இஸ்லாமிய அகராதி > அ வார்த்தைகள்

அஸர் (ASR)

இஸ்லாமியர் செய்யும் மதிய நேர தொழுகையை “அஸர் தொழுகை” என்பார்கள்.