இஸ்லாமிய அகராதி > ஷ வார்த்தைகள்

ஷம்ஸ்

இதன் பொருள் "சூரியன்" ஆகும்.