MASGIIDA FI GAHEE INNI HAWAASA KEESSATTI QABU

Bareessitoonni:  Belshaazaari fi Abdeneegoo

Kan Hiike: Islaamummaadhaf Deebii Garee Afaan Oromoo

  1. Kutaa Tokkoffaa
  2. Kutaa Lammaffaa