இஸ்லாமிய அகராதி > ஆ வார்த்தைகள்

ஆலிம் (ALIM)

பண்டிதர், அதிகம் கற்றறிந்தவர் (அ) அறிஞர் என்பது இதன் பொருளாகும்.