ISA AS.

  "Wa bi kufrihim wa qaulihim `ala maryama buhtanan `azhima"

  6. ISA AS. SUCI TAK BERDOSA

  "Qala inma ana rasulu rabbika li ahaba laka ghulaman zakia"

  7. ISA AS. TAK DISENTUH SETAN

  "… Yaqulu ma mim bani adama mauludun ila yamassuhusy syaithanu hina yuladu fayastahilu sharikhom mim massisy syaithani ghaira mayama wabniha"

  8. HANYA ALLAH SWT. PENCIPTA MAKHLUK HIDUP

  "… innal ladzina tad`una min dunillahi lay yakhluqu dzubabaw wa lawijtama`u lahu…."

  9. ISA AS. TELAH MENCIPTA MAKHLUK HIDUP

  "Inni akhluqu lakum minath thini kahai-atith thairi fa anfukhufihi fayakunu thaira"

  10. HANYA ALLAH SWT. YANG MENGETAHUI HARI KIAMAT

  "Innallaha `indahu `ilmus sa`ati…"

  11. ISA AS. JUGA MENGETAHUI HARI KIAMAT DAN ISA AS. ADALAH JALAN YANG LURUS

  "Ihdinash shirathal mustaqim"

  "Wa innahu la`ilmul lis sa`ati fa la tamtaruna biha wat tabi`uni hadza shiratum mustaqim"

  12. ISA AS. ROH ALLAH SWT. DAN BERKUASA ATAS ALAM SEMESTA

  "Wal lati ahsanat farjaha fanafakhna fiha mir ruhina waja`alnaha wabnaha ayatal lil`alamin."

  13. ISA AS. ITU UTUSAN ALLAH SWT. DAN FIRMANNYA

  "Inamal Masihu `isabnu Maryama rasullullahi wa kalimatuhu"

  "Innal ladzina yakfuruna billahhi wa rasulihi wa yuriduna ayyufarrifu bainallah wa rasulihi wa yakuluna nu`minu biba’diw wa nakfuru biba’di….."

  14. ISA AS. ADALAH ROH ALLAH SWT. DAN FIRMANNYA

  "lisafa innahu ruhullah wa kalimatuh"

  15. ISA AS. ADALAH ROH ALLAH SWT. YANG MENJELMA MENJADI MANUSIAYANG SEMPURNA

  "fat takhadzat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fa tamatstsala laha basyaran sawiya"

  "Wassalamu `alaiya yau ma ulidtu wa yauma amutu wa yauma ub`ashu haiya."

  16. ISA AS. TERKEMUKA DI DUNIA DAN DI AKHIRAT

  "…. Ismuhul masihul isabnu maryama wajihan fid dunya wal akhirat…."

  17. ALLAH SWT. HAKIM YANG ADIL

  "Maliki yaumid din"

  "A laisallahu bi ahkamil hakimin"

  18. ISA AS. HAKIM YANG ADIL

  "Wa im min ahlil kitabi illa layu’ minan nabihi qabla mautihi, wa yaumal kiyamati yakunu `alaihim syahida."

  "Wal ladzil nafsi biyadihi layusyikanna ay yanzila fikumubnu maryama hakaman muqsithan…."

  Setiap orang yang dilahirkan ke dunia yang fana ini pasti akan dihakimi oleh Isa Almasih as. Jikalau di dalam Alquran sendiri banyak sekali didapati keterangan dan rujukan-rujukan mengenai siapakah Isa Almasih as. itu, sedangkan nabi Muhammad saw, juga lebih dekat dengan nabi Isa as. itu di dunia maupun di akhirat, alangkah baiknya jikalau kita mahu mengikuti tauladan nabi iaitu kita sesama umat, baik umat Islam, umat Kristian dan umat-umat yang lain juga saling kasih-mengasihi demi membina kerukunan satu dengan yang lain selama-lamanya. Amin.

  Wassalamu`alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.


  Laman-laman Web Bahasa Melayu dan Indonesia
  Answering Islam Main Site (English)