Jahweh-God versus Allah

LF

1. Inleiding

Allah is de naam die de moslims gebruiken om de Schepper God aan te duiden. Deze god zou, volgens de Islam, dezelfde zijn als de God van Abraham, Isaak en Jacob. Dit heeft tot gevolg, dat Hij identiek dezelfde God zou zijn als die in het Oude en Nieuwe Testament beschreven staat. Vele religieuze geleerden hebben bij vergelijkende studies ervan afgezien om de oorsprong van Allah te onderzoeken. Dit daar ze er geen behoefte aan schijnen te hebben, omdat de Islam zelf beweert, dat hij identiek dezelfde god is als de God van de Bijbel. Als Christelijke apologeet heb ik mij altijd verzet tegen deze denkwijze, daar er maar één God is, namelijk de Drie-Ene God, Schepper van hemel en aarde. Indien de moslim god dezelfde zou zijn, dan zou hij dezelfde eigenschappen, karaktertrekken, e.d., hebben als de joods-christelijke Jahweh-Heer-God.

Het kan toch niet waar zijn dat men de inhoud van een boek, dat ongeveer 600 jaar na Christus is geschreven, blindelings als waarheid gaat beschouwen omdat dit boek dit zelf zegt ?

Moeten de Joden en de Christenen, wiens geschriften niet in één mensenleven maar over een periode van duizenden jaren zijn geschreven door mensen uit verschillende lagen van de bevolking en uit verschillende culturen (mannen en vrouwen geïnspireerd door één en dezelfde Drie-Ene God), zijn geschreven en waar de Koran vele passages van heeft overgenomen, zomaar zonder enig onderzoek de Islamitische beschrijving van God en de moslimkritiek op onze geschriften, als zouden ze vol fouten staan, aanvaarden ?

Het onderzoek naar de ware natuur van God is van essentiëel belang, daar er eeuwige gevolgen aan zijn verbonden voor ons leven na de dood. Indien Allah de ware God zou zijn van Abraham, dan handelen de Christenen en Joden verkeerd door zich niet bekeren tot de Islam. Maar indien Allah niet de God van Abraham is, dan aanbidden de moslims de verkeerde god en leven ze in het duister.

Als startpunt van mijn onderzoek heb ik het boek ‘Investigating Allah’ door Al Gharib bestudeerd, en heb ik de Bijbel met de Koran vergeleken. Verschillende artikels en websites over dit onderwerp werden tevens door mij geconsulteerd.

We zullen de eigenschappen van Allah analyseren in het licht van de Bijbel en de Koran, omdat de Islam beweert dat men dezelfde God aanbidt als de God van de Bijbel.

Zoals we zullen zien is de Allah van de Koran niet dezelfde als Jahweh-God van de Bijbel. Dit wil zeggen dat één van de twee een valse god is, mogelijk een demoon of de duivel zelf, die zich toch zo graag wil laten doorgaan voor de echte God.

2 Theologische vergelijkingen

Zoonschap

Yeshua (Jezus Christus) wordt in het Nieuwe testament gezien als de Zoon van de Vader, en Jahweh-God is de Vader van Zijn kinderen en vooral van diegenen die via het zoenoffer van Christus Zijn adoptieve kinderen zijn geworden.

‘Bidt gij dan aldus : “  Onze Vader die in de hemelen zijt, …” Matteüs 6 :9

‘Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen : “ Abba, Vader.” Romeinen 8 :15

Allah verbiedt heftig aan zijn volgelingen het feit van het zoonschap. De Islam beschouwt het zoonschap van Yeshua (Jezus Christus) als godslasterlijk en Allah straft diegenen die dit geloof aanhangen, volgens de sharia (Islamitische wet), met de dood. Allah adopteert niet. Hij verbiedt met alle geweld het aannemen van kinderen.

‘Het past niet bij Allah Zich een zoon te verwekken, Heilig is Hij. Wanneer Hij een beslissing neemt, zegt Hij daartoe slechts :“ Wees”, en het wordt.’ Koran 19 :36

‘En zij zeggen :“De Barmhartige heeft zich een zoon genomen.?? Gij hebt voorzeker een lastering uitgesproken. De hemelen dreigen vaneen te scheuren en de aarde te splijten en de bergen in stukken te vallen. Daar zij aan de Barmhartige een zoon hebben toegekend. Terwijl de Barmhartige te verheven is om een zoon te hebben.’ Koran 19 :89-93

 ‘En de Majesteit van onze Heer is hoog verheven. Hij heeft noch echtgenote noch zoon.’ Koran 72 :4

 ‘Wondere Schepper der hemelen en der aarde. Hoe kan Hij een zoon hebben, wanneer Hij geen gemalin heeft?  Hij heeft alles geschapen : en Hij is de Kenner van alle dingen.’ Koran 6 :102

Ongeconditioneerde liefde tegenover almacht

De liefde Gods voor de zondaar komt niet door een menselijke ervaring of een historische gebeurtenis maar is een openbaring die boven het tijd-ruimte-materie concept uitstijgt. De enige God die de vervallen mensheid kan liefhebben is de Schepper, de Allerhoogste, de Almachtige en enige echte God die zichzelf heeft verlaagd tot het menselijk niveau en vlees is geworden daar Hij de wereld zo lief heeft. Hij heeft Zich laten martelen, bespotten en kruisigen om een ieder die in Hem gelooft, te aanvaarden als Zijn kind en het eeuwige geluk te schenken. Dit soort liefde is een afspiegeling van Zijn hart en karakter als Vader. Zijn liefde beperkt zich niet alleen tot woorden maar ook tot daden doorheen de hele geschiedenis.

‘Niet, omdat gij talrijker waart dan enig ander volk, heeft de Here Zich aan u verbonden en u uitverkoren ; veeleer zijt gij het kleinste van alle volken. Maar, omdat de Here u liefhad en de eed hield, die Hij uw vaderen gezworen had, heeft de Here u met een sterke hand uitgeleid en u verlost uit het diensthuis, uit de macht van Farao, de koning van Egypte,’ Deuteronomium. 7 :7-8

‘Want bergen mogen wijken en heuvelen wankelen, maar mijn goedertierenheid zal van u niet wijken en mijn vredesverbond zal niet wankelen, zegt uw Ontfermer, de Here.’ Jesaja 54 :10

‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.’ Johannes 3 :16-17

‘Zo zeker als Christus, toen wij nog zwak waren, te zijner tijd voor goddelozen is gestorven. Want niet licht zal iemand voor een rechtvaardige sterven – maar misschien heeft iemand nog de moed voor een goede te sterven – God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is.’ Romeinen 5 :6-8

‘Geliefden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde is uit God ; en een ieder, die liefheeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden.’ 1 Johannes 4 :8-10

De liefde van Allah vindt men wel vermeld in de Koran. Zo werd Mohammed, zo zegt men, niet moe zijn volgelingen te vertellen dat Gods liefde voor de mens tederder is dan die van een vogel voor zijn jongen. Elke moslim die het kralensnoer bidt, noemt Allah « de Barmhartige », « de Medelijdende », « de Beminnende », « de Aannemer van het Berouw », « de Kwijtschelder », « de Koning : », « de Geduldige »,enz. Maar we moeten wel beseffen dat Allah’s almacht centraal staat. Zijn barmhartigheid is niet die van een medelijdende vader, maar van een tiran, die zonder enige reden er enkelen spaart uit de algemene verwoesting. Bovendien beperkt zijn liefde zich uitsluitend tot diegenen die hem vrezen en liefhebben. Zijn liefde voor de ‘ongelovigen’ is totaal onbestaand en vindt men niet terug in de Koran.

‘(Gedenkt) de Dag, waarop iedere ziel zich geplaatst zal vinden tegenover het goede dat zij heeft verricht en het kwade dat zij heeft gedaan, dan zal zij wensen dat er een grote afstand ware tussen haar en het kwade. En Allah waarschuwt u voor Hemzelf. En Allah is liefderijk jegens Zijn dienaren. Zeg : “ Indien gij Allah liefhebt, volgt mij, Allah zal u liefhebben en uw zonden vergeven. Allah is Vergevensgezind, Genadig.” Zeg : “ Gehoorzaamt Allah en de boodschapper ” , maar als zij zich afwenden, dan heeft Allah de ongelovigen niet lief.’’ Koran 3 :31-33

‘Roept uw Heer in nederigheid en in het verborgene aan. Hij heeft de overtreders zeker niet lief.’ Koran 7 :56

‘Voorzeker, Allah heeft diegenen lief die terwille van Hem strijden in geordende gelederen, alsof zij een hechte muur vormen’ Koran 61 :5

Persoonlijke relatie met de mensen

Jahweh-God had een persoonlijke relatie met Adam, Eva, Abraham, Noach, Mozes, David, de apostelen, Paulus en met het volk Israël. Christenen hebben een persoonlijke relatie met God door Zijn Zoon Jezus Christus. De persoonlijke innerlijke relatie die God met ons heeft is te vergelijken met de diepe band tussen de aardse vader en zoon, de gehuwde man en vrouw. Hoe hechter de band tussen ons en God, des te dieper we Zijn liefde voor ons voelen.

‘En de Here sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals iemand spreekt met zijn vriend,…’   Exodus 33 :11

‘Jubel en verheug u, gij dochter van Sion ! want zie, Ik kom in uw midden wonen, luidt het woord des Heren.’ Zacharia 2 :10

‘Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven ;’ Johannes 1 :12

‘Terwijl hij nog sprak, zie, daar overschaduwde hen een lichtende wolk, en zie, een stem uit de wolk zeide : Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb, hoort naar Hem.’ Matteüs 17 :2-9,

‘Filippus zeide tot Hem : Here, toon ons de Vader en het is ons genoeg. Jezus zeide tot hem : Ben Ik zolang bij u, Filippus, en kent gij Mij niet ? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien ;…Johannes 14 :8-9

Allah is echter een onpersoonlijke en abstracte god, die niet kan worden aangeraakt, noch benaderd. Het enige wat hij wenst, is te worden aanbeden waar hij dan in ruil enkele voordelen voor geeft. Noch Mohammed, noch enige Moslim, is erin geslaagd om hem direct te ontmoeten. Alles gebeurt in het duister door middel van een engel (Gabriël geheten, maar niet de christelijke Aartsengel).

‘En Hij is Allah ; er is geen God naast Hem. Aan Hem behoort alle roem in deze wereld en in het hiernamaals. Van Hem is het gebod en tot Hem zult gij worden teruggebracht.’ Koran 28 :71

‘Allah ! Er is geen God dan Hij, de Levende, de Zelfbestaande, Sluimer, noch slaap overmant Hem. Al wat in de hemelen en wat op aarde is, behoort Hem. Wie kan bij Hem bemiddelen zonder Zijn verlof ? Hij kent hetgeen voor hen is en wat achter hen is en zij kunnen niets van Zijn kennis omvatten, dan wat Hij wil. Zijn troon strekt zich uit over hemelen en aarde en het waken over beide vermoeit Hem niet ; Hij is de Verhevene, de Grote.’ Koran 2 :256

‘Allah ! Er is geen God, dan Hij. Hij zal u zeker bijeenroepen op de Dag der Opstanding, waaromtrent geen twijfel is. En wie is waarachtiger in Zijn woord, dan Allah ?’ Koran 4 :88

‘Zo is Allah, uw Heer. Er is geen God naast Hem, (Hij is) de Schepper aller dingen, aanbidt Hem want Hij is de voogd over alles. Ogen kunnen Hem niet bereiken ; maar Hij bereikt de ogen. Want Hij is de Ontastbare, de Alwetende.’ Koran 6 :103-104

 Nederigheid versus trots

Jahweh is een zachtmoedige God die nederigheid promoot en egoïstische trots, in al haar verscheidene vormen, haat en zelfs veroordeelt. Zijn zachtmoedigheid vinden we terug in de persoon van Jezus Christus. Hij werd geboren in een ‘stal’, groeide op in een arme familie en leefde een simpel leven. Jezus aanvaardde te worden bespot, gemarteld en gedood. Dit alles in de meest nederige houding, alhoewel Hij de Koning der Koningen is, komende van goddelijke oorsprong. Trotsheid wordt in de Bijbel meestal gekoppeld met de Satan en zijn sluwheid. Trotsheid wordt nooit geassocieerd met God.

Zie Spreuken 6 :16-17

‘De vreze des Heren is het kwade te haten ; hoogmoed en trots en boze wandel en een mond vol draaierijen haat ik.’ Spreuken 8 :13

‘Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven ; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen ;’ Matteüs 11 :28-29

‘Maar Hij geeft dan ook des te grotere genade. Daarom heet het : God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade.’ Jacobus 4 :6

Allah wordt in de Koran zelf de Trotse genoemd.

‘Hij is Allah, naast Wie er geen God is, de Koning, de Heilige, de Brenger van Vrede, de Schenker van Veiligheid, de Beschermer, de Machtige, de Krachtige, Bezitter van Grootheid (trotsheid). Verheven is Allah boven hetgeen zij met Hem vereenzelvigen.’ Koran 59 :24

‘Roept iw Heer in nederigheid en in het verborgenen aan. Hij heeft de overtreders zeker niet lief.’ Koran 7 :56      

‘Voorwaar, Ik ben Allah; er is geen God behalve Ik, aanbid Mij derhalve en verricht het gebed tot Mijn gedachtenis.’ Koran 20:15

Drie-eenheid versus unitarianisme

Doorheen het Nieuwe Testament wordt Elohim voorgesteld als een Drie-Ene God die Zichzelf openbaart in drie goddelijke Personen, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

‘In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren.’ Genesis 1 :1-2

‘En God zeide : Laat Ons mensen maken naar ons beeld,…’ Genesis 1 :26

‘Terstond nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij op uit het water. En zie, de hemelen openden zich, en hij zag de Geest Gods nederdalen als een duif en op Hem komen. En zie, een stem uit de hemelen zeide : Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb.’ Matteüs 3 :16-17

‘Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.’ Matteüs 28 :19

‘Wanneer de Trooster komt, die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest der waarheid, die van de Vader uitgaat, zal deze van Mij getuigen ;’ Johannes 15 :26

‘Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus niet is ? Dit is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent.’ 1 Johannes 2 :22

‘Indien wij het getuigenis der mensen aannemen, het getuigenis van God is meerder, want dit is het getuigenis van God, dat Hij van zijn Zoon getuigd heeft. Wie in de Zoon van God gelooft, heeft het getuigenis in zich ;…’ 1 Johannes 5 :9-10

De Islam verwerpt de triniteit compleet en beschouwt de drie-eenheid als godlasterlijk en een onvergeeflijke zonde, die met de dood moet worden bestraft.

‘ O, mensen van het Boek, overdrijft in uw godsdienst niet en zegt van Allah niets dan de waarheid. Voorwar, de Messias, Jezus, zoon van Maria was slechts een boodschapper van Allah en Zijn woord tot Maria gegeven als barmhartigheid van Hem. Gelooft dus in Allah en Zijn boodschappers en zegt niet : “Drie (in één).” Houdt op, dat is beter voor u. Voorwaar, Allah is de enige God. Het is verre van Zijn heiligheid, dat Hij een zoon zou hebben. Aan Hem behoort wat in de hemelen en op aarde is en Allah is als Bewaarder afdoende.’ Koran 4 :172

‘Zij lasteren God, die zeggen:“Waarlijk Allah, Hij is de Messias, de zoon van Maria,” terwijl de Messias zelf zeide: “ O, kinderen Israëls, aanbidt Allah, Die mijn Heer en uw Heer is.” Gewis, voor hem die iets met Allah vereenzelvigt, heeft Allah de Hemel verboden en het Vuur zal zijn verblijfplaats zijn. Er is voor de onrechtvaardigen geen helper.’ Koran 5:73

‘Waarlijk zij lasteren God, die zeggen: “Allah is Eén der Drie.” Er is geen God dan de enige God. En indien zij niet ophouden met hetgeen zij beweren, zal de ongelovigen een smartelijke straf overkomen. Koran 5:74

‘En wanneer Allah zal zeggen : “O Jezus, zoon van Maria, hebt gij tot de mensen gezegd : "Beschouwt mij en mijn moeder als twee Goden naast Allah,” zal hij antwoorden : “Heilig zijt Gij. Ik zou nooit kunnen zeggen, waarop ik geen recht had. Indien ik het had gezegd zoudt Gij het zeker hebben geweten. Gij weet, wat in mijn innerlijk is en ik weet niet, wat in U is. Gij zijt de Kenner van het onzienlijke.” Koran 5 :117

‘ In naam van Allah de Barmhartige, de Genadevolle. Zeg : “Allah is de Enige.” Allah is zichzelf-genoeg, Eeuwig. Hij verwekte niet, noch werd Hij verwekt. En, niemand is Hem in enig opzicht gelijk.’ Koran 112 :1-5

De Schepper van Hemel en Aarde

In de Bijbel is God de Enige Schepper. Genesis maakt duidelijk dat Hij er was van voor er ooit iets werd geschapen. Voor Hem was er geen god en na Hem zal er ook geen god zijn.

‘In den beginne schiep God de hemel en de aarde.’ Genesis 1 :1

‘En God zeide : Laat Ons mensen maken naar Ons beeld, als Onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipende gedierte, dat op de aarde kruipt.’ Genesis 1 :26

‘Gij, onze Here en God, zijt waardig te ontvangen deheerlijkheid, de eer en de macht ; want Gij hebt alles geschapen, en om uw wil was het en werd het geschapen.’ Openbaring 4 :11

Allah wordt in de Koran voorgesteld als de schepper, maar door de teksten van de Koran en de sharia kunnen we aantonen dat hij zich voordoet als schepper en dat Allah in de praktijk eerder een vernietiger is. Zijn Islamitische wet betreffende het afhakken van handen, het stenigen van ongelovigen en afvalligen, de onnatuurlijke behandeling en de discriminatie van de vrouwen, de polygamie, dat alles staan lijnrecht tegenover het karakter van de ware Schepper Gods. Al deze zaken komen uit het heidendom, uit Babylon, uit het oude Rome, alle grootmachten geleid door Satan. Eén van de merkwaardige zaken is dat Allah zich profileert als zijnde de beste der scheppers (is er opeens meer dan één Schepper?) en dat Adam niet de eerste mens zou zijn geweest, die in perfecte staat werd geschapen. In tegenstelling tot het Jodendom en het Christendom legt de Islam de nadruk op een soort theïstische evolutie in plaats van op het creationisme.

‘ Voorwaar, Wij scheppen de mens uit een uittreksel van klei; Dan plaatsen Wij hem als een kleine levenskiem in een veilige plaats. Vervolgens vormen Wij de levenskiem tot een klonter bloed; daarna vormen Wij het geronnen bloed tot een (vormeloze) klomp; daarna bekleden Wij deze beenderen met vlees; vervolgens ontwikkelen Wij het tot een nieuwe schepping. Gezegend zij Allah, de Beste Schepper.’ Koran 23:13-15

‘De vergelding degenen die oorlog tegen Allah en Zijn boodschappers voeren en er naar streven wanorde in het land te scheppen, is slechts dat zij gedood of gekruisigd worden, of dat hun handen en hun voeten worden afgesneden, of dat zij het land worden uitgezet. Dat zal voor hen een schande in deze wereld zijn en in het Hiernamaals zullen zij een grote straf ontvangen. Koran 5:33

‘En wanneer Wij Ons voornemen een stad te verwoesten, zenden Wij Ons gebod tot haar   verwoesten Wij haar geheel.’ Koran 7:17

Genade en rechtvaardigheid tegenover willekeur

Jahweh toonde Zijn genade en barmhartigheid aan de mensheid doorheen de geschiedenis met als hoogtepunt de kruisiging van Zijn Enige Zoon Jezus Christus.

‘Gij hebt een machtige arm, uw hand is sterk, uw rechterhand verheven ;’ Psalm 89 :14

‘vuur en hagel, sneeuw en nevel, gij stormwind, die zijn woord volbrengt :’ Psalm 145 :8

‘Daarom verlangt de Here ernaar u genadig te zijn, en daarom zal Hij   Zich verheffen om Zich over u te ontfermen, want de Here is een God van recht ; welzalig allen die op Hem wachten.’ Jesaja 30 :18

‘…Wie heeft dit vanouds doen horen, het van overlang verkondigd ? Ben Ik het niet, de Here ? En er is geen God behalve Ik, een rechtvaardige, verlossende God is er buiten Mij niet.’ Jesaja 45 :21

‘De Here is rechtvaardig in haar midden ; Hij doet geen onrecht ; elke morgen geeft Hij zijn recht ; als het licht wordt, blijft het niet uit….’ Zefanja 3 :5

‘Gaat heen en leert, wat het betekent : barmhartigheid wil Ik en geen offerande ; want Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.’ Matteüs 9 :13

‘Maar tot u, die Mij hoort, zeg Ik : Hebt uw vijanden lief, doet wel degenen, die u haten ; zegent wie u vervloeken ; bidt voor wie u   smadelijk behandelen.’ Lukas. 6 :27-28

Ondanks het feit dat Allah wordt voorgesteld als de meest genadige, bewijzen zijn daden het tegenovergestelde. Hij is namelijk een tiran. Op Allah zijn principes van zedelijkheid niet van toepassing. Wat Hij doet is goed omdat Hij het doet, en niet omdat het een daad van liefde is. Recht en onrecht, goed en kwaad, verliezen zo in wezen hun betekenis. Alles hangt alleen af van Allah’s besluit. Naar de redenen daarvan mag niet worden gevraagd. Allah is gevoelloos. Dat Hij aandoeningen en lijden zou kennen, is een onverdraaglijke gedachte voor de Moslim.

Zie Koran 5 :33

‘Allah belooft de huichelaars, mannen en vrouwen en de ongelovigen het Vuur der hel, waarin zij zullen vertoeven. Het zal hun genoeg zijn. Allah heeft hen vervloekt, en zij zullen een blijvende straf ontvangen.’ Koran 9 :68

‘O profeet, strijd tegen de ongelovigen en de huichelaars. En wees streng jegens hen. Hun tehuis is de hel en deze is een boze bestemming.'’Koran 9 :73

‘Of gij vergiffenis voor hen vraagt of dat gij geen vergiffenis voor hen vraagt –zelfs al vraagt gij zeventig maal vergiffenis voor hen – Allah zal hen toch niet vergeven. Dit is omdat zij in Allah en Zijn boodschapper niet geloven. Allah leidt het trouweloze volk niet.’ Koran 9 :80

‘Zij die achter de boodschapper van Allah bleven verheugden zich over hun thuiszitten en waren er afkerig van met hun eigendommen en hun persoon voor de zaak van Allah te strijden. En zij zeiden : « Trekt niet uit in de hitte. » Zeg : « Het Vuur der hel is beter. » Konden zij dit slechts begrijpen.’ Koran 9 :81

‘En bid voor geen enkele hunner die sterft, noch sta bij zijn graf, want zij verwierpen Allah en Zijn boodschapper en stierven, terwijl zij overtreders waren.’ Koran 9 :84

‘Van de woestijn-Arabieren kwamen er, uitvluchten zoekend opdat hun vrijstelling mocht worden verleend. En degenen, die logen jegens Allah en Zijn boodschapper, bleven thuis. En degenen hunner, die niet geloven, zal een pijnlijke straf treffen.’ Koran 9:90

Zweren en bidden

Jahweh zwoer alleen maar bij Zijn Eigen Naam, daar er niemand hoger of gelijk is aan Hem.

‘Ik zweer bij Mijzelf, luidt het woord des Heren :…’ Genesis 22 :16-17

‘Want toen God aan Abraham zijn belofte deed, zwoer Hij, omdat Hij bij niemand hoger kon zweren, bij Zichzelf,’ Hebreeën 6 :13

In de Koran zweert Allah bij bijna alles, sterren, planeten, mensen, demonen, beesten, objecten,… Allah bad ook tot Mohammed en de profeten. Wanneer een Moslim zegt : « salla allahu ala muhammed » of schrijft «vzmh» of «PBUH» dan bedoelt hij dat Allah tot Mohammed bidt. Door dit ontdekt te hebben en wetende dat het niet correct is, hebben de Moslims de Koran aangepast en de betekenis van « salla ». omgezet tot « bad » of « zegende ». Dit is natuurlijk een vervalsing daar de echte vertaling van gezegend in het Arabisch is « baaraka" en niet « salla ».

Ondanks dat Jezus de Zoon van God is, zijn er geen schriftuurlijke bewijzen, noch in de Bijbel noch in gelijk welke Christelijke literatuur die aantonen dat God tot Jezus bidt.

‘In naam van Allah, de barmhartige, de Genadevolle. Jaasien (O, volmaakte mens). Bij de Koran, die vol van Wijsheid is.’ Koran 36 :1-3

‘In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. Bij de Berg, En bij het geschreven Boek, Op uitgebreide perkament. En bij het veelbezochte huis. En bij het hoogverheven dak en bij de boordevolle oceaan.’ Koran 52 :1-7

‘In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. Bij de vijg en de olijf, Bij de berg Sinai, En bij deze stad van Vrede.’ Koran 95 :1-4       

‘In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle, Bij de ster wanneer zij valt,’ Koran 53 :1-2

‘In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle, Bij de hemel met zijn Huizen. En bij de beloofde Dag. Koran 85 :1-3

‘Neen, bij de maan, En de nacht als zij heengaat En de dageraad wanneer zij gloort,’ Koran 74 :33-35

‘In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. Bij hen die zich volledig inspannen, en bij hen die hun werk met vreugde verrichten, En bij hen die snelle vorderingen maken, en bij hen die de eersten willen zijn, En bij hen die de zaak regelen.’ Koran 79 :1-6

‘In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle, Bij de zon en haar licht, En bij de maan als zij deze volgt, En bij de dag wanneer hij deze onthult, en bij de nacht, wanneer hij haar bedekt, En bij de hemel en de schepping ervan. En bij de aarde en haar uitgestrektheid, en bij de ziel en haar volmaaktheid,’ Koran 91 :1-8

‘In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle, Bij de hemel en bij de morgenster. Koran 86 :1-2

‘In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. Bij de dageraad, En de tien nachten, en het even en oneven, en de nacht als deze vervaagt ;’ Koran 89 :1-5

‘In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. Bij de inkt en bij de pen, en bij hetgeen zij schrijven.’ Koran 68:1-2

‘In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. Ik zweer bij deze stad,’ Koran 90:1-2

‘In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. Bij de nacht als hij bedekt. En bij de dag wanneer hij schittert, en bij de schepping van man en vrouw.’ Koran 92:1-4

Het uitvoeren van mirakelen

Vooraleer Jahweh Zich aan Mozes en het volk Israël openbaarde, vooraleer Hij hun de geboden gaf om Hem als de Enige Echte God te aanbidden, deed Hij ongelooflijke mirakelen om Zijn almacht en oneindige mogelijkheden aan te tonen. Geen enkele andere macht kon Zijn mirakelen nabootsen, toen niet en later niet.

Jezus, de Zoon Gods liet doden weer leven, blinden zien, voedde vele mensen met slechts een paar broden en vissen, liep op water, deed lammen lopen, enz. Zeker het grootste mirakel van allemaal is de wederopstanding, verrijzenis, van Christus uit de doden. Zijn apostelen waren eveneens in staat geweldige wonderen te doen. Ook diens opvolgers, de bisschoppen en de priesters van de katholieke kerk, van de orthodoxe kerk, de heiligen, waren daartoe in staat. In de Islam is dat onbekend !

‘Hij zeide : Zie, Ik sluit een verbond ; in het bijzijn van uw gehele volk zal Ik wonderen doen, zoals niet gewrocht zijn op de gehele aarde en bij al de volken ; het gehele volk, in welks midden gij zijt, zal het werk des Heren zien, want ontzagwekkend is wat Ik met u doe.’ Exodus 34 :10

‘Toen leidde ons de Here uit Egypte met een sterke hand, een uitgestrekte arm en grote verschrikking, door tekenen en wonderen ;’ Deuteronomium. 26 :8

‘van Jezus van Nazaret, hoe God Hem met de heilige Geest en met kracht heeft gezalfd . Hij is rondgegaan, weldoende en genezende allen, die door de duivel overweldigd waren ; want God was met Hem.’ Handelingen 10 :38

‘En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus, zodat ook zweetdoeken of gordeldoeken van zijn lichaam aan de zieken gebracht werden en hun kwalen van hen weken en de boze geesten uitvoeren.’ Handelingen. 19 :11-12

‘terwijl ook God getuigenis daaraan geeft door tekenen en wonderen en velerlei krachten en door de Heilige Geest toe te delen naar zijn wil.’ Hebreeën 2 :4

Wanneer Allah zogezegd zijn openbaring aan Mohammed gaf, deed hij geen enkel mirakel om zijn woorden te ondersteunen. Alle wonderen zijn een daad van de ene, almachtige God, en die kan niet tegelijkertijd de waarheid (van het christelijk geloof) en de dwaling (van de Islam) bevestigen. Volgens de Koran was het grootste mirakel wat Allah ooit deed, de openbaring van de Koran zelf. Wanneer we echter de Koran bestuderen, alsook wat Allah daarin allemaal beweert, komen we tot de vaststelling dat alles fel is overdreven. Allah daagt de mensheid en de demonen uit door te stellen dat niemand zo een groot literair werk kan schrijven. Maar de realiteit heeft het tegendeel bewezen. Vele geleerden hebben de Koran grondig bestudeerd en vele wiskundige, wetenschappelijke, alsook geschiedkundige, fouten ontrafeld. Talrijke spellings- en grammaticale fouten zijn erin te vinden. De Koran spreekt zichzelf vele malen tegen. Wanneer we de manier van Allah om zijn goddelijkheid aan te tonen, aanvaarden dan kunnen er vele mensen god genoemd worden. Denk maar even aan Shakespeare, ….

‘Toch zeggen zij : “ Waarom zijn hem geen tekenen van zijn Heer nedergezonden ?” Zeg : “ De tekenen zijn bij Allah alleen, en ik ben slechts een duidelijke waarschuwer. Is het niet genoeg voor hen dat Wij u het Boek hebben geopenbaard dat aan hen wordt voorgelezen ? ” Voorwaar, hierin is barmhartigheid en aanzien voor een volk dat gelooft. Zeg, “ Allah is voldiende als Getuige tussen u en mij. Hij weet alles wat in de hemelen en op aarde is. Zij die in de leugen geloven en Allah verwerpen zijn de verliezers. ” ’ Koran 29 :51-53

‘Alle lof behoort aan Allah, Die het Boek aan Zijn dienaar heeft geopenbaard, gaaf en volmaakt.’ Koran 18 :2

‘Voorzeker, deze koran voert tot datgene wat juist is ; en geeft aan gelovigen die goede werken verrichten de blijde tijding, dat zij een grote beloning zullen ontvangen.’ Koran 17 :10

‘En, indien gij in twijfel zijt omtrent hetgeen Wij aan Onze dienaar hebben geopenbaard, probeert dan een dergelijk hoofdstuk voort te brengen en roept uw helpers buiten Allah (te hulp), als gij waarachtig zijt.’ Koran 2 :24

‘Indien Wij deze koran op een berg hadden doen neerkomen, dan had gij de berg zich zien vernederen en splijten uit vrees voor Allah. Deze gelijkenissen zetten Wij aan de mensen voor opdat zij er over nadenken.’ Koran 59 :22

‘Voorwaar, het is een glorierijke koran.’ Koran 85 :22

Alwetendheid

De Bijbel is het enige boek, dat doorheen de geschiedenis aan de meest kritische onderzoeken is blootgesteld en telkens glansrijk uit de test komt. Wetenschappelijke ontdekkingen ondersteunen de vele bijbels passages. De Bijbel bevat vele wetenschappelijke stellingen op gelijk welk gebied, die door de moderne wetenschap zijn juist bevonden. Stellingen, die onmogelijk door de mensen konden ontdekt zijn zoals het feit dat de aarde rond is en los van alles in het universum hangt. De ontelbare sterren aan de hemel,… De vele toekomstvoorspellingen van het Oude Testament alsook van het Nieuwe Testament hebben de test der geschiedenis doorstaan.

Uitsluitend de Schepper God, die boven alles uitstijgt, kan al deze zaken weten. Wereldgebeurtenissen, dag na dag, bevestigen, dat onze God alles weet en overal aanwezig is.

‘Hij spant het noorden uit over de baaierd, Hij hangt de aarde op aan het niet.’ Job 26 :7

‘Hij troont boven het rond der aarde,…’ Jesaja 40 :22

‘En wie is als Ik – hij roepe het uit en verkondige het en legge het Mij voor – daar Ik toch het overoude volk in het aanzijn riep : en hetgeen er in de toekomst gebeuren zal, mogen zij verkondigen.’ Jesaja 44 :7

Volgens de Koran verwarde de zogenaamde alwetende Allah zich tussen Maria en de Heilige Geest en beschuldigde de christenen valselijk dat zij drie goden (God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest) zouden aanbidden. Maria zou hierbij een partner zijn alsook een godin.

‘En wanneer Allah zal zeggen : “ O Isa, zoon van Maria, hebt gij tot de mensen gezegd : “ Beschouwt mij en mijn moeder als twee Goden naast Allah,”   zal hij antwoorden : “ Heilig zijt Gij. Ik zou nooit kunnen zeggen, waarop ik geen recht had. Indien ik het had gezegd zoudt Gij het zeker hebben geweten. Gij weet, wat in mijn innerlijk is en ik weet niet, wat in U is. Gij zijt de Kenner van het onzienlijke.” Koran 5 :117

In zijn alwetendheid stelt Allah, dat de aarde vlak is en dat de zon ondergaat in een meer. In de Koran vergist hij zich tussen historische, bijbelse persoonlijkheden, alsook tussen de periodes en plaatsen, waar deze leefden en hij gaf geen enkele toekomstvoorspelling.

‘En hij volgde een weg, totdat hij het verste punt in de richting van de ondergaande zon bereikte, en deze in een bron van modderig water zag ondergaan, waarbij hij een (ongelovig) volk aantrof. Wij zeiden : “ O, Zol-Qarnain, bestraf hen of behandel hen met vriendelijkheid.” Hij zeide : “ Wat betreft degene die kwaad doet, hem zullen wij straffen ; daarna zal hij worden teruggebracht tot zijn Heer die hem straffen zal met een gestrengere straf. ” “ Doch wat hem betreft die gelooft en oprecht handelt, hij zal een goede beloning ontvangen, en Wij zullen hem op Ons bevel alle gemakken verschaffen. ” Vervolgens ging hij een andere weg. Totdat hij het land van de rijzende zon bereikte, en ontdekte dat zij over een volk opging voor hetwelk Wij geen beschutting er tegen hadden verschaft.’ Koran 18 :86-91,

‘Zien zij niet naar de wolken, hoe zij gevormd worden ? En naar de hemel, hoe deze hoog verheven werd ? En naar de bergen, hoe zij opgericht werden ? En naar de aarde, hoe zij uitgespreid werd ?’ Koran 88 :18-21

Op geschiedkundig vlak bevat de Koran vele fouten wat erop wijst dat Allah niet alwetend is, daar Hij anders de juiste historische feiten zou hebben weergegeven.

Koran

Geschiedkundige feiten

Heilig is Hij Die Zijn dienaar bij nacht voerde van de Heilige Moskee naar de Verre Moskee (masji…Aqsa) welker omgeving Wij hebben gezegend, … Koran 17:2

Het probleem dat zich hier stelt is dat de Aqsa Moskee nog niet was gebouwd daar Abd al-Malik deze klaar had in 691 na Chr. Deze passage kan ook niet verwijzen naar de Tempel van Jeruzalem daar deze in 70 na Chr. werd verwoest door het Romeinse leger van Titus.

Volgens de Koran 18:83-98, heette Alexander de Grote Zol-Qarnain (de twee-hoornige), en hij zou een moslim geweest zijn die reisde totdat hij de zon letterlijk zag ondergaan in een bron van modderig water.

De titel, ‘de twee-hoornige’, die aan Alexander werd gegeven stamt uit het pre-islamitische tijdperk. Er was toen helemaal nog geen sprake van Allah, de Koran, de moslim,…

En om hun zeggen: “ Wij (joden) hebben de Messias, Jezus, zoon van Maria, de boodschapper van Allah gedood,…” Koran 4:158

De fout bestaat hierin dat de ongelovige Joden Jezus helemaal niet zagen als hun Messias, daar zij zeker hun lang verwachtte Messias nooit zouden doden. Het feit dat ze Jezus hebben laten kruisigen is dat ze in Hem de valse Messias zagen.

En wanneer Allah zal zeggen: “ O Jezus, zoon van Maria, hebt gij tot de mensen gezegd: ‘Beschouwt mij en mijn moeder als twee Goden naast Allah,’ zal hij antwoorden:” Heilig zijt Gij. Ik zou nooit kunnen zeggen, waarop ik geen recht had…. Koran 5:117

 

Waarlijk zij lasteren God, die zeggen: “Allah is Eén der Drie.” Koran 5:74

In dit vers beweert de Koran dat Maria een Godin is, wat helemaal tegen de Christelijke leer indruist. De drie-eenheid wordt door de Islam verkeerd gezien. Er zouden naast God de Vader, nog twee goden zijn, namelijk Jezus (de Zoon) en Maria (de Heilige Geest).

De moslims beschuldigen de Christenen er valselijk van   als zouden zij drie goden aanbidden.

Openbaring

De openbaring van Allah is totaal anders dan de openbaring die Jahweh gebruikte om Zijn Woord en boodschappen aan de profeten doorheen de verschillende generaties door te geven. De methode van Allah heeft veel weg van de manifestaties van mediums en zieners. Volgens de metgezellen van Mohammed veranderden zijn stem en gezicht bij het ontvangen van boodschappen van Allah. De plaats werd gevuld met een schrikwekkende sfeer. Het ontvangen van Allah’s boodschap kunnen we vergelijken met demonische manifestaties zoals in verschillende heidense praktijken waar men kwade geesten oproepen om de toekomst te voorspellen of om raadgevingen te ontvangen.

3. Andere karaktertrekken

Allah biedt redding aan demonen (djinn) en moedigt mensen, meestal moslims, aan om met hen samen te werken.

‘O, groep van djinn en mensen ; als gij de grenzen der hemelen en der aarde wilt overschrijden, probeert dit dan. Doch gij zult dit zonder gezag stellig niet kunnen doen.’ Koran 55 :34

 Allah spoort demonen en mensen aan om tezamen een uitweg te vinden om het oordeel te ontvluchten. Hij is verdraagzaam voor zekere vormen van bijgeloof en hekserij. Hij moet worden aanbeden door in bepaalde richtingen en naar bepaalde voorwerpen te kijken (Mecca, sommige sterren). Hij is de auteur van het kwade, diegene die pijn doet (aldhar), de opstandige (almuhamin), en diegene die verleidt en misleidt (al-maakir). Allah haat de Joden en de christenen en roept op om hen uit te roeien.

Hij benadrukt   het werk in het vlees en de zelfgenoegzaamheid van zijn wetten.

‘Wie een goede daad verricht zal tienmaal zoveel ontvangen, maar wie een slechte daad verricht zal allen een daaraan gelijke vergelding ontvangen ; hun zal geen onrecht worden aangedaan.’ Koran 6 :161

 Allah geeft geen zekerheid betreffende het heil, zelfs niet aan Mohammed. De religieuze rituelen en praktijken hebben meer gemeen met de heidense dan met het bijbelse priesterschap. Allah promoot geweld (jihad), en heeft geen geduld tot aan de dag des oordeels.

‘En strijdt voor de zaak van Allah tegen degenen, die tegen u strijden, maar overschrijdt de grens niet. Voorzeker, Allah heeft de overtreders niet lief. En doodt hen, waar gij hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven ; want vervolging is erger dan doden. En bevecht hen niet nabij de heilige moskee, voordat zij u daarin bevechten. Maar indien zij u bevechten, bevecht hen dan, zo is de vergelding voor de ongelovigen (dit zijn de Joden en de Christenen).’ Koran 2-191-192

 Allah’s soort hemel is een plaats voor seksueel genot, speciaal voor de mannen, in plaats van de vervulling van eeuwige rechtvaardigheid en heiligheid.

‘En verkondig aan degenen, die geloven en goede werken doen de blijde tijding, dat er tuinen (het paradijs) voor hen zijn, waardoorheen rivieren vloeien. Telkens, wanneer hun van de vruchten hieruit wordt geschonken, zullen zij zeggen : “ Ziehier, hetgeen ons reeds voorheen werd gegeven ” ; en hun werd het soortgelijke gegeven. En zij zullen er reine metgezellen (Arabisch = houris wat betekent ‘jonge ongehuwde meisjes’)   hebben en zij zullen er vertoeven.’ Koran 2 :26

 ‘En degenen, die geloven en goede daden verrichten, zullen Wij tuinen doen binnengaan waar doorheen rivieren stromen om er eeuwig te vertoeven, daarin zullen zij reine metgezellen (jonge ongehuwde meisjes) hebben en Wij zullen hen door schaduw omringen.’ Koran 4 :58

‘En zij die rechts zullen staan – hoe (gelukkig) zijn deze die rechts staan ! Zij zullen zich bevinden tussen doornloze lotusbomen en trossen bananen, en dekkende schaduwen, en stromende wateren, en overvloedig fruit, noch afgesneden, noch verboden, en edele vrouwen (houris). Voorwaar, Wij hebben dezen tot een wonderlijke schepping gemaakt, Wij maakten haar maagden, beminnelijk, van gelijke leeftijd. Tot degenen aan de rechter kant. (Behoort) een groot aantal van de eersten (gelovigen, zijn uitsluitend moslims).’ Koran 56 :28-40

‘Voorwaar, er is triomf voor de rechtvaardigen, beschutte tuinen en wijnbergen. En jeugdige gezellen (houris) (jonge ongehuwde maagden met zwellende borsten (Arberry ; Rodwell vertaling)), gelijk in leeftijd.’ Koran 78 :32-34

‘Daarin zullen kuise meisjes zijn met zedige blik, door mens noch djinn ooit aangeraakt.’ Koran 55 :57

Hij, Allah, verandert regelmatig van gedacht en verfoeit zijn eigen wetten.

‘Welk teken Wij ook opheffen of doen vergeten, daarvoor brengen Wij betere of daaraan gelijke. Weet gij niet, dat Allah macht heeft over alle dingen ?’ Koran 2 :107

Zijn wet, de sharia, en de wereldgeschiedenis tonen aan dat hij een grootmeester is in het vernietigen alsook een bloeddorstige dictator.

Al deze karaktertrekken vinden we alleen maar terug bij de duivel en zijn demonen en niet bij Jahweh-God.

Jahweh haat bedrog. Allah vindt er zijn trots in. Daar waar de Heilige Bijbel leert dat God niet kan worden verleid door het kwade, noch door een immorele persoon, leert de Koran, dat Allah de auteur is van het kwade. (kwaad = slecht = immoreel = zonde)  

‘Here, des morgens hoort Gij mijn stem, des morgens leg ik het U voor, en zie uit. Want Gij zijt geen God, aan wie goddeloosheid behaagt, geen boze zal bij U vertoeven ;’ Psalm 5 :4-5

Zie Spreuken 6 :16-18

‘Gij, die te rein van ogen zijt om het kwaad te zien, en die het onrecht niet kunt aanschouwen, waarom aanschouwt Gij de trouwelozen en zwijgt Gij, als de goddeloze verslindt hem die rechtvaardiger is dan hij.’ Habakuk 1 :13

‘Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen : Ik word van Godswege verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden en Hijzelf brengt ook niemand in verzoeking.’ Jacobus 1 :13

‘En Jezus antwoordde en zeide tot hen : Ziet toe, dat niemand u verleide !’ Matteüs 24 :4

En nu de Koran :

‘En zij maakten plannen (tegen Jezus). Allah maakte ook plannen (tegen hen), maar Allah voorziet het beste.’ Koran 3 :55

‘Toen smeedden de ongelovigen tegen u plannen, opdat zij u gevangen mochten nemen of doden of verbannen. En zij maakten plannen en Allah maakte plannen en Allah is het best in staat plannen te verijdelen.’ Koran 8 :31

Jahweh zoekt om de mensen uit de duisternis te trekken. Allah misleidt de mensheid en verwijt hun dan dat het hun schuld is.

‘Zeg tot hen : zo waar Ik leef, luidt het woord van de Here Here, Ik heb geen behagen in de dood van de goddeloze, maar veeleer daarin, dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft. Bekeert u, bekeert u van uw boze wegen….’ Ezechiël 33 :11

‘Het ene ogenblik doe Ik over een volk en een koninkrijk de uitspraak, dat Ik het zal uitrukken, afbreken en verdelgen ; maar bekeert zich dit volk waarover Ik een uitspraak deed, van zijn boosheid, dan zal Ik berouw hebben over het kwaad dat Ik hun dacht aan te doen.’ Jeremia 18 :7-8

En nu de Koran:

‘Degene die de rechte weg volgt, volgt deze slechts voor zijn eigen heil en hij die dwaalt, dwaalt alleen tegen zichzelf. En geen lastdrager zal de last dragen van een ander. En Wij straffen nimmer voordat Wij een boodschapper hebben gezonden. En wanneer Wij Ons voornemen een stad te verwoesten, zenden Wij Ons gebod tot haar machthebbers, maar zij overtreden dit, derhalve wordt de verordening tegen haar van kracht, en verwoesten Wij haar geheel.’ Koran 17 :16-17

‘Wij zonden geen boodschapper dan met de taal van zijn volk, zodat hij (het) hun duidelijk moge maken. Dan laat Allah dwalen wie Hij wil en leidt wie Hij wil. Hij is de Almachtige, de Alwijze.’ Koran 14 :5

 ‘Allah ! Er is geen God, dan Hij. Hij zal u zeker bijeenroepen op de Dag der Opstanding, waaromtrent geen twijfel is. En wie is waarachtiger in Zijn woord, dan Allah ? Waarom zijt gij betreffende de huichelaars (in) twee partijen (verdeeld) ? Allah heeft hen neergeslagen wegens hetgeen zij verdienden. Wenst gij hen te leiden, die Allah te gronde deed gaan ? En voor hen, die Allah doet dwalen, zult gij geen uitweg vinden. Zij wensen dat gij verwerpt, evenals zij hebben verworpen, zodat gij aan hen gelijk zult worden. Neemt derhalve geen vrienden uit hun midden totdat zij voor de zaak van Allah werken. En indien zij tot vijandschap vervallen, grijpt hen dan en doodt hen waar gij hen ook vindt ; en neemt vriend noch helper uit hun midden.’ Koran 4 :88-90

 Allah liet aan Mohammed zien, dat de vijand, die moest worden bestreden, klein in aantal was zodat de moslims niet bang waren om te gaan vechten (jihad). De moslim god moest kennelijk leugen en bedrog gebruiken om zijn doelstellingen te kunnen bewerkstelligen.

‘Gedenk de tijd toen Allah hen (de vijanden) in uw ogen als weinigen toonde ; had Hij hen u als velen getoond, dan zoudt gij voorzeker hebben geweifeld en met elkander over de zaak getwist ; maar Allah bewaarde u ; voorzeker, Hij heeft volle kennis over hetgeen in het innerlijk is.’ Koran 8 :44

 ‘Zij maakten voor hem wat hij wenste, paleizen en standbeelden, en waterreservoirs en grote pannen : “ Betoon, O Huis van David, dankbaarheid,” doch slechts weinigen van Mijn dienaars zijn dankbaar. En toen Wij zijn (Salomo’s) dood hadden veroorzaakt, deed niets hen (djinn = demonische geesten) zijn dood beseffen, dan een worm der aarde die zijn staf (macht) opvrat en toen die neerviel, bemerkten de djinn duidelijk, dat, indien zij het onzichtbare gekend hadden, zij niet zolang in een toestand van vernederende kwelling zouden zijn gebleven.’ Koran 34 : 14-15

 ‘En om hun zeggen : “ Wij hebben de Messias, Isa, zoon van Maria, de boodschapper van Allah gedood ”, - maar zij doodden hem niet, noch kruisigden zij hem (ten dode),- doch het werd hun verward, en zij, die hierover van mening verschilden zijn zeker in twijfel, zij hebben er geen kennis van doch volgen slechts een vermoeden en zij doodden hem gewis niet,’ Koran 4 :158

 ‘Wij zonden geen boodschapper dan met de taal van zijn volk, zodat hij (het) hun duidelijk moge maken. Dan laat Allah dwalen wie Hij wil en leidt wie Hij wil. Hij is de Almachtige, de Alwijze.’ Koran 14:5

 ‘Waarom zijt gij betreffende de huichelaars (in) twee partijen (verdeeld) ? Allah heeft hen neergeslagen wegens hetgeen zij verdienden. Wenst gij hen te leiden, die Allah te gronde deed gaan ? (Wij hebben voor de hel vele djinns en mensen gemaakt) En voor hen, die Allah doet dwalen, zult gij geen uitweg vinden. Zij wensen dat gij verwerpt, evenals zij hebben verworpen, zodat gij aan hen gelijk zult worden. Neemt derhalve geen vrienden uit hun midden totdat zij voor de zaak van Allah werken. En indien zij tot vijandschap vervallen, grijpt hen dan en doodt hen waar gij hen ook vindt ; en neemt vriend noch helper uit hun midden.’’ Koran 4 :89-90    

 ‘En indien uw Heer had gewild, zou Hij het mensdom voorzeker tot één volk hebben gemaakt, maar zij zullen blijven verschillen. Met uitzondering van degenen, die uw Heer barmhartigheid heeft betoond – hiervoor heeft Hij hen geschapen – maar het woord van uw Heer : “ Voorwaar Ik zal de hel met djinn en mensen allen tezamen vullen, ” is vervuld.’ Koran 11 :119-120

 Jahweh verandert nooit van gedacht. Allah heeft daar echter zijn plezier in.

‘God is geen man, dat Hij liegen zou ; of een mensenkind, dat Hij berouw zou hebben. Zou Hij zeggen en niet doen, of spreken en niet volbrengen?’ Numeri 23 :19

‘indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw, want Zichzelf verloochenen kan Hij niet.’ 2 Timotheüs 2 :13

‘Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid.’ Hebreeën 13 :8

‘De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.’ Matteüs 24 :35

Zie Koran 2 :107 ‘En wanneer Wij het ene teken in plaats van het andere brengen – en Allah weet het beste wat Hij openbaart – zeggen zij : » Gij verzint slechts. » Neen de meesten hunner weten het niet.’ Koran 16 :102   Jahweh moedigt de liefde voor alle mensen aan. Allah zaait haat tussen diegenen die hem weerstaan. ‘ Deze zes dingen haat de Here, ja, zeven zijn Hem een hartgrondige gruwel : hoogmoedige ogen een valse tong handen die onschuldig bloed vergieten een hart dat heilloze plannen smeedt voeten die zich haasten om naar het kwade te snellen wie leugens uitblaast als een valse getuige en wie twist stookt tussen broeders’ Spreuken 6 :16-19  

‘Gij hebt gehoord, dat er gezegd is : Gij zult uw naaste liefhebben en uw vijand zult gij haten. Maar Ik zeg u : Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen, opdat hij kinderen moogt zijn van uw Vader, die in de hemelen is ; want Hij laat zijn zon opgaan over bozen en goeden en laat het regenen over rechtvaardigenen onrechtvaardigen.’ Matteüs 5 :43-45

En nu de Koran : ‘ En wegens hun breken van het verbond hebben Wij hen vervloekt en hun hart verhard. Zij rukken de woorden uit hun verband en hebben een deel van hetgeen hun was vermaand, vergeten. En gij zult hen altijd oneerlijk bevinden op enkelen na, derhalve vergeef hen en wend u van hen af. Voorzeker, Allah heeft degenen die goeddoen, lief. En met degenen die zeggen : » Wij zijn Christenen, sloten Wij (eveneens) een verbond, maar zij vergaten een deel van hetgeen hen was voorgehouden. Daarom deden Wij vijandschap en haat onder hen ontstaan, tot de Dag der Opstanding. Allah zal hen weldra laten weten, wat zij deden.’ Koran 5 :14-15  

‘ Waarom weerhouden hun priesters en schriftgeleerden hen niet van zondige woorden en het eten van verboden dingen ? Het is inderdaad slecht wat zij doen. En de Joden zeggen : “ De hand van Allah is gebonden. ” Hun handen zijn gebonden en zij zijn vervloekt voor hetgeen zij zeggen. Neen, Zijn handen zijn wijd open, Hij geeft, zoals Hij wil. En hetgeen u van uw Heer is nedergezonden zal velen hunner in opstandigheid en ongeloof doen toenemen. En Wij hebben vijandschap en haat onder hen gezaaid tot aan de Dag der Opstanding. Telkens wanneer zij het oorlogsvuur ontsteken, dooft Allah het en zij pogen wanorde te scheppen op aarde en Allah heeft de onruststokers niet lief.’ Koran 5 :64-65  

‘En als zij de Torah en het Evangelie en hetgeen hun van hun Heer is nedergezonden, in acht hadden genomen, zouden zij zeker van wat boven hen is en van hetgeen onder hun voeten is, hebben gegeten. Onder hen is een groep die matig is, maar de handelswijze van velen hunner is slecht.’ Koran 5 :67  

‘Zeg : “ O, mensen van het Boek, gij steunt op niets voordat gij de Torah en het Evangelie en hetgeen u van uw Heer is nedergezonden, onderhoudt. En waarlijk, hetgeen u van uw Heer is nedergezonden zal velen hunner in opstandigheid en ongeloof doen toenemen ; treurt derhalve niet over het ongelovige volk.’ Koran 5 :69  

De straffen van Jahweh zijn rechtvaardig en juist. Ze reflecteren Zijn natuur als Schepper en Vader. De straffen van Allah zijn hard, vinden hun oorsprong in het heidendom en weerspiegelen zijn karakter als vernietiger. ‘wanneer hij zo zonde doet en schuldig wordt, dan zal hij teruggeven het geroofde dat hij afperste, of het in bewaring gegevene dat hem in bewaring gegeven was, of het verlorene dat hij gevonden had, of alles, ten opzichte waarvan hij een valse eed zwoer. Hij zal de volle waarde ervan vergoeden en nog een vijfde daaraan toevoegen ; aan degene wie het behoorde, die zal hij het geven, op de dag wanneer hij zijn slachtoffer brengt.’ Leviticus. 6 :4-5   ‘Wie een dief was, stele niet meer, maar spanne zich liever in om met zijn handen goed werk te verrichten, opdat hij iets kan mededelen aan de behoeftige.’ Efeziërs 4 :28  

En nu de Koran:

 ‘Voorzeker, al hadden de ongelovigen al hetgeen op aarde is en nog eens zoveel, om zich daarmede van de straf op de Dag der Opstanding vrij te kopen, dan zou het van hen toch niet worden aanvaard ; er wacht hen een pijnlijke straf. Zij zullen uit het vuur willen komen, maar zij zullen er niet kunnen uitgaan en dit zal voor hen een blijvende straf zijn. En snijdt de dief en de dievegge de hand af, als straf voor wat zij misdeden, een voorbeeldige straf van Allah.’ Koran 5 :38-39

4. Besluit

In de Bijbel lezen we dat de duivel zich wil voordoen als God. Om dit te bereiken gebruikt hij bedrog en valsheid. Paulus waarschuwt ons hiervoor in 2 Korinthiërs 11 :14 (Geen wonder ook ! Immers, de Satan zelf doet zich voor als een engel des lichts). Johannes voorspelt de Antichrist in zijn eerste brief.

Allah is in geen enkel opzicht dezelfde God als de enige echte liefdevolle Jahweh-God. Zou het kunnen zijn, dat Allah meer heeft van een afgod, die uit het polytheïsme en het heidendom is voortgekomen en zou hij niet eerder beantwoorden aan de beschrijvingen van de afgod Baäl of Zeus dan aan die van de Bijbelse Schepper-God ?

Op grond van de bovengeschetste tegenstellingen zou men eerder tot het laatste besluiten.

Bibliografie

De Koran ‘Arabisch – Nederlands, NUGI 634 – ISBN 90 72540 52 2, onder auspiciën van wijlen Hazrat Mirza Bashir-Ud-Din Mahmud Ahmad, hoofd van de Ahmadiyya Beweging. (“The Oriental & Religious Publishing Corporation”) Rabwah – Pakistan

De Bijbel ‘vertaling in opdracht van het Nederlands Bijbelgenootschap bewerkt door de daartoe benoemde commissies’: Bible in Dutch @ 1951 Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem

Investigating Allah door Al Gharib