இஸ்லாமிய அகராதி > ஷ வார்த்தைகள்

ஷைத்தான்

இதன் பொருள் சைத்தான் (SHAYTAN, SATAN) ஆகும். ஷைத்தான் என்ற வார்த்தை "எத்தியோப்பிய" மொழியிலிருந்து வந்திருக்கலாம் என்று கருதப்படுகின்றது.