PERMASALAHAN DAN PERCANGGAHAN DI DALAM AL-QURAN:

APAKAH AL-QURAN ITU WAHYU ALLAH?

Kita sebagai khalifah di dunia ini tentunya harus mengerti apa yang menjadi tugas yang ditugaskan oleh Sang Pencipta. Supaya di dalam melaksanakan kekhalifahan tepat dan sesuai dengan kehendak yang Maha Kuasa. Sebagian orang mempercayai bahwa Al-Quran adalah Wahyu Allah, tetapi ada sebagian orang juga yang tidak mempercayainya, melainkan mempercayai kitab yang lain sebagai Firman Allah. Oleh kerana itu hendaklah kita menguji dan meneliti setiap ayat yang terkandung di dalam Al-Quran itu benar benar wahyu Allah atau bukan, tentunya kita tidak mempunyai hak untuk menentukan apakah Al-Quran itu wahyu Allah atau bukan. Baiklah untuk menjawab pertanyaan ini biarlah Al-Quran yang menjawabnya apakah dia wahyu Allah atau bukan, kerana Al-Quran telah memberikan identitasnya yang tertulis di dalam surat An Nisaa yaitu:


"Apabila mereka tidak mendalami Al-Quran, kalau sekiranya itu bukan dari sisi Allah tentulah mereka dapati banyak pertentangan di dalamnya" (QS. 4 An Nisaa -wanita- 82)

Dengan perkataan lain bahwa jika di dalam isi Al-Quran itu banyak terdapat pertentangan maka Al-Quran itu sendri bukan wahyu Allah, oleh kerana itu marilah kita baca beberapa ayat di dalam Al-Quran dengan teliti dan hati hati sehingga dapat menyimpulkan apakah isi Al-Quran itu banyak pertentangan dan percanggahan-percanggahan atau tidak: Di bawah ini beberapa contoh isi Al-Quran yang bertentangan antara ayat yang satu dengan ayat yang lainnya:

 1. Tentang zina
 2. "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk" (QS. 17 Al Israa -perjalanan malam hari- 32)

  "Perempuan perempuan yang berzina dan laki laki yang berzina deralah masing masing seratus kali. Dan janganlah kamu belas kasihan kepada keduanya…." (QS. 24 An Nuur -cahaya- 2)

  Laki laki yang berzina tidak nikah melainkan dengan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik. Dan perempuan yang berzina tidak menikahinya melainkan laki laki yang berzina atau laki laki yang musyrik. Dan demikian diharamkan atas orang orang mukmin. (QS. 24 An Nuur-cahaya- 3)

  Ayat diatas bertentangan dengan:  1. "Dan orang orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri isteri mereka atau budak budak yang mereka miliki sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela" (QS. 23 Al Mukminun - orang yang beriman- 5,6)


  2. "Dan orang orang yang memlihara kemaluannya kecuali terhadap isteri isteri mereka dan budak budak yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela" (QS. 70 Al Ma'ariij -tempat naik- 29-30)


  3. " … Kawinilah wanita wanita yang kamu senangi, dua, tiga atau empat, jika kemudian kamu tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak budak yang mereka miliki." (QS. 4 An Nisaa -wanita- 3)

  4. "Kamu boleh mengganti siapa saja yang kamu kehendaki, juga boleh menggauli perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu." (QS. 33 Al Ahzaab -golongan yang bersekutu- 51)

  Juga disokong oleh hadits:

  Abu Dzar mengatakan bahwa Rasulullah saw. Bersabda: "Seseorang datang kepadaku dari Tuhanku membawa berita (mungkin katanya: membawa berita gembira):"Sesungguhnya barang siapa diantara umatku yang mati sedangkan dia tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun orang itu masuk surga." Aku bertanya: "Sekalipun orang itu berzina dan mencuri?" Jawab nabi: "ya, sekalipun dia berzina dan mencuri." (Hadits Shohih Bukhori 647)

 3. Kadar hari Tuhan
 4. Para Malaikat dan ruh-ruh menghadap kepada Tuhan dalam sehari kadarnya 50 ribu tahun. (QS. 70 Al Ma'arij - tempat naik- 4)

  Bertentangan dengan:


  1. "Dan mereka meminta kepadamu disegerakan azab, dan Allah sekali kali tidak menyalahi janjiNya. Dan sesungguhnya satu hari disisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun dari apa yang kamu hitung." (QS. 22 Al Hajj - haji- 47)


  2. Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian naik lagi kepadaNya dalam satu hari yang kadarnya seribu tahun. (QS. 32 As Sajdah -sujud- 5)

 5. Tentang membunuh
 6. ". Bunuhlah dirimu!Hal itu lebih baik bagimu pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu,maka Tuhan akan menerima taubat." (QS. 2 Al Baqarah -sapi betina- 54)

  Bertentangan dengan:

  "…. Janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu." (QS 4 An Nisaa - wanita - 29)

 7. Tidak ada paksaan dalam Islam
 8. "Tidak ada paksaan untuk memasuki agama (Islam)". (QS. 2 Al Baqarah-sapi betina- 256)

  Bertentangan dengan:

  1. "Maka hendaklah berperang di jalan Allah orang orang yang menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat …." (QS. 4 An Nisaa -wanita- 74)

  2. "Orang orang beriman berperanglah di jalan Allah dan orang orang kafir berperanglah di jalan thoghut (setan), Sebab itu perangilah pengikut pengikut setan….." (QS. 4 An Nisaa -wanita- 76)

  3. Maka perangilah di jalan Allah, tidaklah engkau dibebani melainkan kewajiban atas dirimu sendiri. (QS. 4 An Nisaa -wanita- 54)

  4. " ….. Maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka dimana saja kamu dapati.: (QS. 4 An Nisaa -wanita- 91)

 9. Tentang pembunuhan Isa
 10. Isa tidak dibunuh melainkan diangkat (QS. 4 An Nisaa -wanita- 157-158)

  Bertentangan dengan:

  Isa lahir, telah wafat, dan bangkit hidup kembali (QS. 19 Maryam 33)

 11. Orang Kristian kafir
 12. Orang kristen kafir; karena berkata: "Allah mempunyai anak."…. (QS. 2 Al Baqarah -sapi betina- 116)

  Bertentangan dengan:

  Orang Kristen di atas orang kafir sampai hari kiamat (QS. 3 Ali Imraan -keluarga Imraan- 55)

 13. Tentang anak Nuh
 14. Anak Nuh, berenang ke gunung waktu air bah dan tenggelam …." (QS. 11 Huud 42-43)

  Bertentangan dengan:

  Nuh berdoa, doanya berkenan kepada Allah, maka diselamatkan beserta keluarganya. (QS. 21 Al Anbiyaa -nabi nabi- 76)

 15. Orang dapat diselamatkan dari neraka
 16. Orang dapat diselamatkan dari neraka…. (QS. 19 Maryam 72)

  Bertentangan dengan:

  Orang kafir penghuni neraka kekal di dalamnya. (QS. 2 Al Baqarah -sapi betina-:39)

 17. Tentang minuman keras
 18. Minum khamar dan minuman keras atau arak adalah dosa besar (QS. 2Al Baqarah -sapi betina- 219)

  Bertentangan dengan:

  Di syurga akan diberi minum khamar dan arak secukup-cukupnya, (QS. 83 Al Muthafifiin -orang yang curang-: 25)

  Apakah amalan-amalan yang diharamkan di dunia ini adalah halal di akhirat ??? Dimanakah konsisten and kesahihannya Firman Tuhan ini?

 19. Al-Quran itu bukanlah perkataan setan
 20. Al-Quran itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk…. (QS. 81 At Takwiir -menggulung- :25)

  Bertentangan dengan:

  Jin jin berkata -di dalam Al-Quran Surah Jin.. (QS 72 Al Jin 14)

Sebenarnya masih banyak lagi pertentangan di dalam ayat ayat Al-Quran tetapi penulis cukupkan sampai di sini saja. Muhammad sendiri pada saat dia menerima wahyu yang pertama dia merasa ragu, bimbang, gelisah, cemas, khawatir, dan putus asa. Keputusannya terserah kepada anda!