இஸ்லாமிய அகராதி > ஷ வார்த்தைகள்

ஷவ்வால் 

இது இஸ்லாமிய நாட்கட்டியில் (காலண்டரில்) 10வது மாதமாகும்.