இஸ்லாமிய அகராதி > ஷ வார்த்தைகள்

ஷஃபான் (ஷாபான்)

இஸ்லாமிய நாட்காட்டியில் (காலண்டரில்) 8வது மாதம் ஷஃபான் ஆகும்.