கிறிஸ்தவர்களுக்கு பயன்படும்

இஸ்லாமிய அகராதி

சொடுக்கவும்:     ஊ  ஏ ஐ   ஔ ஃ

சொடுக்கவும்:     ஞ   ட                  க்ஷ ஸ்ரீ


இந்த அகராதியில் புதிய வார்த்தைகள் சேர்க்கப்படும் போது, அவைகள் பற்றி “புதிய கட்டுரைகள்” என்ற பக்கத்தில் தேதி விவரங்கள்  தெரிவிக்கப்படும். ஆனால், ஏற்கனவே உள்ள வார்த்தைகளில் மேலதிக விவரங்கள் சேர்க்கப்படும் போது அவைகள் பற்றிய விவரங்கள் “புதிய கட்டுரைகள்” பக்கத்தில் தெரிவிக்கப்படுவதில்லை. எனவே அவ்வப்போது வந்து பாருங்கள்.

இப்படிக்கு

ஆன்சரிங் இஸ்லாம் தமிழ் தள நிர்வாகம்