De koran bevestigt dat Paulus het ware evangelie van Christus overdroeg


Sam Shamoun


Het zal voor sommigen een verrassing zijn om te horen dat de koran impliciet bevestigt dat de leringen van de apostel Paulus, die de basis zijn geworden van het christelijke geloof, van Christus zijn afgeleid. Met andere woorden, de koran getuigt indirect dat de theologie van Paulus niet iets is wat hij simpelweg verzonnen heeft om niet-joden te bekeren, maar dat die van God via Jezus Christus kwam.

Voordat we het bewijs presenteren, willen we eerst onze redenen uitleggen voor ons beroep op de koran. Wij geloven niet dat de koran Gods Woord is. Echter, we geloven dat de koran een getuigenis is van wat de eerste moslims geloofden. Daarom beschouwen we de koran als een belangrijke bron van informatie in het ontdekken van het officiële geloof van de eerste moslims.

In dit licht is het nodig te herhalen dat de koran getuigt dat het christelijke geloof zoals Paulus dat verkondigde (dat wil zeggen “Paulinisch” christendom), waar christendom is.

We baseren ons standpunt op de bewering die te vinden is in de koran dat Christus ware gelovigen zullen zegevieren over de ongelovigen tot aan de Dag der Opstanding.

Toen Allah zeide: “O, Jezus, ik zal u doen sterven en u tot Mij; opheffen en u zuiveren van de ongelovigen en zal uw volgelingen TOT DE LAATSTE DAG over hen doen ZEGEVIEREN die u niet geloven; dan zal uw terugkeer tot Mij zijn en Ik zal onder u rechtspreken over datgene waarin gij verschildet.” Soera 3.55.

O, gij die gelooft, weest Allah's helpers, zoals toen Jezus, zoon van Maria, tot zijn discipelen zeide: “Wie zijn mijn helpers terwille van Allah?” De discipelen antwoordden: “Wij zijn Allah's helpers!” Toen geloofde een gedeelte van de kinderen Israëls, terwijl een ander deel niet geloofde maar Wij hielpen de gelovigen tegen hun vijand EN ZIJ WERDEN OVERWINNAARS. Soera 61.14.

Volgens deze verzen, gaf Allah de volgelingen van Christus de macht om te zegevieren over de ongelovigen en maakte ze superieur tot aan de Dag der Opstanding. Nu waren degenen die zegevierden, de apostelen zoals Paulus als ook zijn volgelingen. Dit betekent dat, als de koran correct is, de boodschap van Paulus de waarheid is gezien het feit dat het dominant werd en zegevierde over alle andere tegenovergestelde boodschappen.

Sayyid Qutb geeft als commentaar op soera 3:55:

…Het was eveneens de wil van God om de volgelingen van Jezus te verheffen boven de ongelovigen tot aan de Dag der Opstanding….

Aan de andere kant is het niet moeilijk Gods uitspraak uit te leggen dat Hij deze mensen die Jezus volgen verheft boven de ongelovigen, en dat dit doorgang vindt tot aan de Dag der Opstanding. Degenen die bereid zijn Jezus te volgen zijn degenen die geloven in Gods ware religie, de islam, oftewel overgave aan God. Iedere profeet is zich volledig bewust van de ware aard van zijn religie. Iedere boodschapper verkondigde dezelfde religie, en een ieder die oprecht gelooft in de goddelijke religie gelooft erin. Deze gelovigen zijn inderdaad verreweg superieur ten opzichte van de ongelovigen overeenkomstig Gods wil, en ze zullen dit zijn tot aan de Dag des Oordeels. Bovendien bewijzen ze hun superioriteit in het dagelijkse leven iedere keer wanneer ze de ongelovigen confronteren met de realiteit en het geloof van Gods boodschappers. Het goddelijk geloof is één, zoals Jezus de zoon van Maria leerde, en zoals gepreekt door iedere boodschapper van God gezonden voor hem en door de boodschapper gezonden na hem. Degenen die Mohammed volgen, volgen tegelijkertijd alle boodschappers gezonden door God, beginnend met Adam tot aan de laatste boodschapper. (In the Shade of the Qur’an - Fi Zilal al-Qur’an, Volume 2, Surah 3, vertaald en geredigeerd door Adil Salahi & Ashur Shamis [The Islamic Foundation, 2000], pp. 97-98)

Het probleem met Qutb’s bewering is dat de christelijke gelovigen die zegevierden over allen geen moslims waren en hun boodschap was zeker geen islam. Dus, of de ware volgelingen van Christus waren overwonnen, wat de koran ondermijnt die zegt dat zij zouden domineren. Of de koran is onjuist omdat hij de ware boodschap van Christus’ volgelingen tegenspreekt.

Maulana Mohammed Ali schreef over soera 3:55:

…Dit vers bevat vier beloften over Jezus’ triomf over zijn vijanden en tegen hun plannen. … En de vierde belofte is dat degenen die Jezus volgen dominant zullen worden over de mensen die hem afwijzen tot aan de dag des oordeels. De waarheid van deze vierde profetie is TOT VANDAAG DE DAG te zien in de dominantie van de christenen over de joden. (Ali, Holy Quran [Ahmadiyyah Anjuman Isha'at Islam Lahore Inc. USA, 1995], pp. 147-148, voetnoot 439; accentuering is van ons)

Hier zijn zijn verklaringen betreffende soera 61:14:

…De beschrijving is van toepassing op de triomf van de leringen van Christus over diegenen die zich verzetten tegen het verspreiden van zijn leringen, en spreekt profetisch over de ultieme triomf van islam over alle andere religies van de wereld. (Zelfde bron, p. 1058, voetnoot 2501; accentuering is van ons)

Ali laat na te noemen dat de leringen die domineerden, de leringen waren die Paulus overdroeg (die in werkelijkheid dezelfde boodschap zijn die Christus en de andere discipelen preekten)!

A.Yusuf Ali spreekt uit in zijn vertaling van The Holy Qur’an - Text and Commentary, p. 1543, voetnoot 5448, dat:

Een deel van de Kinderen van Israël – diegenen die werkelijk om de waarheid gaven - geloofde in Jezus en zijn leidraad volgde. Echter, een groter deel van hen was koppig en bleef op hun gebruikelijke weg van formalisme en valse raciale trots. De meerderheid leek in het begin aan de winnende kant te zijn toen ze dachten dat ze Jezus gekruisigd hadden en zijn boodschap vernietigd hadden. Echter, ze werden spoedig wakker geschut. Jeruzalem werd verwoest door Titus in het jaar 70 na Christus en de joden zijn sindsdien verstrooid. De 'Rondtrekkende Jood' is in veel publicaties een bij-woord geworden. Aan de andere kant diegenen die Jezus volgden VERSPREIDEN ZICH over het Romeinse rijk en brachten vele nieuwe stammen tot hun gelederen, en door het Romeinse rijk werd het christendom de overheersende religie van de wereld tot de komst van islam … (accentuering is van ons)

Wat Ali na laat te noemen is dat het christendom dat zich in het Romeinse rijk verspreidde, moslims wel denigrerend het “Paulinisch” christendom noemen. Dus, dat de boodschap van Paulus domineerde is een teken dat het zijn evangelie was dat God toevertrouwde aan de ware volgelingen van Christus. Als geargumenteerd wordt dat Paulus versie van het christendom een afdwaling van de waarheid is, betekent dit dat de koran fout is in het beweren dat God ervoor zal zorgen dat ware volgelingen van Christus zullen zegevieren. Het zou betekenen dat Paulus de plannen van Allah kon dwarsbomen en in staat is te voorkomen dat de ware gelovigen over hun vijanden zouden domineren.

Hier zijn wijlen S. Abu All Maududi commentaren op Soera 61:14:

… Degenen die niet geloofden in Jezus Christus zijn de joden, en diegenen die hem geloofden zijn zowel de christenen als de moslims, en Allah gaf hen dominantie over de ongelovigen. Dit is bedoeld dat de moslims ernaar verlangen dat net zoals de christenen in het verleden de ongelovigen domineerden, de volgelingen van de profeet Mohammed (op wie Allah’s vrede rust) over de ongelovigen zullen heersen. (Meaning of the Qur’an, Volume V, naar het Engels vertaald door A.A. Kamal, M.A. [Islamic Publications (Pvt.) Limited, 13-E, Shahalam Market, Lahore-8 Pakistan], p. 516, voetnoot 21; accentuering is van ons)

Zoals we eerder opmerkten is het zichtbare probleem in Maududi’s uitleg dat de boodschap van Christus’ ware gelovigen direct de boodschap van de islam tegenspreekt. Dat is, tenzij iemand beweert dat Christus’ ware boodschap verdraaid is en door een valse boodschap vervangen is, een bewering die dan de duidelijke lezing van de ter sprake doende passages tegenspreekt.

Zoals Maulana Abdul Majid Daryabadi verklaart in zijn uitleg van het laatste gedeelte van Soera 61:14:

…(Noch de boodschapper, NOCH DE BOODSCHAP kan vernietigd worden). (Tafsir-Ul-Qur’an Translation and Commentary of the Holy Qur’an, Volume IV [Darul-Ishaat Urdu Bazar, Karachi-1, Pakistan; First edition: 1991], p. 356, voetnoot 270; hoofdletters zijn van ons)

Opnieuw, als “Paulinisch” christendom een vervalsing is van de ware leringen van Jezus, dan is de boodschap vernietigd en slaagde Allah er niet in te laten gebeuren van wat hij zei dat zou gaan gebeuren!

De verklaringen van de bekende moslim commentator Ibn Kathir zijn zeer interessant. Hij schrijft over Soera 3:54 het volgende:

“Dit is wat er gebeurde. Toen Allah ‘Isa opnam naar de hemel, verdeelden zijn volgelingen zich in stromingen en groepen. Sommigen van hen geloofden in de ‘Isa zoals Allah hem gezonden had, een dienaar van Allah, zijn boodschapper, en de zoon van zijn dienares.

Echter, sommigen van hen sloegen door naar het extreme, gelovende dat ‘Isa de zoon van Allah was. Sommigen van hen zeiden dat ‘Isa Allah zelf was, terwijl weer anderen zeiden dat hij een onderdeel was van een Drie-éénheid. Allah noemde deze valse geloofsovertuigingen in de koran en weerlegde ze. De christenen bleven zo tot de derde eeuw na Christus, toen een Griekse koning, Constantijn genaamd, christen werd met het doel het christendom uit te roeien. Constantijn was of een filosoof of hij was onwetend. Constantijn veranderde de religie van ‘Isa door dingen toe te voegen en weg te nemen. Hij bracht de rituelen van het christendom tot stand en het zogenaamde Grote Vertrouwen dat in werkelijkheid het Grote Verraad is. Hij stond hen ook toe varkensvlees te eten, veranderde de richting van het gebed dat ‘Isa naar het oosten had ingesteld, bouwde kerken voor ‘Isa, en voegde tien dagen toe aan het vasten als compensatie voor een zonde die hij begaan had, zoals beweerd wordt. Dus de religie van ‘Isa werd de religie van Constantijn, die meer dan twaalf duizend kerken, tempels en kloosters liet bouwen voor de christenen en zo ook de stad die zijn naam draagt, Constantinopel (Istanbul). GEDURENDE DEZE TIJD, hadden de christenen de overhand en domineerden de joden. ALLAH HIELP ZE TEGEN DE JODEN WANT ZE WAREN DICHTER BIJ DE WAARHEID DAN DE JODEN, hoewel beide groepen nog steeds ongelovigen waren, moge Allah´s vloek op hen neerdalen.” (Tafsir Ibn Kathir (Ingekort), Volume 2, Parts 3, 4, & 5 (Surat Al-Baqarah, Verse 253, tot Surat An-Nisa, Verse 147), ingekort door een groep geleerden onder de supervisie van sjeik Safiur-Rahman Al-Mubarakpuri [Darussalam Publishers & Distributors Riyadh, Houston, New York, Lahore; First Edition: March 2000], p. 171; accentuering is van ons)

Ibn Kathir’s uitleg lost het probleem niet op aangezien als de koran correct is, dan is het christendom dat Ibn Kathir aanvalt, inderdaad de waarheid. Ibn Kathir’s uitleg impliceert dat Allah of een valse vorm van christendom liet domineren, of er niet in slaagde om ware gelovigen in Christus dominantie te geven over hen die ware leringen van Christus proberen te verdraaien!

Vandaar dat moslims opgescheept zitten met een dilemma dat niet gemakkelijk op te lossen is. Namelijk, het aanvaarden van de koran is het “Paulinisch” christendom aanvaarden. Echter, het aanvaarden van het “Paulinisch” christendom is het verwerpen van de koran, daar de koran kernleringen van Paulus tegenspreekt zoals die behouden zijn gebleven op de pagina’s van de bijbel en door de eeuwen heen te midden van ware christenen.

Een moslim kan wellicht argumenteren dat deze verzen verwijzen naar Mohammed en de moslims als degenen die oprecht geloven in Christus en domineren tot aan de Dag der Opstanding. Deze uitleg schiet echter tekort. De passages zeggen namelijk niet dat de volgelingen van Christus alleen zullen overheersen vanaf de komst van Mohammed, maar vanaf de tijd dat Christus tot God werd opgenomen tot aan de Dag der Opstanding.

Dit is misschien de reden waarom mensen zoals Ibn Ishaak, Ibn Kathir, al-Tabari en al-Thalabi Paulus in een dergelijk positief licht konden zien. Ze realiseerden schijnbaar dat Paulus een enorme invloed had in de groei en verspreiding van het christendom, en machtig gebruikt werd door God als zijn instrument voor de dominantie over de ongelovigen. (Zie het [Engelstalige] artikel: The Apostles of Christ: Messengers of God or Mere Disciples?)

Als we het islamitische bewijs op een rij zetten, ontdekten we dat:

Niettemin leveren deze factoren de volgende problemen op voor moslims:

Dit beëindigt ons artikel. We bidden dat onze opgestane Heer en onsterfelijke Redder dit zal gebruiken om kostbare moslims in zijn glorieuze liefde en waarheid te leiden. Amen. Kom Here Jezus, kom. We zullen altijd van u houden door Gods machtige, soevereine genade.