DE VOLMAAKTE MENS

Door: Samuel Green

Inleiding Dit artikel is een omvattende studie over het onderwerp ‘onderwerping’ in de bijbel en de koran. Dit is een onderwerp waarin de bijbel en de koran veel gemeenschappelijk hebben en als zodanig een plaats is waar christenen en moslim op veel punten het met elkaar eens kunnen zijn. Het artikel onderzoekt ‘onderwerping’ vanaf de tijd van Adam tot de terugkeer van Jezus. Het stelt ook de vraag wat het betekent om je aan God volkomen te onderwerpen.

Inhoud

De eerste zich te onderwerpen mens

In de koran en in de bijbel worden wij verteld dat Adam de eerste mens was die God schiep. Adam was het begin van de mensheid. God maakte Adam zijn mooie vrouw, Eva. Wij allen zijn nakomelingen van Adam en Eva.

En de mens noemde zijn vrouw Eva, omdat zij de moeder van alle levenden is geworden.

De mens noemde zijn vrouw Eva; zij is de moeder van alle levenden geworden. (Bijbel, Genesis 3:20)

O, mensdom! Wij hebben u uit man en vrouw geschapen (Soera 49:13, 4:1, Taqi-ud-Din Al-Hilali)

De koran en de bijbel zeggen beide dat toen God Adam schiep hij hem in de hof plaatste. De hof was een volmaakte plaats, een plaats van leven waar alles aanwezig was, en Adam leefde in volmaakte onderwerping aan God. Echter, de situatie bleef niet zo. Adam luisterde naar de leugens van Satan en faalde in het onderwerpen aan God. Adam at van de vrucht die God gebood om niet te eten. Adam zondigde.

En Wij zeiden: “O Adam, verblijf gij met uw gade in de tuin en eet overvloedig, waar gij ook wilt, doch nader deze boom niet, anders zult gij tot de zondaren behoren.” Doch door middel van de boom verleidde Satan hen beiden en dreef hen uit de staat waarin zij zich bevonden. En Wij zeiden: “Gaat heen - gij zijt elkander vijandig. Er zal op aarde een tijdelijke woonplaats en levensonderhoud voor u zijn.” (Soera 2:35-36)

Zij antwoordden: “Onze Heer, wij hebben onszelf onrecht aangedaan en als Gij ons niet vergeeft en ons niet genadig zijt, zullen wij zeker tot de benadeelden behoren. Hij zeide: "Gaat heen, sommigen uwer zullen de vijanden van anderen zijn. En er is voor u een verblijfplaats op aarde en een voorziening voor een bepaalde tijd.” Hij zeide: “Gij zult daarop leven en sterven en gij zult daarvandaan worden opgewekt.”  (Soera 7:23-25)

Hoe serieus was Adams zonde? Het was erg serieus omdat het de eerste zonde was, en daardoor was Adams status van volmaakte onderwerping aan God verloren gegaan (2:35, 7:23). We kunnen ook weten hoe serieus een overtreding is door Gods oordeel erover te bekijken. Een grote straf zou een grote zonde betekenen, en een kleine straf een kleine zonde. De bovengenoemde verzen uit de koran laten zien dat er drie aspecten in Gods oordeel zijn:

  1. God verdreef Adam en Eva uit het hof/ paradijs met al zijn zegeningen.
  2. Adam en Eva zullen nu elkaar bevechten (2:36, 7:24).
  3. Adam en Eva hebben niet langer eeuwig leven in het paradijs maar zullen op aarde sterven. (7:25).
  4. Adam en Evan hebben niet langer een innige relatie met God in het hof..

Dit is serieus, en dit oordeel van God heeft invloed op ons allen. Het is vanwege Adams zonde dat er gevechten in de wereld zijn. Het is vanwege Adams zonde dat je sterft. Iemand die denkt dat Adams zonde slechts een kleine overtreding was heeft nooit juist de koran of de bijbel gelezen.

De koran toont ook aan dat de zonde nu een machtige greep heeft op Adam, want hij beschrijft zijn volgende zonde buiten het hof.

Hij is het, Die u uit een enkele ziel heeft geschapen en daaruit haar gade maakte, opdat deze troost in haar mocht vinden. En nadat hij haar bekend heeft, draagt zij een lichte last en gaat er mede rond. En wanneer deze zwaar wordt, bidden zij beiden tot Allah hun Heer: “Als Gij ons een goed kind geeft, zullen wij zeker tot de dankbaren behoren.” Maar als Hij hun een welgeschapen kind geeft, schrijven zij deelgenoten aan Hem toe, betreffende hetgeen Hij hun beiden heeft gegeven. Maar Allah is verheven boven hetgeen zij met Hem vereenzelvigen. Vereenzelvigen zij met Allah degenen die niets scheppen terwijl deze zelf geschapen zijn? En zij kunnen anderen geen hulp verlenen noch kunnen zij zichzelf helpen. (Soera 7: 189-192)

Dus, Adam is niet alleen de biologische vader van ons allen, hij is ook de vader van de zonde van het vereenzelvigen van anderen met God (sjirk).

De kinderen van Adam

Waar ben je geboren? Je kunt antwoorden door te zeggen Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Azië of ergens anders. Echter, waar zeggen de bijbel en de koran dat je geboren bent? Beide boeken zeggen dat je geboren bent buiten de hof/ het paradijs. Als Adam God gehoorzaamd had, zouden we geboren zijn in het hof en zouden we volmaakt zijn, maar nu zij we er buiten geboren. Zelfs hoewel we buiten het hof leven, roept God ons nog om ons aan hem te onderwerpen. Onze verlangen moet zijn om aan God volmaakt te onderwerpen, maar wat betekent dit?

Wat als een persoon geloofde dat er slechts één God is, zou dit volmaakte onderwerping aan God zijn? Nee, dit is niet genoeg omdat Satan en zijn demonen (djinn) dit ook geloven.

U gelooft dat God de enige is? Daar doet u goed aan. Maar de demonen geloven dat ook, en ze sidderen. (Bijbel, Jakobus 2: 19)

Wat als een persoon beleed dat God profeten zond, zou dit volmaakte onderwerping aan God zijn? Neet, dit is niet genoeg omdat de demonen ook ware profeten erkennen.

Er was in de synagoge ook een man die bezeten was door een onreine geest, en hij schreeuwde: 24 ‘Wat hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazaret? Ben je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent, de heilige van God.’ (Bijbel, Marcus 1: 23-24)

Wat als een persoon een exemplaar van het woord van God heeft en het leest, heeft hij zich dan volmaakt aan God onderworpen? Nee, omdat er veel religieuze hypocrieten zijn dit doen.

Dus was is volmaakte onderwerping aan God? De volmaakte onderwerping aan God is om volmaakt te onderwerpen aan zijn woord in gehoorzaamheid. Dit is onderwerping, om je voor God te vernederen en te gehoorzamen wat hij gezegd heeft. Jezus legt de natuur van gehoorzaamheid voor ons uit.

(Jezus zei:) 21 Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het volk is gezegd: “Pleeg geen moord. Wie moordt, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht.” 22 En ik zeg zelfs: ieder die in woede tegen zijn broeder of zuster tekeergaat, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Wie tegen hen “Nietsnut!” zegt, zal zich moeten verantwoorden voor het Sanhedrin. Wie “Dwaas!” zegt, zal voor het vuur van de Gehenna komen te staan. (Bijbel, Matteüs 5:21-22)

Hier vertelt Jezus ons wat het werkelijk betekent om aan Gods gebod “Pleeg geen moord.” te gehoorzamen. Je kunt denken dat je dit gebod hebt gehouden, maar wat zegt Jezus erover? Jezus laat zien dat doodslag in ons eigen hart begint wanneer we boos worden op mensen. Van de boosheid in ons hart beledigen we mensen, of publiekelijk of slechts in onszelf. We mogen niet iemand doden, niettemin hebben we hetzelfde hart als iemand die doodslag pleegt. Dus heb je zijn gebod gehouden? Aan de buitenkant, ja. Maar in je hart? Wanneer God je hart beoordeelt wat zal hij zien?

Hier is een ander voorbeeld van Jezus.

27 Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Pleeg geen overspel.” 28 En ik zeg zelfs: iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd. (Bijbel, Matteüs 5:27-28)

Opnieuw zien we dat God in onze harten kijkt. En wat Jezus over deze twee geboden zegt geldt voor al Gods geboden. Om waarlijk aan God te onderwerpen is niet iets wat we alleen aan de buitenkant doen; het moet ook van binnen gebeuren. Hierin falen is zondigen. Als we aan God willen onderwerpen, zegt Jezus, moeten we niet de norm verlagen. We moeten geen excuses maken en zeggen dat onze zonde slechts een uitglijer, een fout of een ongelukje is.

Wie zou kunnen zeggen: ‘Ik heb mijn hart gezuiverd,
ik ben vrij van zonden’? (Bijbel, Spreuken 20:9)

En indien Allah de mensen voor hun onrechtvaardigheid zou straffen, zou Hij geen levend schepsel op aarde achterlaten… (Soera 16:61)

De profeten van God

God heeft deze wereld niet in de steek gelaten. Vanwege zijn genade koos hij enkele van de zonen van Adam om profeten te zijn. Gods profeten spraken Gods woord. Door zijn profeten dringt God ons aan om zijn vergeving te zoeken, zoals onze vader Adam deed. De profeten waren grootse mensen die leden voor het woord van God. We kunnen naar hun voorbeeld kijken voor bemoediging als we voor God willen leven. De profeten waren, echter, zonen van Adam en daarom beleden zij hun zonden en zochten Gods genade [1]. Op deze manier zijn zij goede voorbeelden voor ons. Bekijk Abrahams voorbeeld:

(Allah) Die mij heeft geschapen en Hij is het, Die mij leidt; En Die mij voedsel en drank geeft. En Die mij geneest wanneer ik ziek ben; En Die mij zal doen sterven en daarna weer tot het leven terugroepen. En Die, hoop ik, mij mijn tekortkomingen zal vergeven op de Dag des Oordeels. (Soera 26:78-82) [2]

Of bekijk het voorbeeld van Mozes:

Hij zeide: “Mijn Heer, ik heb mijn eigen ziel onrecht gedaan, bescherm mij.” Daarom vergaf Hij hem; want Hij is de Vergevensgezinde, de Genadevolle. (Soera 28:16)

David is ook een voorbeeld van Godvrezend gedrag.

David zeide: Voorzeker, hij heeft u onrecht aangedaan door uw ooi te eisen naast zijn eigen ooien. En David bemerkte, dat Wij hem hadden beproefd, daarom vroeg hij om vergiffenis van zijn Heer en zich tot Hem wendend, viel hij in gebed neder. Daarom gaven Wij hem bescherming en inderdaad had hij een dichte toenadering en een voortreffelijke toevlucht tot Ons. (Soera 38:24-25)

David antwoordde Natan: ‘Ik heb gezondigd tegen de HEER.’ Toen zei Natan: ‘De HEER vergeeft u die zonde, u zult niet sterven. (Bijbel, 2 Samuel 12:13)

Mohammed werd ook geboden om zijn zonde te belijden.

Weet, dat er buiten Allah geen God bestaat en vraag bescherming voor uw tekortkoming en voor die van gelovige mannen en vrouwen. (Soera 47:19) [3]

En dus bad Mohammed:

Oh mijn Heer! Vergeef mij zonden en mijn onwetendheid en mijn overschrijden van de grenzen van rechtvaardigheid in al mijn daden en wat u beter dan ik weet. O Allah! Vergeef mijn fouten, die ik met opzet doe en die ik uit mijn onwetendheid deed of met of (zonder) opzet, en ik belijd dat al die fouten door mij zijn gedaan. O Allah! Vergeef mijn zonden uit het verleden en die van de toekomst, die ik openlijk of in het geheim deed. (Sahieh al-Boechari: deel 8, boek 75, no. 407, 408) [4]

En er is geen onderscheid. 23 Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God (Bijbel, Romeinen 3:22-23).

De koran en de bijbel leren beide dat alle nakomelingen van Adam, dat is, de gehele mensheid, in enig opzicht gezondigd hebben. Niemand heeft volmaakte onderwerping aan God in enige religie geboden.

De mens Jezus

De mens Jezus is uniek in zowel de bijbel als de koran omdat in beide boeken opgeschreven is dat hij alleen uit een maagd geboren werd.

Hij (de engel) antwoordde: “Ik ben slechts een boodschapper van uw Heer opdat ik u een reine zoon moge schenken.” Zij zeide: “Hoe kan ik een zoon ontvangen terwijl geen man mij heeft aangeraakt en ik evenmin onkuisheid heb bedreven?” Hij zeide: “Het is zo naar uw Heer zegt, 'het is gemakkelijk voor Mij,'” (Soera 19:19-21)

En met Maria, de dochter van Imraan, die haar kuisheid bewaarde; Toen ademden Wij haar Onze geest in… (Soera 66:12)

18 De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de heilige Geest. 19 Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te verstoten. 20 Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer. De engel zei: ‘Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest. 21 Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.’ (Bijbel, Matteüs 1:18-21)

Heb je jezelf ooit afgevraagd waarom Jezus alleen uit een maagd door de heilige Geest geboren was? Wat openbaarde God hiermee door zo te handelen? De conceptie van Jezus is erg verschillend met de manier waarop wij ontvangen worden, en erg verschillend met de manier andere profeten ontvangen werden. We zijn allen de natuurlijke afstammelingen van Adam. Jezus, echter, is niet een natuurlijke afstammeling van Adam omdat hij uit een maagd geboren was. Jezus is meer dan een natuurlijke afstammeling van Adam; hij is in feite als Adam toen Adam als eerste mens geschapen werd.

Voorzeker, het geval van Jezus is bij Allah hetzelfde als dat van Adam. Hij (Allah) schiep hem uit stof en zeide: “Wees” en hij werd. (Soera 3:59)

Zoals Adam een bovennatuurlijk begin van het leven had zo had Jezus een bovennatuurlijk begin als een mens. De maagdelijke geboorte laat de macht van God zien om een nieuwe Adam te maken, een nieuw begin voor de mensheid. Omdat Jezus de nieuwe Adam is, doet dit een belangrijke vraag oprijzen. Is Jezus zoals Adam toen hij zondeloos in de hof was? Of is Jezus zoals Adam nadat hij gezondigd had?

De volmaakte mens

Zoals we gezien hebben, doet de koran verslag dat zelfs de grote profeten hun zonden beleden; echter, hij beschrijft nergens dat Jezus zijn zonde beleed.

Mohammed zei over Jezus [5]:

Overgeleverd door Aboe Hoeraira: De Profeet zei: “Wanneer een menselijk wezen geboren wordt, raakt Satan hem aan beide zijden van het lichaam aan met zijn twee vingers, behalve Jezus, de zoon van Maria, die Satan probeerde aan te raken maar er niet in slaagde". (Sahieh al-Boechari: deel 4, boek 54, no. 506)

De koran spreekt ook Jezus’ volmaaktheid uit [6] wanneer hij zegt dat hij de enige persoon is die altijd gezegend is.

Hij (God) heeft mij (Jezus) gezegend waar ik mij ook moge bevinden; en heeft mij het gebed en het geven van aalmoezen zolang ik leef opgelegd.” (Soera 19:31).

Op ieder moment van zijn leven was Jezus gezegend. Dit Arabische woord voor zegen (moebarak) wordt alleen gebruikt om Jezus te beschrijven en wordt nergens voor iemand anders gebruikt. Echter, het wordt ergens anders gebruikt om dingen te beschrijven die de koran als volmaakt ziet. Dus de koran zelf wordt gezegend genoemd (6:93, 156), het eerste gebedshuis wordt gezegend genoemd (3:96), en de olijfboom die olie geeft als gelijkenis voor het licht van God wordt gezegend genoemd (24:35), maar Jezus is de enige persoon die op de volmaakte manier gezegend wordt.

De volmaakte Jezus leefde het leven dat Adam zou moeten leven. Adam luisterde naar Satan, maar Jezus weerstond Satan.

8 De duivel nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht 9 en zei: ‘Dit alles zal ik u geven als u voor mij neervalt en mij aanbidt.’ 10 Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem.”’ 11 Daarna liet de duivel hem met rust, en meteen kwamen er engelen om voor hem te zorgen. (Bijbel, Matteüs 4:8-11)

De bijbel maakt erg duidelijk dat Jezus volmaakt was en zonder zonden.

45 Maar mij gelooft u niet, want ik [Jezus] spreek de waarheid. 46 Kan een van u mij van zonde beschuldigen? Als ik de waarheid spreek, waarom gelooft u me dan niet? 47 Wie van God is, luistert naar de woorden van God. U luistert niet, omdat u niet van God bent.’ (Bijbel, Johannes 8:45-47)

die geen enkele zonde beging en over wiens lippen geen leugen kwam. (Bijbel, 1 Petrus 2:22)

er is in hem geen zonde. (Bijbel, 1 Johannes 3:5)

(Jezus zei:) Hij die mij gezonden heeft is bij mij; hij heeft me niet alleen gelaten, omdat ik altijd doe wat hij wil.’ (Bijbel, Johannes 8:29)

Jezus verdedigd

Er zijn enkele mensen die niet van het idee houden dat alleen Jezus zichzelf volmaakt aan God onderwierp. Zij beweren dat Jezus zondigde en zijn zonden beleed, en dat dit in de bijbel is opgeschreven. Het is belangrijk dat we nu naar de schriften gaan kijken.

Enkele mensen hebben mij gezegd dat het gebed dat Jezus zijn discipelen leerde laat zien dat Jezus zijn zonden beleed. Hier is het gebed; het wordt gewoonlijk het Onze Vader genoemd:

9 Bid daarom als volgt:
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
10 laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
11 Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
12 Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
13 En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad. (Bijbel, Marcus 10:17-19)

De context van Jezus’ woorden is dat een jongeman tot hem komt en hem een GOEDE MEESTER noemt. Hij vraagt vervolgens Jezus hoe het eeuwige leven te ontvangen. Jezus daagt de jongeman uit door te vragen wie goed is om deze lering te geven. En het antwoord dat Jezus geeft is dat alleen God goed is om deze lering te geven. Dus, Jezus wijst de jongeman naar Gods woord (de Torah) voor het antwoord. Dit schriftwoord bespreekt niet de morele status van Jezus maar is een herinnering van Jezus dat alle goede lessen van God komen en dat we het woord van God dat we reeds hebben in acht moeten nemen. Dit schriftwoord bewijst niet dat Jezus een zondaar is.

Zoals eerder aangetoond werd, leert de bijbel duidelijk dat Jezus zonder zonde is, en de koran en hadieth steunen dit idee. De geschriften waarvan sommige mensen denken dat Jezus een zondaar was laten dit geheel niet zien wanneer zij in context worden gelezen. Het woord van God heeft slechts één boodschap over Jezus rechtvaardigheid - hij was zonder zonde. Jezus is zoals Adam, een mens. Echter, hij is verschillend van Adam in datgene dat hij geen zonde deed. Jezus leefde het leven dat Adam zou hebben. Adam ongehoorzaamde in de luxe van de hof en heeft ons allen beïnvloed. Jezus onderwierp zich volmaakt in zijn beproevingen op aarde. Aan Jezus werden nooit speciale voorrechten [7] gegeven maar hij werd vereist dezelfde regels te volgen als ons. Jezus leefde het leven dat jij en ik zouden hebben.

Wat betekent dit allemaal voor ons?

Allereerst, het betekent dat Jezus het beste voorbeeld is voor degenen die God zoeken en zijn koninkrijk verwachten. Hij is de volmaakte mens, en God heeft hem gegeven aan de godvrezenden als het beste rolmodel. Daarom moeten we onze levens op hem modelleren.

Ten tweede, we moeten de belangrijke plaats die Jezus in Gods plan voor de wereld heeft appreciëren [8]. Jezus is de volmaakte mens door wie God zijn plannen voor deze wereld zal voltooien. Christenen en moslims geloven beide dat wanneer Jezus terugkeert, hij het moment van opstanding en oordeel zal brengen. God heeft deze speciale positie en eer aan niemand anders gegeven.

En hij (Jezus) is een kenteken voor het uur (Opstandingsdag). (Soera 43:61 uit koraninterpretatie van Fred Leemhuis, Taqi-ud-Din Al-Hilali)

21 Zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door een mens. 22 Zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus allen levend worden gemaakt. (Bijbel, 1 Korintiërs 15:21-22)

wanneer Jezus, de Heer, vanuit de hemel verschijnt. Dan komt hij in een vlammend vuur en omringd door engelen, door wie hij zijn macht manifesteert; dan straft hij hen die God niet erkennen en het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzamen. (Bijbel, 2 Tessalonicenzen 1:7-8)

Ten derde, de wederkomst van Jezus moet onze hoop zijn. Want wanneer Jezus terugkeert, zullen de godvrezenden niet meer als Adam zijn maar zullen als Jezus zijn.

45 Zo staat er ook geschreven: ‘De eerste mens, Adam, werd een levend, aards wezen.’ Maar de laatste Adam werd een levendmakende geest. 46 Niet het geestelijke is er als eerste, maar het aardse; pas daarna komt het geestelijke. 47 De eerste mens kwam uit de aarde voort en was stoffelijk, de tweede mens is hemels. 48 Ieder stoffelijk mens is als de eerste mens, ieder hemels mens is als de tweede. 49 Zoals we nu de gestalte van de stoffelijke mens hebben, zo zullen we straks de gestalte van de hemelse mens hebben. (Bijbel, 1 Korintiërs 15:45-49)

Tenslotte, het betekent dat we weten wat te bidden.

Almachtige God wij danken u voor het sturen van Jezus en dat hij het volmaakte leven leidde dat we faalden te leven.
Help ons alstublieft te leven zoals Jezus en leer ons meer over hem.
Zend alstublieft Jezus terug naar de aarde zodat de Dag mag komen en uw glorie over de gehele wereld erkend wordt, en dat uw volk in Jezus’ rechtvaardigheid mag delen. Amen.

Voetnoten

[1] M. Anderson, Jesus The Light and Fragrance of God, Part 2: The Christ of History , Caney, U.S.A: Pioneer Book Company, 1995, pp. 2-4.

[2 ] Zie ook 14:41.

[3 ] Zie ook 4:106, 40:55, 48:1-2, 94:1-3, 110:3. Soera 9:43 en soera 80 doen verslag van deze overtredingen. Er is ook de overtreding van de Satansverzen.

[4] Zie ook Sahieh al-Boecharie: deel 8, boek 75, no. 319 en deel 5, boek 59, no. 715

[5] M. Anderson, Deel 2, p. 5

[6] M. Anderson, Deel 2, pp. 7-9

[7] 33:49-50

[8] M. Anderson, Jesus The Light and Fragrance of God, Part 1: The Reappearing of Jesus , Caney, U.S.A: Pioneer Book Company, 1995.

Christian-Muslim Discussion Papers © 2003