பி. ஜைனுல் ஆபீதீன் அவர்களுக்கு மறுப்புக்கள்

பிஜே அவர்களும் அவரது குர்-ஆன் விளக்கங்களும்:

பிஜே அவர்களின் “ஜீசஸ் இன்வைட்ஸ்” தள குற்றச்சாட்டுகளுக்கு மறுப்புக்கள்

பிஜே அவர்கள் எழுதிய "இயேசு இறைமகனா?" என்ற புத்தகத்திற்கு மறுப்புக்கள்

பிஜே அவர்கள் எழுதிய "இது தான் பைபிள்" என்ற புத்தகத்திற்கு மறுப்புக்கள்

பீஜே குர்-ஆன் தமிழாக்கம் பற்றிய கட்டுரைகள்

இதர கட்டுரைகள்/கேள்விகள்/மறுப்புக்கள்

பிஜே அவர்களும் மதசாற்பின்மையும்

உமரின் இதர கட்டுரைகள் / மறுப்புக்கள்