‘Djihaad kent geen einde’

Islamist sjeik Omar Bakri Muhammad, in een exclusief interview, bediscussieert de beweegreden voor 11 september, de christenen die hij het meest respecteert, en de Jezus die hij verdedigt.

Interview door Anthony McRoy

Sjeik Omar Bakri Muhammad is de leider van één van de meest controversiële islamitische groepen in het Verenigd Koninkrijk, Al-Muhajiroun (wat in het Arabisch “de emigranten” betekent ). Hij vestigde na de 1e verjaardag van 11 september wereldwijd aandacht op zich door een vergadering te houden getiteld: “Een uittorende dag in de geschiedenis,” en onthulde een poster die het tweede vliegtuig afbeeldde dat het WTC naderde.

Deze maand zeiden Scotland Yard-officieren in Groot-Brittannië, dat ze sjeik Omar aan het onderzoeken waren op verdenking van steun aan de “wereldwijde djihaad,” inclusief het aansporen van moslimjeugd om zich bij de opstandelingen in Irak aan te sluiten. Omar, een Syriër, woont in Groot-Brittannië, het land dat hem jaren geleden politiek asiel gaf.

Omar is geen vreemdeling voor de Britse christelijke gemeenschap. In 1999 debatteerde apologeet Jay Smith van Hyde Park Christian Fellowship sjeik Omar en riep hem op om “ieder vorm van religieus geweld te veroordelen, wanneer en waar dat ook in de naam van God wordt bedreven .” Hoewel zij van mening verschillen op tal van zaken, respecteert Omar hem erg.

Christianity Today dacht dat lezers beter Omar’s radicale kijk willen begrijpen op djihaad en op zijn aanname’s over het christelijke geloof. Anthony McRoy, een in Londen gestationeerde islamgeleerde, een religiejournalist, interviewde recentelijk Omar Bakri Mohammed. Natuurlijk verdedigen we Omar’s gezichtspunten niet, maar presenteren hem alleen om christenen te helpen beter Omar’s soort islam te begrijpen, welke zo overheersend is in de wereld van vandaag.

Sinds het moment dat sjeik Omar dit interview gaf, heeft een verklaring afgegeven, officieel Al-Muhajiroun ontbindend. Een later verslag in de Muslim Weekly, afkomstig uit de Luton Raad van Moskeeën (die tegen hem zijn), suggereert dat plannen op stapel staan om de groep te hernoemen als Ah lus-Sunnah wal Jamaah. Andere Britse Moslimgroepen, zoals de Moslimraad van Groot-Brittannië, hekelen Sjeik Omar vaak.

Waarom gelooft u dat haat tegenover de VS kon leiden tot de 11 september aanvallen?

Islam is de finale openbaring, daarom onderwerpen zij die erin geloven zich aan Allah - de Enige die gehoorzaamheid waardig is in iedere sfeer van het leven. Om 11 september te begrijpen, moeten we terug gaan naar Tauhied - de exclusieve aanbidding van God in iedere sfeer - religieus, politiek, sociaal etc. Ieder menselijke daad moet hiertoe behoren. 11 september was ongetwijfeld een onaangenaam moment voor de getroffenen en hun familie’s (moslims en niet-moslims), maar degenen die het pleegden deden het als gevolg van de voorbestemd goddelijk besluit (hoewel God de mens vrije wil geeft).

De “Grote 19” of “terroristen” zijn persoonlijk aansprakelijk voor hun daden. Als deze waren gebaseerd op Gods geboden, zullen zij worden onderscheiden; als deze tegen zijn geboden zijn, zullen zij worden gestraft.

De 19 verwezen naar een goddelijke tekst, Soera Al-Baqarah 2: 190 “Bestrijdt op Gods weg hen die jullie bestrijden…” Moslims geloven dat niet-moslims kaffir zijn - degenen die niet geloven in de islam. Dit is niet een belediging, het is een beschrijving. De God in wie we geloven kwam niet uit de schoot van een moeder. De VS is een kaffir staat - en kaffir sluit in die Amerikaanse moslims die bondgenoot zijn met de niet-moslims, bijvoorbeeld in het Amerikaanse leger, zoals in Irak, en zijn daarom legitieme doelen voor de djihaad.

Amerikanen moeten luisteren naar moslims die geloven in 11 september en niet naar die moslims die dat niet doen! “Terrorisme” kan of opositief of negatief zijn - dat wil zeggen, vóór of tegen God. Amerikaans terrorisme in Irak is anti-God. Amerikaanse kiezers hebben zich schuldig gemaakt met de regering die zij kozen, zo doen de Russische kiezers ten opzicht van de daden van hun regering in Tsjetsjenië - dus stemden zij voor Poetin. Medeplichtigheid in de daden van je regeerders maakt je een legitiem doel.

Amerika wordt gehaat omdat zij de agressors zijn tegen de moslims in Afghanistan, Libanon, Somalië, Irak, Palestina, of door corrupte, marionetten moslimregimes te steunen zoals de Saoedi’s, Egypte, de Golfstaten, en de Sjah van Iran. Na de Tweede Wereldoorlog verklaarde Amerika in feite de oorlog aan moslims en de islam - vervangend de Britse en Franse Rijken, door ex-Britse marionetten regeerders te controleren, maar in het bijzonder door militaire, financiële en diplomatieke steun aan de Israëli’s te geven. Amerika gebruikt zijn VN veto tegenover moslims. Het vestigde Amerikaanse bases in de moslimwereld - op zichzelf een daad van agressie.

Gelooft u dat 11 september op wat voor manier dan ook islamitisch gezien gerechtvaardigd was?

Sprekend objectief als een moslimgeleerde, en niet dergelijke daden aanmoedigend, een djihaad kan gerealiseerd worden zonder het slachtveld - het is niet beperkt tot tijd, plaats, gebouw, gebeurtenis, mensen, transport, eten, water (beide mogen legitiem worden vergiftigd in de djihaad), of door kleding - er is geen noodzaak om een uniform te dragen.

Alle wapens zijn legitiem in djihaad. Zelfs dieren mogen worden gebruikt als “zelfmoord bommen”! Het wordt niet beperkt door het doel - zelfs moslims of kinderen kunnen worden gedood, als zij door de vijand als menselijke schilden worden gebruikt. Slechts één ding kan djihaad beperken - een Verbond van Veiligheid [Verdrag]. Niet-strijdende vrouwen, kinderen, ouderen, geestelijken, gekken, gehandicapten worden uitgesloten, en niet-moslimse kinderen gaan naar het Paradijs. Echter, als zij worden gedood in kruisvuur of gebruikt worden als menselijke schilden, worden zij bijkomend schade.

Opnieuw, objectief sprekend als een moslimgeleerde, en niet dergelijke daden aanmoedigend, 11 september was gerechtvaardigd omdat Amerika geen Verbond van Veiligheid met de moslims had hoewel moslims in de VS onder een Verbond van Veiligheid zijn waarbij zij geen militaire actie tegen Amerika mogen ondernemen. Alleen gekwalificeerde geleerden in fiqh [Islamitische jurisprudentie] konden dit gepland hebben - omdat de 19 niet-moslimse aliassen gebruikten om het land binnen te komen (wat hen wettig toestond om te handelen in de djihaad).

Toen ik erover hoorde, bad ik tot God dat geen moslims in Amerika het deden omdat dat haram [verboden in de islam] is. Nadat Al-Qaeda verantwoordelijkheid erkende, was het duidelijk dat gekwalificeerde oelema [islamitische geleerden] erachter zaten. Dus, Al-Qaeda heeft de cultuur van terrorisme in de islam na 200 jaar nieuw doen herleven.

Wat betreft de gijzelneming en slachtpartij van schoolkinderen in Beslan, Rusland, in september 2004?

Zoals gezegd, er is geen beperking van plaats (het kon zelf in Mekka gebeuren) - dus scholen zijn legitieme doelen voor de djihaad, maar het is aan de locale moedjahedien [degenen die betrokken zijn in djihaad] om de beste strategie te kiezen.

Het doden van vrouwen en kinderen was en zal nooit deel van de djihaad in de islam zijn, of dat zij nu de vrouwen of kinderen van moslims of van niet-moslims zijn. Dus als Tsjetsjeense moedjahedien vrouwen en kinderen in Beslan doodden, zou ik het veroordelen. De kinderen van niet-moslims, zoals die in Beslan, die sterven in dergelijke omstandigheden gaan naar het Paradijs.

Zou u Al-Qaeda’s djihaad karakteriseren als zijnde anti-christen als ook als zijnde anti-Amerikaans?

Al-Qaeda komt van de Ahl-us Sunnah wa Jamaah stroming - ook bekend als Salafi’s of Al-Hoeroeba [vreemdelingen] of “Mensen van Tauhied” [Wahhabi tak van de islam], wat uitlegt waarom Zarqawi in Irak de term gebruikt. De djihaad is niet specifiek anti-Amerikaans.

In woorden van Islamitisch jurisprudentie zijn alleen moslims onschuldig - niet-moslims zijn dat niet. Alle niet-moslims zijn per definitie opstandige criminelen tegen God. Moslims die zich bezig houden met interreligieuze ontmoetingen zijn afvalligen. God discrimineert onder mensen op basis van geloof. De djihaad is niet specifiek anti-christen - het is anti-kaffir.

Bin Laden zegt dat zijn djihaad defensief is. Kunt u dit uitleggen?

Salafi’s gebruiken deze woorden niet, maar defensieve djihaad is het antwoord wanneer moslims aangevallen worden. Offensieve djihaad is wanneer islam door militair ingrijpen gebracht wordt door de islamitische staat in verovering, of wanneer moslims worden gearresteerd [vanwege hun geloof].

11 september was niet een poging om Amerika te veroveren, maar in plaats daarvan een daad van vergelding. Het doel was om Amerika met geweld uit de moslimwereld te bewegen door dezelfde pijn toe te brengen als zij de moslims toebrengen.

Veel moslimgeleerden denken dat alle Israëli’s, als “de koloniale onteigenaars,” maar niet alle Amerikanen of Russen, deze categorie passen. Wat is de positie van islamitische wet? Is het halal (toegestaan door de sjaria wet) om Westerse gijzelaars in Irak te onthoofden?

Vrouwen en kinderen [dat wil zeggen jongens onder de 15] en moslims zijn geen legitieme doelen - evenmin niet-vechtenden [geestelijken, gehandicapten, krankzinnigen, ouderen, etc.] Zelfs Israëlische kinderen of vrouwen niet, tenzij zij in het leger dienen, wat velen doen, of leven in in bezit genomen eigendommen van onteigende Palestijnen (moslim of christenen), wat feitelijk allen doen.

Echter, als kinderen worden gedood, ligt de fout bij de volwassen bezetters die hen in de slagveld situatie brachten. Er zijn twee soorten Joden in Palestina: Allereerst, de autochtone Palestijnse Joden die er altijd met moslims en christenen woonden , met wie er geen probleem is tenzij zij de bezetters steunen. En ten tweede, de onwettige Europese kolonisten uit Polen, Rusland, etc. die legitieme doelen in de djihaad zijn, omdat zij moslims en in verdrag beschermde [autochtone] christenen onteigenen.

Ten aanzien van onthoofding, het is halal om moslimcriminelen te onthoofden! Het is halal om gevangenen te doden in een oorlog. Ten aanzien wat gedaan kan worden om hun vrijlating te verzekeren, óf zij óf hun families kunnen de islam omarmen. Of, gebaseerd op het principe in islamitische jurisprudentie dat wat de islam en de Oemma [wereldwijde moslimgemeenschap] het meeste baat - zoals toen Salah ad-Din [Saladin] na de herverovering van Al-Qoeds [Jeruzalem] zei dat hij alleen het Ware Kruis voor de Kruisvaarders zou herstellen als dat de moslims baatte - konden de familieleden van gijzelaars aanbieden om voortdurend de volgende zaken te hekelen: de Kruistochten, de 1916 Sykes-Picot Overeenkomst dat het Midden-Oosten verdeelde tussen de Fransen en de Britten, de 1917 Balfour Verklaring dat Palestina overhandigde aan de Zionisten, VN Resolutie 181 dat de Zionistische entiteit oprichtte, en ook Amerikaanse regeringssteun voor wat het Zionistische regiem de Palestijnen aandoet, als ook de situaties in de Guantanamo Bay, Umm Qasr, Gagran, en Abu Ghraib gevangenissen.

De moedjahedien kunnen dan overwegen dat de voordelen van het vrijlaten van de gijzelaars zwaarder wegen dan hen te doden. Wat in Spanje gebeurde liet dit zien: toen de regering terugtrekking van troepen uit Irak aankondigde, antwoordden de moedjahedien positief. Moslims waardeerden de antioorlog marsen in het Westen. Bin Laden riep de Europeanen op om hun regeringen te veroordelen.

Op welke basis kan Amerika vrede hebben? Kunt u de Hoedaibia verdrag uitleggen en de implicaties ervan? Is het eenmalig of verlengbaar?

Wat de Amerikaanse 11 september Commissie Rapport zei was onwaar - het is niet noodzakelijk voor Amerika om zich te bekeren tot de islam om vrede te hebben. Moslims bevechten Amerika omdat zij de agressors zijn, we vechten afvallige moslimregeringen omdat zij agressors zijn tegenover de islamitische wet.

Vrede kan komen als Amerika zijn troepen terugtrekt uit de moslimwereld, stopt met het exploiteren van moslimbronnen zoals olie, en fatsoenlijke relaties heeft met moslims, en stopt met het steunen van de Zionistische agressors en de moslimmarionetten regeringen. Met andere woorden, “Handen af van moslimlanden!” Moslims vielen de VS niet aan - het omgekeerde is waar. 11 september was een daad van vergelding. Zoals Bin Laden zei: vrede zal komen wanneer de VS zich terugtrekt uit de moslimwereld.

Het Hoedaibia Verdrag was een 10-jarig wapenstilstand tussen moslimse Medina en de heidense Mekkanen, en het is een basis voor vandaag. Het is ook verlengbaar.

Het vestigt een Verbond van Veiligheid. Echter, dit is niet mogelijk met bezetters - dus het kan niet worden gesloten met de Zionisten en hun steunverleners.

Kunt u de concepten uitleggen die Bin Laden gebruikt in zijn uitspraken over 11 september en andere gebeurtenissen: het Huis van Oorlog versus het Huis van Geloof, en de andere sfeer, het Huis van Verdrag of Pact? Is de laatste een basis voor het eind aan vijandigheden? Kan djihaad ooit eindigen?

Dar al-Harb, dat soms misleidend wordt vertaald als “Huis van Oorlog,” verwijst naar de sfeer dat in oorlog is tegen God of de moslims. Het niet-islamitische domein is of in oorlog met moslims of onder een verdrag. Onder Dar al-Ahad - het Domein van Veiligheid - wordt het gebied een opgeschort Dar al-Harb, omdat het verdrag het conflict voorkomt, waarin vrijheid van meningsuiting, het recht van religieuze verbreiding en geen militaire agressie is.

Vandaag is er geen Dar al-Islam - de hele wereld is Dar al-Harb omdat het in de sfeer van niet-sjaria is. Er is Dar al-Harb in termen van militaire agressie en bezetting.

Het doel van het Kalifaat – de ideale islamitische Staat, die nu niet bestaat – is om de wereld te veroveren, óf door militaire activiteit óf door mensen intellectueel tot de islam te bekeren. Onder de islamitische staat is er geen dwang om je tot de islam te bekeren, alleen om een islamitische politieke orde te hebben. Als het recht van religieuze verbreiding is verboden, wordt de VS Dar al-Fitnah [Domein van Vervolging]. Er is ook Dar al-Amen, waar moslims leven in niet-moslimlanden onder een Verdrag van Veiligheid. Een Verdrag van Veiligheid kan twee vormen hebben: (1) een visum voor studie, asiel, etc. of (2) originele sjariaregels waarbij de norm dat de levens en bezittingen van niet-moslims wettig zijn voor moslims om in bezit te nemen tenzij zij de islam omarmen niet geldig zijn vanwege een Verdrag van Veiligheid.

De Moedjahedien vandaag voelen dat zij zijn als Aboe Basir na het Hoedaibia Verdrag [Het verdrag dat Mohammed verplichtte om iedere man komend uit Mekka terug te geven. Aboe Basir, een nieuwe moslimbekeerling, ging naar Mekka, maar werd gevolgd door twee Mekkanen die succesvol eisten dat hij overhandigd werd. Op de weg terug velde hij één van hen, maar Mohammed, trouw aan zijn belofte, weigerde hem te ontvangen. Toen vluchtte hij om met anderen in zijn situatie als struikrovers te leven, heidense Mekkanen dodend en hun eigendommen in bezit nemend. Uiteindelijk vroegen de Mekkanen Mohammed om zijn groep in Medina te ontvangen]. Dus, de Moedjahedien, wetend dat er geen Verdrag van Veiligheid is, geloven dat alle levens en bezit halal voor hen zijn. Echter, de norm is een verdragssituatie.

De VS houdt op Dar al-Amen te zijn voor moslims in Amerika als: (1) Amerika de islam als de vijand verklaart; (2) het begint met het arresteren en doden van moslims; (3) de islamitisch prediking in de ban doet. Moslims zijn niet gerechtigd om Amerika te bevechten binnen zijn grenzen wanneer zij er normaal wonen – zij moeten vertrekken en dan vechten.

Er kan geen einde aan djihaad zijn – een hadieth [vertelling van Mohammed] zegt dit, maar verdragen kunnen een vorm van djihaad zijn. Een voorbeeld is het verdragsrelatie gevestigd tussen Medina en de christelijke staat van Nadjraan, of de Joodse entiteit Chaibar, waar beide autonoom waren, maar binnen Dar al-Islam.

U sprak over de islamitische vlag wapperend over Downing Street, en ik heb een hadieth op uw website gezien zeggend dat het einde niet zal komen totdat het Witte Huis is veroverd. Hoe ziet u voor u hoe deze doelen worden bereikt?

“Het laatste uur zal niet komen totdat de moslims het Witte Huis veroveren” is een hadieth verteld door Tabarani, een groot moslimgeleerde. Hoe?

Het Kalifaat is noodzakelijk voor de aanvallende djihaad, ofschoon het kan gebeuren als moslims oorlog voerden om hun gedetineerde moslims te bevrijden, zal het realistisch gezien waarschijnlijk gebeuren door intellectuele da’ wah [islamitische zending].

Hoe kan een Kalifaat opereren?

Onder het Kalifaat is autoriteit gecentraliseerd, maar niet de regering. De Kalief wijst ministers, rechter, gouverneurs, legerofficiers, etc. aan. Constitutioneel, hoewel alle analogieën niet perfect zijn, ligt het Kalifaat dichter bij het Amerikaanse presidentssysteem dan bij het Britse parlementair systeem met een Premier, hoewel het grote verschil is dat de Kalief opereert onder een goddelijk mandaat.

Er kunnen geen niet-moslim rechters zijn. In werkelijkheid zijn de koran en de Soenna [praktijk en vertellingen van Mohammed verslagen in de Hadieth] de Constitutie, de Sjaria is de wet. De Kalief wordt gekozen door moslims, zij het door volksverkiezing, of selectie door Majlis as-Shoera [Raadplegende Vergadering]. Niet-moslims kunnen deelnemen aan de Majlis door hun eigen gemeenschap te representeren.

Wat zouden de rechten van christenen zijn in een hersteld Kalifaat?

Als burger, in termen van welzijn en veiligheid, opleiding, etc. zijn zij gelijk. Zij zullen worden vrijgesteld van militaire dienst, hoewel zij vrijwillig kunnen. Zij zullen de Djizja hoofdelijke belasting betalen voor veiligheid en aangevend dat zij zich onderwerpen aan de islamitische wet, behalve als zij zich bij het leger aansluiten. Dit moet niet worden geheven met vernedering. Noch wordt het geheven op vrouwen, kinderen, geestelijken, ouderen, etc. alleen op volwassen, werkende mannen.

Geen privé scholen zullen worden toegestaan, en er zal een islamitisch beïnvloed nationaal curriculum zijn. Geen nieuwe kerken zullen toegestaan worden, maar alleen bestaande. Privé consumptie van alcohol zal toegestaan zijn, maar niet publieke verkoop. Alle staatshoofden moeten moslim zijn, behalve de assistenten van de Kalief die hem adviseren over de relaties met niet-moslim burgers. Moslims kunnen zich niet bekeren tot het christelijke geloof op straffe van executie. Evangelisatie campagnes zullen verboden worden, maar mensen zullen vrij zijn om het christelijke geloof op TV te presenteren, in debatten, etc.

U hebt Amerikaanse evangelische christenen gedebatteerd zoals Jay Smith. Gelooft u in het debat of ziet u een plaats voor dialoog?

Debat en dialoog zijn hetzelfde. Een verdrag is een dialoog. Geen interreligieus ontmoetingen; religie’s zijn niet hetzelfde Debat is oké.

Sprekend over Jay, hoe denkt u over hem en andere evangelische christenen die u hebt ontmoet?

Ik voel mij erg op mijn gemak met Jay - bij hem is wat je ziet, wat je krijgt. Hij is geen hypocriet, evenmin zijn de Salafi’s. Zijn woorden en daden komen overeen met zijn hart. Hij doet zich niet voor door zachte woorden over de islam uit te spreken. De koran roept op voor debat.

In het bijzonder, wat denkt u over Amerikaanse evangelische christenen?

De meeste Amerikaanse evangelische christenen weigeren om moslims te bedebatteren, anders dan de moed van Jay die dapper uitroept: “Jezus is Heer!” Ik ben altijd bereid hem te ontmoeten. Echter, ik heb geen directe ervaringen met de meeste Amerikaanse Evangelischen, en ik zal niet oordelen op basis van wat ik op TV zie. Ik ben altijd sceptisch over de TV.

U vaardigde een fatwa enkele jaren terug uit veroordelende de Amerikaanse auteur van de “blasfemische” toneelstuk Corpus Christi ter dood. Hoe denkt u over Christus?

In Islam wordt Jezus Al-Masieh ‘Isa [de Messias Jezus] genoemd. Hij is een Boodschapper van Allah, wonderbaarlijk geboren uit de Maagd Maria. Hij sprak in de wieg, verdedigde de boodschap van eerdere profeten - Noach, Abraham, Mozes etc. predikte de eenheid van God, voorspelde de komst van een profeet genaamd Ahmed [dat wil zeggen Mohammed], hij ontkende de Drie-eenheid en het zijn van de Zoon van God.

Hij zal vóór de Oordeelsdag terugkeren, en zal een Teken van het Uur zijn. Hij zal regeren tussen moslims en christenen, de djihaad afschaffen omdat zijn aanwezigheid het conflictpunt met de Daddjal [Antichrist] zal zijn , die zal vechten, geallieerd met de Joden en valse Christenen, tegen de Mahdi [de Rechtgeleide die verwacht wordt in de islamitische eschatologie] en Jezus.

De fatwa tegen de auteur van Corpus Christi was omdat het een aanval op Jezus was, wat hetzelfde is als een aanval op Mohammed en God. Moslims hebben de plicht om Jezus te beschermen.


Materiaal van Jay Smith:

Artikelen
Is the Qur'an the Word of God?,
The Bible And The Qur'an, Qur'anic Interpretation,
The Qur'an en
Uncomfortable Questions for the Qur'an


Verantwoording

Wij zijn Christianity Today dankbaar voor hun toestemming om dit artikel te vertalen en te publiceren. De originele titel luidt: ‘There Can Be No End to Jihad’

Reprinted from Christianity Today website (February 1, 2005), published by Christianity Today International Carol Stream, Illinois.