இஸ்லாமியர்களுக்காக ஒரு பைபிள் விரிவுரை

பொதுவான பைபிள் விரிவுரை புத்தகங்களில் காணப்படாத அனேக கேள்விகளை இஸ்லாமியர்கள் கேட்கிறார்கள் (அ) பைபிளை தாக்குகிறார்கள். எனவே இந்த பக்கத்தில் இஸ்லாமியர்கள் பொதுவாக கேட்கும் கேள்விகளுக்கு பதில்கள் தரப்படுகிறது.

இந்த தமிழ் பக்கம் இன்னும் ஆரம்ப நிலையில் இருப்பதினால், அனேக இஸ்லாமிய கேள்விகளுக்கான பதில்களை ஆங்கிலத்தில் இந்த தொடுப்பில் படிக்கலாம்.


பழைய ஏற்பாடு 

ஆதியாகமம்

 

புதிய ஏற்பாடு

மத்தேயு

யோவான்

 

பைபிள் பற்றிய கட்டுரைகள்