FOUTEN EN WEGLATINGEN IN DE DOCUMENTAIRE

“MOHAMMAD: ERFENIS VAN EEN PROFEET”

door Silas

De komende weken zendt de NMO de documentaire “Mohammed: erfenis van een profeet” wederom uit. Silas constateerde dat deze documentaire eenzijdig en ongebalanceerd is en schreef daarop de volgende kritische reactie. Lees zijn artikel en oordeel zelf...

Op 19 december, 2002 zond Public Broadcasting Service (PBS) een twee uur durende film over het leven van Mohammed uit. Er was opmerkelijke islamitisch sponsoring voor deze show. De film vertelde het verhaal van Mohammeds leven en bevatte de belangrijkste gebeurtenissen die zijn leven en de levens van zijn volgelingen beïnvloedde. Gedurende de film geven verschillende moslims of sympathieke academici commentaar op deze gebeurtenissen. Moslims van verschillende standen spraken verheven over Mohammed en presenteerden hem in een schitterend licht.

Echter, significante details waren weggelaten of uitgewist. Dit is inclusief veel van Mohammeds gewelddadige daden. Bovendien, veel van de commentaren waren niet accuraat volgens het islamitische bronmateriaal. Wanneer de film getoetst wordt aan het werkelijke islamitisch bronmateriaal, is het duidelijk dat deze film niet meer was dan islamitisch evangelisatie voor een onwetend en naïef Amerikaans publiek.

Daniel Pipes merkte in zijn artikel http://www.danielpipes.org/article/982 op:

“All this smacks of a film shown by missionaries.”

Een vriend noemde de show “New Age Islam”, omdat het niet de historische Mohammed accuraat portretteerde. PBS heeft het Amerikaanse volk een slechte dienst bezorgd door het presenteren van een geschoonde Mohammed en islam.

[... ]

De PBS is een door de regering gefinancierd Tv-netwerk. Omdat het hoofdzakelijk gefinancierd wordt door de Amerikaanse regering dient zij niet betrokken te zijn in religieus favoritisme of het meehelpen aan het bereiken van doelen van welke religie dan ook. PBS is zeker verplicht om details van verschillende religies te presenteren, maar niet in de vorm van een public relations kanaal voor die religies.

Waarom deed PBS zo’n goedkope mooie job en stond het inaccurate religieuze propaganda toe? Ik weet het niet. Wellicht beloofden verschillende moslimgroepen hen geld, wellicht waren zij geïntimideerd door andere moslimgroepen, wellicht dachten zij dat zij goed deden door moslims in staat te stellen om hun vergoelijkte verhaal te vertellen.

Onthoud! Volgelingen van de islam vernietigden de twintowers en het Pentagon, veroorzakend 3000 doden, duizenden gewonden, en ruïneerden duizenden Amerikaanse levens. Volgelingen van de islam vermoorden Amerikanen rondom de wereld vandaag de dag. Zou het te veel gevraagd zijn als PBS om een professionelere en objectievere job te doen in het presenteren van de islam? Ten slotte, als moslims bezig zijn meer Amerikanen op ons grondgebeid te vermoorden, is het niet de taak van PBS om een completer beeld van het geloof van de terroristen te presenteren?

Evenzo wat betreft de Nederlandse context, is het goed besteed belastingeld om een dergelijk incompleet en inaccuraat beeld van de islam te presenteren?

Beschouw dit: Islamitisch terrorisme is een wereldwijd fenomeen. Het zijn niet slecht enkele “gekken” die terroristische misdaden begaan. Gewelddadig islamitisch fundamentalisme is een significante beweging gesteund door miljoenen zo niet miljarden dollars en zeker miljoenen moslims. Zouden we niet geïnformeerd moeten zijn over de motieven van onze vijanden?

In één zin, PBS heeft het Amerikaanse volk in de steek gelaten en de doden van onze burgers in New York, Pennsylvania, en Washington gehoond.

Ik maak geen bezwaar tegen het laten zien van positieve dingen over Mohammed en islam als deze gebalanceerd zijn. Mohammed was niet de vleeswording van het kwaad – hij had zowel goede als slechte eigenschappen. Echter, hij pleegde veel kwade dingen, en was betrokken in een onthutsend hoeveelheid geweld, zoals Alex Kronemer, (één van de moslimproducenten) het zei. Mohammeds gewelddadige daden en leringen zouden gepresenteerd moeten worden. In plaats daarvan kregen we positieve commentaren van moslims, en sympathieke geleerden die of Mohammed prijsden of zijn daden rechtvaardigden.

Zou het voor PBS moeilijk zijn geweest om iets gebalanceerd uit te zenden?

FOUTEN EN WEGLATINGEN

Gedurende de film noteerde ik fouten en weglatingen. Later bekeek ik het script van de film en verzamelde een lijst van wat ik beschouw als significante problemen. Hieronder presenteer ik de fouten en onderbouw ze met materiaal van islamitische bronnen die het gehele verhaal vertellen. De lijst kan groter zijn, ik beschouw alleen de punten die ik het meest kritisch vind. Ik plaats ook vragen voor sommigen van de mensen geportretteerd in de film waarover zij mogen nadenken en waarop zij een antwoord mogen geven. Ik hoop van hen terugkoppeling te krijgen.

De vorm van mijn kritiek is, ik citeer van het manuscript van de film in blauw, presenteer mijn commentaar in het zwart, en geef islamitisch bronmateriaal in groen weer.

INHOUD VAN FOUTEN EN WEGLATINGEN IN FILM OVER MOHAMMED

 1. Weglatingen aangaande Mohammeds eerste openbaring.
 2. Fout van overdrijving ten aanzien van de Arabieren op het Arabische schiereiland.
 3. Fout ten aanzien van de verbetering van leven voor vrouwen onder de islam.
 4. Fout ten aanzien van Mohammeds “Nachtreis”.
 5. Fout en weglating ten aanzien van de Slag van Badr.
 6. Fout over islams verbod over het doden van vrouwen.
 7. Fouten ten aanzien van de “politieke alliantie”-reden voor Mohammeds vele huwelijken.
 8. Weglating – Aïsja’s leeftijd werd niet gegeven.
 9. Fouten en weglating ten aanzien van het bloedbad van de Banoe Qoeraiza joden.
 10. Fout over islams positie ten aanzien van de joden en christenen.
 11. Fout over de betekenis van djihaad
 12. Fout over Mohammed vredesstichting op het Arabische schiereiland.
 13. Fout over islams vredige, niet gewelddadige benaderingen naar niet-moslims.
 14. Fouten over de verovering van Mekka en de amnestie voor de Mekkanen.
 15. Weglating over zijnde vergiftigd door een joodse vrouw – en dwingen van medicijnen op anderen

1. Weglatingen aangaande Mohammeds eerste openbaring.

VERTELLER

Mohammed was zo geschokt door deze ervaring, hij vreesde dat hij bezeten was. Hij rende direct naar huis, naar Chadiedja.

Wat hier weggelaten is, is dat niet alleen Mohammed zijn verstand verloren had, hij werd ook suïcidaal. Hij geloofde dat hij of een waarzegger of bezeten was geworden. Als gevolg van deze ervaring deed Mohammed een zelfmoordpoging. Net voor het springen van een rots, stopte deze geest hem die hem in de grot bezocht. De daarop volgende jaren Mohammed leed aan depressieaanvallen en probeerde enkele malen vaker zelfmoord te plegen. De [Engelstalige] documentatie hierover kan hier gevonden worden: http://www.answering-islam.org/Silas/suicide.htm

Boechari, volume 9, boek 87, nummer 111:

Maar na enkele dagen stierf Waraqa en de Goddelijke Inspiratie stopte ook voor een tijdje en de Profeet werd zo bedroefd - zoals we hebben gehoord - dat hij verscheidene keren zichzelf van de toppen van hoge bergen probeerde te gooien.

Andere bronnen zeggen dat Mohammed behoorlijk depressief was en gedurende enkele jaren suïcidaal was. Dit is een teken van mentale ziekte, niet van een goddelijke roeping. Het punt is dat geen profeten van God ooit zelfmoord pleegden als gevolg van hun directe ervaring met God. Wie of wat ook Mohammed in de grot ontmoette, het was niet Gabriël, of een geheim afgezant van God.

2. Fout van overdrijving ten aanzien van de Arabieren op het Arabische schiereiland.

HAMZA YUSUF

De Arabieren geloofden niet in leven na dit leven. Zij dachten werkelijk dat het leven eindigde met de dood en er was geen opstanding, er was geen wederkomst, er was geen reïncarnatie.

Hamza Yusef maakte een fout toen hij zei: “Arabieren geloofden niet in een leven na dit leven.” Dit is een overdrijving. Er waren joodse Arabieren in Jatrib die geloofden in het hiernamaals. Er waren christelijke Arabieren die leerden over het gehele Saoedi-Arabische schiereiland die ook geloofden in een hiernamaals. Yusef’s fout laat de onwetenden geloven dat alleen heidendom in Arabië aanwezig was. In plaats daarvan was er een significant aantal joodse en christelijke Arabieren op het schiereiland.

Het boek: “Christendom onder de Arabieren in preïslamitische tijden ( Christianity Among the Arabs in Pre-Islamic Times )”, van J. S. Trimingham, (Longman Group Limited, London, 1979), vertelt in detail de mate van christendom op het gehele Arabische schiereiland voor Mohammeds komst. In het kort, het gehele Arabische schiereiland was omringd met joodse of christelijke stammen.

Mohammed betrad in Arabië geen geestelijk vacuüm. Kennis van het christendom en jodendom was goed aanwezig zelfs in Mekka. Geloof in het hiernamaals bestond op het gehele Arabische schiereiland tijdens Mohammeds leven.

3. Fout ten aanzien van de verbetering van leven voor vrouwen onder de islam.

HAMZA YUSUF

Er is het idee dat vrouwen voor de islam koopwaar waren, dat zij geen rechten hadden. En ik denk dat dit voor veel veel niveau’s van vrouwen waar was, maar voor een bepaalde stand van vrouwen, waartoe Chadiedja behoorde, was dit niet waar.

Verscheidene commentatoren noemden dat Mohammed het leven van de Arabische vrouwen verbeterde. Ik bestrijd dit. Ik geloof, net als Fatima Mernissi, dat het leven werkelijk slechter werd voor vrouwen onder de islam.

Bijvoorbeeld, zelfs Mohammeds vrouw Aïsja verklaart dat de heidenvrouwen beter behandeld werden dan de moslimvrouwen, (woorden tussen haakjes zijn van mij):

Boechari, volume 7, boek 72, nummer 715:

Overgeleverd door ‘Ikrima: ‘Rifa scheidde van zijn vrouw waarop Abdoer-Rachman haar huwde. Aïsja zei dat de vrouw kwam dragende een groene sluier, tot haar (‘Aïsja) klaagde en haar een groene plek op haar huid liet zien veroorzaakt door een pak slaag. Het was de gewoonte van de vrouwen om elkaar te steunen, dus toen Allah’s boodschapper kwam, zei Aïsja: “Ik heb geen vrouw meer zien lijden dan de gelovige vrouw. Kijk! Haar huid is groener dan haar klederen!” [Haar huid was groen omdat ze geslagen was door haar echtgenoot].

Mohammed instrueerde mannen om hun vrouwen te slaan als zij volharden in ongehoorzaamheid aan de echtgenoot.

Zie: http://www.answering-islam.org/Silas/wife-beating.htm voor een gedetailleerde discussie [in het Engels].

Bovendien, Mohammed stond toe dat vrouwenslaven werden verkracht: http://www.answering-islam.org/Silas/femalecaptives.htm

Fatima Mernissi becommentarieert dat vrouwen beter af zijn voor de komst van de islam. Zij schrijft in “Achter de sluier ( Beyond the Veil):”

pagina’s 66, 67:
Wat was het dat islam precies verbood? Volgens mijn lezing van het historische bewijs, verbande islam alle praktijken waarin de seksuele zelfbeschikking van vrouwen werd verzekerd.

Moslimhuwelijk gaf absolute mannelijk gezag een stempel van heilige goedkeuring.

pagina 71:
Amina [Mohammeds achterkleindochter] erkende dat vrouwen veel gelukkiger waren voor de tijd van de Profeet.

Na de dood van de Profeet in juni 632, voerde een wijde beweging van afvalligen door het Arabische schiereiland, en de stammen weigerde om de belasting te betalen aan de opvolger van de Profeet, de eerste kalief, Aboe Bakr. De beweging werd ernstig onderdrukt en eindigde een jaar later, na hevige gevechten tussen islam en zijn tegenstanders. Eén van de bewegingen van afvalligheid werd geleid door een groep vrouwen die de dood van de Profeet vierden in een blije atmosfeer. De gebeurtenis is beschreven in Ibn Habib al-Baghdadi’s “Kitab al-Muhabbar”:

Er waren in Hadramaut zes vrouwen, van Kinda en Hadramaut, die de dood van de Profeet van God verlangden, zij verfden [na het horen van het nieuws] hun handen met henna en speelden op de tamboerijn. Tot hen kwamen de hoeren van Hadramaut en zij deden mee zodat zo’n twintigtal vrouwen zich bij de zes aansloten.

Mernissi schrijft dat de vrouwen wellicht geen hoeren waren omdat zij prominente vrouwen van de stam waren. Zij denkt dat dit een beschimping uit de mond van de moslimhistoricus is.

Mohammed verbeterde geen zaken voor vrouwen, hij verslechterde ze.

4. Fout ten aanzien van Mohammeds “Nachtreis”.

Eén van de historische en wetenschappelijke fouten in de islam betreft Mohammeds “nachtreis”. Mohammed beweerde een gevleugelde paardachtig schepsel te hebben bestegen en naar Jeruzalem en daarna naar de zeven hemelen te zijn gevlogen. In Jeruzalem beweerde hij de joodse Tempel te hebben gezien. Echter, dit levert een significant historisch probleem op. Het dilemma is goed samengevat in deze [Engelstalige] artikelen.

http://www.answering-islam.org/Shamoun/nightjourney.htm

http://www.answering-islam.org/Responses/Saifullah/aqsa.htm

De moeilijkheid is dat:

De tweede joodse Tempel gebouwd door koning Herodes in 70 na Christus werd vernietigd, dat wil zeggen 550 jaar voor de veronderstelde tijd van de Miraaj in 622 na Christus, het twaalfde jaar van Mohammeds missie. Een Tempel die niet meer bestond, voorziet niet in een betere oplossing voor dit probleem, dan een Moskee die nog niet gebouwd was.

Dus, of Mohammed loog over zijn nachtreis, of verslagen van zijn reizen zijn onjuist.

5. Fout en weglating ten aanzien van de Slag van Badr.

HAMZA YUSUF

Gedurende 13 jaren, was er geen rechtvaardiging om te vechten. Dan komt een openbaring die zegt: degenen die onrechtmatig uit hun huizen verdreven zijn, en gevochten hebben vanwege hun religieuze overtuiging, zijn gerechtigd te vechten om zichzelf te verdedigen.

KAREN ARMSTRONG

Doden is altijd verschrikkelijk, de KORAN maakt dat erg duidelijk, en de KORAN zegt dat het altijd verkeerd is om een oorlog te beginnen, om een agressor te zijn. Maar onderdrukking is erger dan doden. Wanneer mensen van hun huizen zijn verdreven, of wanneer hun fundamentele mensenrechten zijn ontnomen, wanneer een kwade ideologie in de wereld komt, soms, het is te betreuren, kan het noodzakelijk zijn om te vechten en soms kan dat levens kosten.

Yusef zegt dat Allah moslims permissie gaf om wapen op te nemen als zelfverdediging. Maar dit is niet het gehele verhaal. Moslims waren in staat om ook voor agressieve daden hun wapens op te nemen. En in werkelijkheid deden zij precies dat. Hij impliceert dat de Slag van Badr zelfverdediging was. Dit is niet waar. De moslims gingen uit op karavaanrooftocht. Zij hadden eerder mensen gedood tijdens andere karavaanrooftochten. Dus, de Mekkanen kwamen om hun eigendom te verdedigen tegen de moslimagressie. Hieronder is het verslag van Tabari’s Geschiedenis, volume 7, pagina 29:

Aboe Soefjaan kwam van Syrië aan kop van bijna zeventig ruiters van alle stammen van de Qoeraisj. Zij voerden handel in Syrië en zij kwamen allen tezamen met hun geld en hun koopwaar. De Boodschapper van God en zijn medegezellen waren over hem geïnformeerd. Dit was nadat gevechten tussen hen waren uitgebroken en mensen waren gedood, waaronder Ibn al-Hadrami te Nakhla, en sommigen van de Qoeraisj waren gevangen genomen, waaronder één van de zonen van al-Moeghirah en hun mawla, Ibn Kaisan. De verantwoordelijken waren Abd Allah b. Hadjsh en Waqid, de bondgenoot van de Banoe Adi b. Ka’b, tezamen met andere metgezellen van de Boodschapper van God die hij uitgezonden had met Aboe Allah b. Djahsh. Dit incident had (een staat) van oorlog ontketenend tussen de Boodschapper van God en de Qoeraisj en was het begin van de gevechten waarin aan beide zijden slachtoffers vielen; het vond plaats voor Aboe Soefjaan en zijn metgezellen naar Syrië waren gegaan.

Vervolgens keerden Aboe Soefjaan en de ruiters van Qoeraisj die met hem waren terug van Syrië, de kustweg volgend. Toen de Boodschapper van God over hen hoorde riep hij zijn metgezellen samen vertelde hen van de rijkdom die zij met hen hadden en het kleine aantal van hen. De moslims gingen erop uit met geen ander doel dan Aboe Soefjaan en zijn ruiters. Zij dachten aan niets anders dan aan eenvoudige buit en zij veronderstelden niet dat er een grote slag zou zijn wanneer zij hen ontmoeten. Aangaande dit openbaarde God: “En u verlangde dat anderen dan de gewapenden het uwe mag zijn.”

Toen Aboe Soefjaan hoorde dat de metgezellen van de boodschapper van God onderweg waren om hem te onderscheppen, zond hij naar de Qoeraisj de boodschap: “Mohammed en zijn metgezellen zijn van plan om uw karavaan te onderscheppen, dus bescherm uw koopwaar...”

Dus, de waarheid is dat de moslims de oorlog begonnen. De oorlog tussen de Mekkanen en de moslims begon omdat Mohammed de Mekkaanse karavanen aanviel en hen beroofde. Ten tweede, de reden dat de Mekkanen de eerste keer hun troepen uitzonden, was omdat zij hun eigendommen aan het beschermen waren.

VRAGEN VOOR HAMZA YUSEF:

Was de Slag van Badr gestart door agressieve aanvallen van de moslims op Mekkaanse bezittingen? Indien ja, hadden de Mekkanen niet het recht om zichzelf en hun bezittingen te verdedigen?

De Slag van Badr werd gestart vanwege Mohammeds agressie. Het was niet een slag uit zelfverdediging.

6. Fout over islams verbod van het doden van vrouwen.

M. CHERIF BASSIOUNI

Hij maakt erg duidelijk aan zijn soldaten dat als zij het recht hebben om geweld te gebruiken tegen de Qoeraiza, dat het niet betekent dat zij hetzelfde mogen doen als wat gebeurde in preïslamitische oorlogen. Waarin vrouwen en kinderen konden worden gedood, waarin geen gevangenen konden worden genomen, en hen geen onderdak gegeven werd. Nee, nee. Hij zei islam is een religie van wet.

Bassiouni stelt dat de islam het doden van vrouwen niet toestaat. Maar dat is onjuist. Mohammed leerde dat moslimsoldaten niet op vrouwen en kinderen moesten richten, maar het was aanvaardbaar als zij per ongeluk in de veldslag gedood werden. Behalve dat, doodde Mohammed verscheidene vrouwen. Hieronder zijn de [Engelstalige] links:

De moord van een moeder van vijf kinderen – terwijl zij sliep: http://www.answering-islam.org/Silas/asma.htm

De opdracht om tien mensen na de verovering van Mekka te doden – drie van hen waren slavenmeisjes: http://www.answering-islam.org/Silas/meccan10.htm

Mohammed stond ook de dood van een slavenmeisje dat hem bespotte toe: http://www.answering-islam.org/Silas/terrorism.htm

VRAGEN VOOR M. CHERIF BASSIOUNI:

Keur je het doden van Asma bint Marwan en de slavenmeisjes goed omdat zij Mohammed tegenspraken en om hem lachten?

Mohammed wilde dominantie, en dwong het in werkelijkheid af, zelfs door het doden van iedereen die de islam tegenwerkt.

7. Fouten ten aanzien van de “politieke alliantie”-reden voor Mohammed vele huwelijken.

DAISY KAHN

De reden voor zijn huwelijken waren werkelijk politieke allianties. Het was een stammenmaatschappij, en voor Mohammed betekende het om van een andere stam een vrouw te nemen dat er een binding met die stam werd geschapen.

Dit is een veelvoorkomende onjuistheid om Mohammeds seksuele begeerten te rechtvaardigen. Mohammed trouwde Sauda omdat hij hulp nodig had om zijn vier kinderen op te voeden. Later in het leven wilde Mohammed van haar scheiden omdat ze oud en dik was geworden. Zij praatte het uit zijn hoofd door haar nacht aan te bieden om met ‘Aïsja slapen– zijn favoriete seksuele partner, zie http://debate.domini.org/newton/sauda.html

Mohammed huwde Aboe Bakr’s dochter ‘Aïsja omdat het aangenaam was. Zijn vriend raadde hem aan om haar te trouwen. Er was geen politieke reden achter. Hij had geen politieke allianties nodig met zijn beste en meest toegewijde vriend. Dat geldt ook voor Oemar’s dochter Hafsa. Wat betreft Aïsja, zie [Engelstalig] artikel: http://www.answering-islam.org/Silas/childbrides.htm

Mohammed ontnam Safia van één van zijn soldaten (Mohammed had haar aan hem gegeven, maar toen hij ontdekte hoe mooi zij was, ontnam hij haar).

Boechari volume 1, boek 8,   nummer 367:

Overgeleverd door ‘Abdoel ‘Aziz:

Anaas zei: ‘Toen Allah’s Apostel Chaibar innam, deden we het Fadjr-gebed daar vroeg in de ochtend toen het nog donker was. De Profeet was te paard en Aboe Talha was te paard ook en ik was te paard achter Aboe Talha. De Profeet passeerde mij snel in de laan van Chaibar en mijn knie raakte de dij van de Profeet. Hij ontblootte zijn dij en ik zag het wit van de dij van de Profeet. Toen hij de stad binnenging, zei hij: ‘Allahoe Akbar! Chaibar is geruïneerd. Wanneer we ook een (vijandige) natie naderen (om te vechten) dan zal de morgen kwaad zijn voor degenen die gewaarschuwd zijn.’ Hij herhaalde dit drie keer. De mensen gingen voor hun werk erop uit en sommigen zeiden: ‘Mohammed (is gekomen).’ (Sommigen van onze metgezellen voegden eraan toe: “Met zijn leger.”) We veroverden Chaibar, namen de gevangen, en de buit werd verzameld. Dihja kwam en zei: ‘O Allah’s Profeet! Geef me een slavenmeisje van de gevangenen.’ De Profeet zei: ‘Ga en neem een slavenmeisje.’ Hij nam Safia bint Hoejai. Een man kwam tot de Profeet en zei: ‘O Allah’s Apostel! U gaf Safia bint Hoejai aan Dihja en zij is de hoofdmaîtresse van de stammen van Qoeraiza en An-Nadier en zij past bij niemand dan u.’ Dus de Profeet zei: ‘Breng hem met haar.’ Dus Dihja kwam met haar en toen de Profeet haar zag, zei hij tot Dihja: ‘Neem ieder slavenmeisje behalve haar van de gevangen.’ Anas voegde eraan toe: De Profeet liet haar vrij en huwde haar.”

‘Aïsja zei in de “Kitab al-Tabaqat al-Kabir”dat: “Mohammed twee van zijn drie hartsbegeerten verkreeg: vrouwen, parfum, en bijzonder lekker eten. Hij verkreeg geen bijzonder lekker eten. (mijn parafrase)

Verscheidene van Mohammeds huwelijken werden gesloten omdat hij de vrouwen seksueel verlangde. Ik zal opmerken dat Mohammed ook gemeenschap had met een slavenvrouw (Maria de Koptische) omdat zij zijn bezit was en het zijn recht was om haar seksueel te hebben.

8. Weglating – ‘Aïsja’s leeftijd werd niet gegeven.

VERTELLER

Onder Mohammeds vrouwen waren de dochters van zijn twee intiemste geallieerden, Aboe Bakr en Oemar. Aboe Bakr’s dochter, ‘Aïsja, zou één van de meest invloedrijke vrouwen in zijn leven worden.

Eén van de meest verbijsterende dingen voor moslims over Mohammed was dat hij een 9 jaar oud meisje trouwde en gemeenschap met haar had. Hieronder is de link die bewijst uit islamitische bronnen dat zij 9 was. Het is medisch schadelijk voor kinderen deel te nemen aan seksuele daden. Het schaadt hen fysiek, emotioneel en mentaal.

Boechari volume 7, boek 62, nummer 65:

Verteld door Aïsja:

Dat de profeet het huwelijkscontract met haar schreef toen zij zes jaar oud was en hij consumeerde zijn huwelijk toen ze negen jaar oud was. Hisjaam zei: “Ik werd geïnformeerd dat Aïsja bij de profeet bleef gedurende negen jaren (dat wil zeggen tot zijn dood).”

Zie de [Engelstalige] link: http://www.answering-islam.org/Silas/childbrides.htm

VRAGEN VOOR NAJAH BAZZY:

Keur je het goed als 53 jaar oude mannen seks hebben met 9 jarige meisjes? Zou jij je dochter toestaan, (toen zij 9 was) om een 53 jaar oude man te trouwen?

Het was zowel moreel als medische verkeerd van Mohammed om seks te hebben met het 9 jarige meisje Aïsja.

9. Fouten en weglating ten aanzien van de bloedbad van de Banoe Qoeraiza joden.

REUVEN FIRESTONE

Islamitische bronnen geloven dat de joden inderdaad de vijand hielpen in het proberen Mohammed te verslaan. Dit was absoluut tegen de voorwaarden van het Medina akkoord. De joden en de moslims besloten dat zij een arbiter zouden kiezen om te bepalen wat de toekomst van de joden zou zijn. De persoon die gekozen werd was een man die dodelijk gewond was in de Slag van de Loopgraven. En dus bepaalde hij dat de vrouwen en kinderen van de Banoe Qoeraiza als slaven genomen zouden worden, en de mannen gedood zouden worden.

De fout is dat Mr. Firestone verklaart dat: “De joden en de moslims besloten dat zij een arbiter zouden kiezen om te bepalen wat de toekomst van de joden zou zijn.” Dat was niet het geval. Wat werkelijk gebeurde was dat Mohammed de joden vroeg, of zij hem toestonden om de rechter te kiezen. Zij hadden geen opties, en zij wisten dat Mohammed hen wilde doden, dus hoopten zij op het beste en stemden erin toe. Mohammed koos een man (genaamd Sa’d) die publiekelijk zei dat hij wilde dat de joden gedood zouden worden. Hij sprak zijn terdoodveroordeling uit over de mannen en de tot slaaf maken van de vrouwen en de kinderen, in overeenstemming met wat Mohammed al wilde. Het was geen verrassing. Het was een bedrieglijke opzet door Mohammed om bruut deze mensen te vermoorden en tot slaaf te maken. Later verkocht Mohammed enkele van de slaven om wapens te kopen.

Zie het [Engelstalige] artikel http://www.answering-islam.org/Muhammad/Jews/BQurayza/index.html voor de details:

Bovendien, Mohammed had bijna een andere joodse stam afgeslacht – de Banie Qainoekaa’, enkele jaren ervoor. Echter, de tussenkomst van een heiden weerhield hem van het uitvoeren van nog een misdaad: http://www.answering-islam.org/Silas/jihad.htm

Mohammed ensceneerde leugenachtig het plan om de joden te doden of tot slaaf te nemen.

10. Fout over islams positie ten aanzien van de joden en christenen.

ARMSTRONG

Alles dat kan worden gezegd is dat, dit niet kan worden gezien als antisemitisme op zich. MOHAMMED had niets tegen het joodse volk op zich, of de joodse religie. De KORAN blijft moslims vertellen de Mensen van het Boek te eren. En om hun religie als authentiek te respecteren. En de joodse stammen die niet hadden gerebelleerd, die niet aan de MEKKANEN hulp gegeven hadden gingen verder met hun leven in MEDINA, geheel zonder lastig gevallen te worden. MOHAMMED was niet van plan om de joden uit te roeien. Hij probeerde verlost te worden van de erg gevaarlijke interne vijanden.

De koran belastert joden en christenen. Mohammeds laatste leringen over de relatie met de zogenoemde “Mensen van het Boek” was dat zij overwonnen en in volledige nederigheid onderworpen moesten worden. Zie soera 9:28-30

Hieronder is het laatste voorbeeld van hoe Mohammed christenen behandelde. Deze gebeurtenis vond niet lang voor zijn dood plaats. Het verslag zegt dat Mohammed hoorde dat de Romeinen hem gingen aanvallen. Hij zette 30.000 van zijn troepen in en zij gingen naar het noorden naar de stad Taboek om de slag met de Romeinen aan te gaan. Echter, bij aankomst vonden zij dat er niemand was en dat geen dreiging bestond. Dus zag Mohammed kans om anderen te uit te buiten en zond een afdeling naar Aila. Zij gaven hen de keuze óf tot de islam te bekeren, de verplichte belasting te betalen – “djizja”, óf te sterven. De christenleider koos om de schatting te betalen.

Aan Djohn ibn Rabah en de Hoofden van Aila. Vrede zij met u! Ik prijs God voor u, naast hem is er geen Heer. Ik zal niet tegen u vechten totdat ik het volgende tot u geschreven heb. Geloof, of anders betaal de schatting. En wees gehoorzaam aan de Heer en zijn Profeet, en de boodschappers van zijn Profeet. Eer hen en kleed hen met uitstekende klederen, niet met inferieure kledingstukken. In het bijzonder kleed Zeid met uitstekende gewaden. Zolang als mijn boodschapper tevreden zijn, zal ik dat ook zijn. U kent de schatting. Als u begeert om veiligheid over zee en over land te hebben, gehoorzaam de Heer en zijn Apostel, en hij zal u verdedigen voor iedere aanspraak, of door de Arabier of door de buitenlander, behalve de aanspraak van de Heer en zijn Apostel. Maar als u er tegen bent en hen boos maakt, zal ik van u niets aanvaarden, totdat ik tegen u gevochten heb en uw kinderen gevangen genomen heb en de ouderen gedood heb.

Klinken Mohammeds bevelen aan Djohn niet precies als Maffia’ bevelen aan een zakenman die zojuist onderworpen is? “Doe wat ik en mijn mannen je vertellen”, “Geef ons je fijnste koopwaar”, “Geef mijn zoon het beste dat je bezit”, “Als mijn mannen blij zijn, dan ben ik blij, dus kijk uit”, “Betaal mij en je zult veilig zijn”. Om eerlijk te zijn, Mohammeds woorden aan Djohn luiden als een script van “ The Godfather” of de “ Sopranos”.

Mohammed was van plan om alle mensen, inclusief christenen en joden te onderwerpen aan de heerschappij van de islam. Hij beschouwde christendom en jodendom niet als gelijk aan, of wederkerig tot, de islam.

11. Fout over de betekenis van djihaad

KAREN ARMSTRONG

Djihaad betekent in eerste instantie geen heilige oorlog. Het woord betekent inspanning, streven. En het is altijd een moeilijke strijd om het woord van God in de praktijk te brengen. Wanneer de koran spreekt over strijd of ..., spreken zij niet altijd over het vechten van een heilige oorlog, zij spreken over deze immense strijd om een goddelijk gebod in de zwakke en tragische omstandigheden van dagelijks leven te implementeren. Het vechten moet soms worden gedaan als deel van de djihaad, maar het is geenszins het hoofdgebod.

KEVIN JAMES

De Profeet plaatste de nadruk op ontwikkeling van binnen. Djihaad, de constante strijd met jezelf, om jezelf te verbeteren en je bedoelingen te vervolmaken. Dat je alleen dingen doet voor God. De meest excellente djihaad, Heilige strijd, is de strijd om je ego, jezelf onder controle te krijgen.

Ten aanzien van de djihaad, plaatste Mohammed niet de nadruk op zelfontwikkeling. Dat is onjuist. Mohammed benadrukte de oorlog tegen niet-moslims. Djihaad betekent letterlijk: “streven”, maar, in context betekent het altijd “oorlog” in de islam. De moslims in de film kennen de historische definitie van het woord niet of zij bedriegen weloverwogen Westerlingen. Ik verwacht dat James onwetend is. Hieronder zijn verschillende citaten, inclusief één uit een islamitisch wetboek, “Het vertrouwen van de Reiziger ( The Reliance of the Traveler).”

BEKNOPTE ENCYCLOPEDIE VAN DE ISLAM, PAGINA 89:

Djihaad, heilge oorlog. De verspreiding van de islam door wapens is een religieuze verplichting voor moslims in het algemeen. Het was bijna een zesde “roekn”, of fundamentele verplichting, en wordt in feite nog zo beschouwd door de nakomelingen van de Charidjis. De positie werd gradueel doch snel bereikt. In de Mekkaanse soera’s van de koran wordt geduld geleerd; geen andere houding was mogelijk. Maar te Medina verscheen het recht om terug te slaan, en gradueel werd het een voorgeschreven verplichting om te vechten tegen de vijandige Mekkanen en hen te onderwerpen.Of Mohammed zelf inzag dat deze positie een gestage en niet-uitgelokte oorlog betekende tegen de ongelovige wereld totdat het was onderworpen aan de islam, kan worden betwijfeld. Tradities zijn expliciet op dit punt; maar de koranpassages spreken altijd over de ongelovigen die onderworpen moeten worden als gevaarlijk of zonder geloof. Niettemin, het verhaal van zijn geschriften aan de machten rondom hem toont aan dat een dergelijke universele positie impliciet in zijn gedachten was, en het ontwikkelde zich zeker onmiddellijk na zijn dood, toen de moslimlegers uit Arabië zich voortschreden. Het is nu een “fard ‘ala ‘l-kifaja, een verplichting in het algemeen voor alle mannelijke, vrije, volwassen moslims, gezond van lichaam en geest en genoeg middelen hebbend om het moslimleger te bereiken, doch niet een verplichting noodzakelijk voor iedere individu maar toereikend uitgevoerd wanneer gedaan door een zeker aantal. Dus moet het voortduren totdat de hele wereld onder de heerschappij van de islam is.”

VERTROUWEN VAN DE REIZIGER, PAGINA 599:

Djihaad betekent oorlog voeren tegen niet-moslims, en het is etymologisch afgeleid van het woord “moedjahda, betekenend oorlogsvoering om de religie te vestigen. En het is de kleinere djihaad. Wat betreft de grote djihaad, het is een geestelijke oorlogsvoering tegen de lage zelf, (nafs), dat is wat de Profeet zei toen hij terugkeerde van djihaad.

De schriftuurlijke basis voor djihaad, vooraf aan de wetenschappelijke consensus is als de koranverzen:
1) Het vechten is voor u voorgeschreven (soera 2:216)

2) Dood hen waar je hen ook vindt (soera 4:89)
3) Bevecht de afgodendienaar volkomen (soera 9:36)

en dergelijke ahadieth als die verteld door Boechari en Moeslim dat de Profeet zei:

Ik ben bevolen om mensen te bevechten totdat zij getuigen dat er geen god is dan Allah en dat Mohammed de Boodschapper van Allah is, en de gebeden verrichten; en de zakaat betalen. Als zij het zeggen, hebben zij hun bloed en bezittingen gered van mij, met uitzondering van de rechten van de islam over hen. En hun finale afrekening is met Allah”

Zie dit [Engelstalige] artikel voor meer details ten aanzien van djihaad en terrorisme ten aanzien van Amerika: http://www.answering-islam.org/Silas/jihad.htm

Djihaad is gewelddadige oorlogsvoering om islamitische dominantie over een volk te vestigen.

12. Fout over Mohammed vredestiching op het Arabische schiereiland.

KAREN ARMSTRONG

Mohammed was een man die in een absolute hopeloze situatie stond. Er was een heel continent aanwezig van mensen die elkaar doden in een eindeloze hopeloze vendetta, een neergaande gang van geweld en oorlogsvoering. Aanvoelende dat de maatschappij tot een einde aan het komen was en geen hoop had, gaf hij hen hoop zonder hulp van anderen. Gedurende 23 jaren bracht hij vrede en nieuwe hoop voor Arabië en een nieuw baken voor de wereld.

Mohammed bracht geen vrede op het Arabische schiereiland. Mohammed zei:

Mohammed zei: “Ik ben geboden om tegen de mensen te vechten totdat zij zeggen dat “er is geen god dan Allah”, dat “Mohammed is de boodschapper van Allah”, zij bidden, en de religieuze belastingen betalen. Als zij dat doen, zijn hun levens en eigendommen veilig.” Sahieh Moeslim, nummer 33, en Sahieh Boechari, volume 1, boek 8, nummer 387.

Zoals hierboven al opgemerkt, leidde Mohammed zijn legers tegen christelijke dorpen voor hij stierf. Merk ook op, enige tijd nadat Mohammed Mekka had veroverd, beweerde hij een “openbaring” te hebben ontvangen in de vorm van soera 9:1-5, dat hem in staat stond om alle verdragen wanneer dan ook te verbreken.

Na Mohammeds dood, voerde iedere nieuwe moslimleider oorlog met anderen. Aboe Bakr vocht verscheidene oorlogen voor hij stierf, Oemars troepen veroverden nieuwe landen voor de islam. Oethmaans troepen veroverde meer land. Echter, het was tijdens Oethmaans tijd dat de moslims elkaar ook begonnen te doden. Oethmaan werd vermoord door medemoslims. Ali vocht twee burgeroorlogen tegen andere moslims – inclusief die tegen Mohammeds favoriete vrouw Aïsja.

Het is interessant op te merken dat meer beschaafde mensen begonnen te realiseren hoe slecht de islam was en dus verlieten zij het. Hieronder is een citaat van Tabari’s Geschiedenis, volume 17, pagina’s 187, 188:

Onder hen waren veel christenen die de islam hadden aanvaard, maar toen onenigheid in de islam ontstond zeiden zij: “Bij God, onze religie die we verlieten is beter en correcter dan die deze mensen volgen. Hun religie stopt hen niet van het vergieten van bloed, het onveilig maken van de wegen, en het in bezit nemen van eigendommen.” En zij keerden terug naar hun vroegere religie.

Zie het [Engelstalige] artikel: answering-islam.org/Silas/rf5_ali_muawiya.htm voor meer details.

Zie je de werkelijke “vrede” die de islam bracht? De moslims vergoten bloed, maakten de wegen onveilig en stalen land. De grootste leugen in deze film is dat Mohammed vrede bracht tot het land. Hij bracht bruut geweld, geen vrede.

Vraag voor Yusu, Wolfe en Kronemer: Gezien het bewijs, is het niet een leugen om te zeggen dat Mohammed vrede tot het land bracht?

Volgens de islamitische bronnen is er slechts één conclusie: Mohammed en zijn onmiddellijke opvolgers waren van plan om de wereld voor zijn islam te veroveren.

13. Fout over islams vredige, niet gewelddadige benaderingen naar niet-moslims.

M. CHERIF BASSIOUNI

Djihaad wordt misbruikt. Er is absoluut niets in de islam dat het rechtvaardigt, uh,, de bewering van, Osama bin Laden, Al Qaeda of andere overeenkomstige groepen om onschuldige burgers te doden. Dat is ondubbelzinnig een misdaad onder islamitische wet. Acties van terreur geweld die worden gepleegd in de naam van de islam zijn niet alleen verkeerd, zij zijn in tegenspraak met de islam.

KEVIN JAMES

Dit is slechts, ik bedoel, het was slechts door en door dwaasheid wat zij deden. De Profeet zelf was in loop van de omstandigheden betrokken in strijd, in oorlogsvoering, maar hij had een bepaalde gedragscode die hij volgde.

Wat mij waarschijnlijk het meeste van alles zeer doet, bij de World Trade Center aanval, was dat hier een religie betrokken was die ik binnentrad vanwege de universaliteit en de tolerantie die door en door in het boek en door en door in de uitspraken van de Profeet Mohammed aanwezig zijn. Niettemin, de mensen die dit deden, erbij betrokken waren en het planden, waren juist zó intolerant en zó hun eigen leringen veronachtzamend, dat zij zoiets verschrikkelijks konden doen en mensen op zo’n verschrikkelijke manier konden doden.

MUHAMMAD ZAKARIYA

Rampen hebben ons hier gebracht, maar niet alles is verloren. Uh, door onze kracht, pakken we al deze gebroken stukjes op en plaatsen ze tezamen terug en maken iets dat gaat werken. Wraak, zelfmoordaanslagen, zulke dingen hebben geen plaats in de islam. Zij moeten nooit een plaats in de islam hebben, nooit. Nooit. Islam is werkelijk zacht, het is niet iets hards. En daarom moeten we het met zachtheid benaderen, en zachtaardig naar elkaar zijn. De Profeet zei. Maak het gemakkelijk en niet moeilijk. Dus moeten we al die boze woorden aan de kant leggen, het venijnige, de schelle retoriek waar, waar we al deze jaren mee moesten omgaan waar deze zoete religie onder geleden heeft vanwege deze beestachtige zaken.

MUHAMMAD ZAKARIYA

Dit stukje is de gouden regel van de islam. Het is de basis van de relaties tussen mensen. Het betekent dat er geen benadeling is van andere mensen in de islam, en dat geen kwaad met kwaad vergolden wordt. En dus dat is waarom ik het deed. Door te antwoorden met de uitspraken van de man Mohammed.

Islam heeft geen “gouden regel”. Islam heeft een geloofsbelijdenis, en zijn “vijf pilaren”, maar het heeft geen gouden regel. Muhammad Zakariya, zeker een heer, heeft niet geleerd over de werkelijke Mohammed. Lees over Mohammeds daden hierbeneden en besluit of hij aardig en vergevend was zoals Muhammad Zakariya hem portretteert.

Van Guillaume’s “Het leven van Mohammed”, pagina 369:

“De apostel zei: “Dood iedere jood dat in uw macht valt.” Daarop vertrok Moehajjisa b. Masoed naar Ibn Soenajna een joodse koopman met wie zij sociale en zaken bindingen hadden, en doodde hem. Hoewajjisa was op dat moment geen moslim hoewel hij de oudere broeder was. Toen Moehajjisa hem doodde sloeg Hoewajjisa hem, zeggend: “Jij vijand van God, hoe kun je hem doden wanneer veel van je vet op je buik van zijn rijkdom afkomstig is?’ Moehajjisa antwoordde: ‘Had degene die mij gebood hem doden mij geboden jou te doden, dan zou ik je hoofd afgesneden hebben.’”

Op pagina 673 van Guillaume wordt een incident beschreven dat gebeurde in het 4e jaar na de Hidjra. Het betreft een andere moslimman genaamd Amr Oemajja, die door Mohammed gezonden was om Mohammeds vijand Aboe Soefjaan te vermoorden. Echter, hun sluipmoord poging faalde. Toen hij huiswaarts keerde, ontmoette hij een eenogige schaapsherder. De schaapherder en de moslimman herkenden elkaar als leden van dezelfde Arabische stam. Voor het slapen gaan, zei de schaapsherder dat hij nooit een moslim zou worden. Oemajja wachtte tot de schaapherder in slaap was gevallen, en daarna:

“zodra de badoe sliep en snurkte stond ik op en doodde hem op een verschrikkelijker manier dan enig man ooit gedood was. Ik plaatste het einde van mijn boog in zijn goede oog, vervolgens strekte ik het uit totdat ik het uit de achterzijde van zijn nek geduwd had.”

Oemajja keerde terug en sprak met Mohammed. Hij doet verslag:

... “Hij [Mohammed] vroeg mij nieuws en toen ik hem vertelde wat er gebeurd was, zegende hij mij”.

Mohammed zegende deze man die een eenoog schaapherder doodde toen hij sliep.

Bovendien, Mohammed had een joodse leider gefolterd en vervolgens gedood omdat hij Mohammed niet wilde vertellen of er een veronderstelde schat was begraven. Zie de link: http://www.answering-islam.org/Silas/kinana.htm

Ook is er het verhaal van Mohammed toen hij bevel gaf slavenmeisjes te vermoorden:

Uit Guillaume, pagina 550.

“Iemand anders [die gedood moest worden] was Abdoellah Chatal van B. Taym b. Ghalib. Hij was een moslim geworden en de apostel zond hem om de armenbelasting te verzamelen in gezelschap met één van de Ansaar. Met hem was een vrije slaaf die hem diende. (Hij was een moslim). Toen zij halt hielden gebood hij de laatste om een geit voor hem te doden en eten te bereiden, en hij ging slapen. Toen hij ontwaakte had de man dat niet gedaan, dus viel hij hem aan en doodde hem en werd afvallig. Hij had twee zingende meisjes Fartana en haar vriendin die gewoon waren satirische liederen te zingen over de apostel, dus gebood hij dat zij met hem gedood moesten worden.”

Voor een bespreking [in het Engels] van dit incident, zie: http://www.answering-islam.org/Silas/meccan10.htm

VRAGEN VOOR MOHAMED ZAKARIYA

Vind je Mohammeds daden: 1. het vertellen aan zijn volgelingen: “Dood iedere jood die je kunt doden”; 2. het zegenen van het doden van een schaapherder die een moslims reiziger hielp; 3. het folteren van man om slechts geld te verkrijgen; en 4. het geven van de wraakvolle opdracht om enkele vrouwelijke slaven te doden, “soft”? Zijn deze acties vriendelijk? Zou je ze nadoen en mensen doden die Mohammed bekritiseren?

VRAGEN VOOR KEVIN JAMES

Bestempel jij Mohammeds daden als tolerant? Hebben de daden van de 11-september-moslimmoordenaars niet meer gemeenschappelijk met Mohammeds daden en leringen dan de “tolerante” Mohammed die jij probeert te projecteren?

VRAGEN VOOR M. CHERIF BASSIOUNI

Denk je dat Mohammed gerechtigd was het bevel te geven om deze mensen te doden? De blinde schaapherder werd gedood alleen omdat hij zei dat hij geen moslim wilde worden. Hij bekritiseerde zelfs Mohammed niet, niettemin werd hij bruut gedood toen hij sliep – denk je dat deze schaapsherder schuldig was aan een misdaad waarvoor de doodsstraf vereist was? Zou jij deze moslim nadoen?

VRAGEN VOOR DE LEZER

Als Mohammed onschuldige mensen kon doden, als Mohammed mensen kon folteren, als Mohammed het leven kon nemen wanneer het hem uitkwam, deden de 11-september moslimmoordenaars Mohammed niet beter na, dan de beleefde retoriek, gegeven door de moslims in de film? Waarom werd Mohammeds leven niet een beetje beter onderzocht?

Islam leert dat moslims anderen moeten uitnodigen om de islam te accepteren, maar, als zij het verwerpen, dan moeten de moslims (via djihaad) hen aan islamitische heerschappij onderwerpen.

14. Fouten over de verovering van Mekka en de amnestie voor de Mekkanen.

VERTELLER

Maar de vrede tussen de moslims en het volk van Mekka zou niet duren. Aan het einde van het jaar, hadden de Mekkanen het Verdrag van Hoedaibia gebroken, door een stam die zich geallieerd had met Mohammed aan te vallen. Als antwoord, 10 dagen in de heilige maand van Ramadan, gingen Mohammed en een moslimleger van 10.000 man uit om Mekka met geweld in te nemen.

HAMZA YUSUF

Toen hij Mekka binnentrad kwam hij met zijn hoofd voorover gebogen Hij trad niet binnen als, als, als een arrogante veroveringsstrijder. Hij komt nederig door een overwinning die hij ziet als van God.

MICHAEL WOLFE

Hij zegt, als je in mijn positie nu was, wat denk je dat je zou doen en de Mekkanen zijn bang om te sterven. En dan zegt hij, je bent alleen gepardonneerd. Hij schonk hen allen amnestie. En dit was ongehoord in deze cultuur, ongehoord in deze maatschappij. En erg onverwacht door de Mekkanen.

De moslims vertellen je niet de waarheid over wat er gebeurde tijdens Mohammeds verovering van Mekka. Opnieuw geven zij je een vergoelijkte versie. Laat mij de historische islamitische geschriften over de gebeurtenis bekijken en zien of wat zij schetsen overeen komt met de moslimcommentatoren in de film.

De leider van de Mekkanen werd gedwongen om tot de islam te bekeren met een zwaard gericht in zijn nek. Uit “Het leven van Mohammed” ( The Life of Muhammad), pagina 547, lezen we dat aan Mohammeds aartsvijand, Aboe Soefjaan een veilige doortocht werd gegeven door Ibn Abbaas om Mohammed te ontmoeten. Tijdens de ontmoeting vindt de volgende conversatie plaats: (woorden in haken zijn van mij).

“Wee u, Aboe Soefjaan, is het niet tijd dat je erkent dat ik [Mohammed] Gods apostel ben?” Hij antwoordde: “Daar heb ik nog wat twijfel over.”

Ik [Ibn Abbaas] zei tot hem: "Onderwerp en getuig dat er geen God is dan Allah en dat Mohammed de apostel van God is voor je je hoofd verliest” dus deed hij zo.

Soefjaan was niet van plan om Mohammed te erkennen totdat hij met zijn leven werd bedreigd. Dit is een duidelijk geval van dwang van het accepteren van de islam: bekeer of sterf.

Ten tweede, Mohammed gebood het gevecht tegen de Mekkanen die zich niet wilden overgeven.

Ten derde, Mohammed gebood de persoonlijke moord van tien mensen. Zoals hierboven genoemd bevat dit drie slaven meisjes die eerder om hem lachten en zijn gevoelens bezeerden. Een andere man die omgebracht moest worden was Ibn Abi Sarh. Sarh was één van Mohammeds schrijvers, maar verliet later de islam omdat Mohammed hem toestond om woorden in de koran in te voegen. Uit “Het leven van Mohammed” ( The Life of Muhammad), pagina 550.

De apostel had zijn officieren bevolen toen zij Mekka binnentraden om alleen te vechten degenen die hen weerstand boden behalve een klein aantal die gedood moesten worden zelfs als zij zich bevonden onder de gordijnen van de Ka’ba. Onder hen was ‘Abdoellah b. Sa’d, broer van de B. ‘Amir b. Loe’ajj. De reden dat hij hem gebood om hem te doden was dat hij een moslim was en de openbaring in het verleden opschreef; vervolgens apostatiseerde en terugkeerde tot de Qoeraisj [Mekka] en vluchtte tot `Oethmaan b. ‘Affaan wiens pleegbroer hij was. [Oethmaan was één van Mohammeds innigste vrienden, en werd later de Kalief van de islam]. De laatste verborg hem totdat hij hem naar de apostel bracht nadat de situatie in Mekka rustig was geworden, en vroeg of hem immuniteit geschonken mocht worden. Zij veronderstelden dat de apostel een lange tijd stil zou blijven totdat hij uiteindelijk ja zou zeggen: [‘Abdoellah immuniteit verlenend voor het executie bevel]. Toen ‘Oethmaan weg was zei hij [Mohammed] tot zijn metgezellen die rondom hem zaten: “Ik bleef zwijgen zodat één van jullie op kon staan om zijn hoofd af te slaan!” Eén van de Ansaar [Mohammeds helpers uit Medina] zei: “waarom gaf u mij dan geen teken, O apostel van God?" Hij [Mohammed] antwoordde dat een profeet niet doodt door aan te wijzen.

Ten vierde, de Mekkanen waren verplicht om moslims te worden. Ibn Sa’d, in de “Kitab al-Tabaqat al-Kabir”, zegt op pagina168:

De Apostel van Allah forceerde zijn binnenkomst in Mekka. Vervolgens namen de mensen vrijwillig of onvrijwillig de islam aan.

De Mekkanen moesten moslim worden en zich onderwerpen aan Mohammeds heerschappij. Dit is zeker niet wat de moslim commentators hun publiek vertelden.

Een ander belangrijk punt moet gemaakt worden over Mohammeds verovering. Het was gunstig voor Mohammed om niet de Mekkaanse bevolking te vernietigen. Na het opleggen van hun onderwerping, had hij nu meer mensen tot zijn beschikking. Deze mensen waren nuttig voor zijn latere pogingen in het aanvallen en het veroveren van andere Arabische stammen.

VRAGEN VOOR HAMZA YUSEF

Is dit wat je noemt een “nederige” man? Het dwingen van Aboe Soefjaan om een moslim te worden met een zwaard gericht op hem? Is het nederig om de moord van slavenmeisjes te gebieden? Is het nederig, of is het ijdel en arrogant, om te zwijgen in verwachting dat je volgelingen je gedachten lezen en een man vermoorden. Is het niet hypocriet voor een man om “vergeving” voor te doen, terwijl je van één van je mannen verwacht hem te vermoorden? Is dat wat “islamitische vergeving” inhoud? Is dat niet pure hypocrisie? En, is het niet pure dwang om islam door mensen’s strot heen te duwen?

Tussen haakjes, moslims stellen het koranvers: “Er is geen dwang in religie” verkeerd voor, door te beweren dat zij niet mensen tot de islam mogen dwingen. Hier zijn de historische referentie voor dat vers:

Van de Soenan Aboe Dawoed, boek 14, nummer 2676:

Overgeleverd door Abdoellah ibn Abbaas: Toen de kinderen van een vrouw (in preïslamitische dagen) niet in leven bleven, deed zij op haar zelf een belofte dat als haar kind in leven bleef, zij het zou bekeren tot het jodendom. Toen de Banoe An-Nadier werd verbannen (van Arabië), waren er kinderen van de Ansaar (de Helpers) onder hen. Zij zeiden: We zullen onze kinderen niet verlaten. Dus Allah de Verhevene openbaarde: “Laat er geen dwang in religie zijn. De waarheid is van dwaling onderscheiden.”

In “De koran en zijn vertalers” ( The Quran and Its Interpreters ), [27], deel 1, pagina’s 252- 256, door Muhammad Ayoub, worden er verscheidene verschillende Tafsiers gepresenteerd over dit vers. Ayoub presenteert Wahidi’s tafsir:

Wahidi verwijst naar de autoriteit van Sa’id ibn Jubayr, die verwijst naar de autoriteit van Ibn Abbaas, “Toen de kinderen van een vrouw van de Ansaar allen stierven in de zoogtijd, deed ze een belofte dat als een kind in leven blijft, ze het wil opvoeden als een jood. Dus toen de joodse stam van al-Nadier uit Medina werd gezet [4/625], waren er onder hen zonen van de Ansaar. De Ansaar zeiden: “O Apostel van God, wat zal van uw kinderen geworden!” Dus zond God dit vers naar beneden: “Sa’id ibn Jubayr zei: “Daarom wie bij hen wenst aan te sluiten, doe zo, en wie de islam wenst binnen te treden, doe zo overeenkomstig.”

Bovendien, op pagina’s 668 en 669 van “Het leven van Mohammed” ( The Life of Muhammad)," instrueert Aboe Bakr zijn medemoslims in de islam: "U vroeg mij om het beste advies dat ik u kan geven, en ik zal het u vertellen. God stuurde Mohammed met deze religie en hij spande zich er voor in totdat de mensen het vrijwillig of onder dwang aanvaardden.”

VRAGEN VOOR MICHAEL WOLFE

Is dit wat je noemt amnestie? Het dwingen van mensen, tot de dood, om moslims te worden?

Mohammeds “vergeving” was voorwaardelijk: accepteer islam, betaal de verplichte belasting, of sterf.

15. Weglating over zijn vergiftiging door een joodse vrouw – en het dwingen van medicijnen op anderen

JOHN VOLL

MOHAMMED voelde zich ziek. Hij had last van koorts. Het was duidelijk dat hij gezondheidsproblemen had. En zijn huisgenoten leken overtuigd van het feit dat MOHAMMED stervende was.

NAJAH BAZZY

En toen hij op zijn sterfbed lag, en er velen waren die hem omringden, in het bijzonder zijn innige metgezellen en zijn familie, vroeg hij om stilte. En hij wilde een tijd van rust, vrede en kalmte.

Waar moslims beschaamd over zijn je te vertellen is dat Mohammed stierf als gevolg van vergiftiging door een joodse vrouw. Hieronder is de link. De vrouw plaatste Mohammed voor de beproeving van het zijn van een echte profeet of niet. Zij wist dat een ware profeet geen vergif zou innemen. Mohammed nam het vergif op alsook één van zijn volgelingen genaamd Bishr. Dit is de [Engelstalige] link: http://www.answering-islam.org/Silas/mo-death.htm

Ook proberen de moslimpropagandisten van Mohammeds stervensbed een serene en vredige zaak te maken. Het tegenovergestelde is waar. Bijvoorbeeld, toen hij aan de gevolgen van het vergif leed, lieten enkele van zijn volgelingen hem een medicijn drinken. Toen hij wat aansterkte, was hij boos over het feit dat hij gedwongen werd om het medicijn te drinken. Hij dwong iedereen in de kamer om hetzelfde medicijn te drinken, inclusief een zwangere vrouw die er niets mee te maken had. Zij was schuldig omdat zij toen toevallig met hem in dezelfde kamer was.

Wat de moslims niet vertellen is dat tot aan zijn dood, Mohammed een kleinzielig en haatdragende man was. Vergelijk Jezus en Mohammed. Toen Jezus stierf, vroeg hij God om zijn vijanden te vergeven, maar, dit is wat Mohammed zei over niet-moslims:

Boechari, volume 1, boek 8, nummer 427

“Moge Allah de christenen en de joden vervloeken...”

Zie deze link voor een vergelijking van Jezus en Mohammed: Jezus of Mohammed? Een vergelijking

VRAGEN VOOR NAJAH BAZZY

Is dit het voorbeeld van een man om na te volgen? Wanneer moslims die jij verzorgd sterven, uiten zij dan ook vervloekingen aan het adres van christenen en joden?

Mohammed stierf niet “vredig”, maar stierf in plaats daarvan met bittere vervloekingen op zijn lippen.

CONCLUSIE

De meeste moslims die gepresenteerd worden in de film zijn waarschijnlijk erg fatsoenlijke mensen. Maar of zij kennen de donkere zijde van de islam niet, of, zij willen die niet weten. Het feit dat deze show een vergoelijktverslag van Mohammeds leven geeft, bewijst dat zij iets te verbergen hebben. Het bewijst dat moslims zoals Hamza Yusef, Michael Wolfe en Alex Kronemer, mannen die een beetje meer weten over de werkelijke Mohammed, de waarheid verbergen voor een naïef en ontvankelijke Amerikaans publiek.

Mohammed is islam. Wanneer je leest over de moslimterroristen in de wereld vandaag de dag, weet dan dat zij doen zoals Mohammed deed. Zij zijn de ware moslims.