இஸ்லாமிய அகராதி > அ வார்த்தைகள்

அல்ஹம்து லில்லாஹ்

இந்த அரபி சொற்றொடருக்கு  "எல்லா புகழும் அல்லாஹ்விற்கே (Praise be to Allah)" என்பதாகும்.