சமர்கண்ட் MSSவுடன் இன்றைய குர்‍ஆன் (எகிப்து 1924) ஒப்பீடு

பின் இணைப்பு A - பாகம் 1

பின் இணைப்பு A: சமர்கண்ட் MSS VS 1924 எகிப்திய வெளியீடு

பின் இணைப்பு: A

பக்கம் #50

-முதல் வரியில், மூல குர்‍ஆனின் 2:142ம் வசனத்தை, நம்முடைய தற்போதைய குர்‍ஆனோடு ஒப்பிடும் போது இரண்டு இடங்களில் வேறுபடுகிறது. [சதுர குறியீடு, விடுபட்ட பகுதியை காட்டுகிறது.]

பக்கம் #62:

-இரண்டாவது வரியில், மூல குர்‍ஆனில் 2:170 வசனத்தில் "வாவ்" என்று வந்திருக்கிறது, ஆனால், இப்போது நம்மிடமுள்ள குர்‍ஆன்களின் பதிப்புகளில் "லாம்" என்பதை சேர்த்துள்ளன்ர்.

-எட்டாவது வரியில், மூல குர்‍ஆனில் 2:171ம் வசனத்தில் ஒரு வார்த்தை, இப்போதுள்ள குர்‍ஆன்களில் இருப்பதோடு வித்தியாசமாக உள்ளது.

-ஒன்பதாவது வரியில், மூல குர்‍ஆனில் மெய் எழுத்தாகிய "நூன்" என்பது இல்லாமல் இருக்கிறது, ஆனால், தற்கால குர்‍ஆன்களில் இந்த வார்த்தை வசனம் 2:172ல் சொறுகப்பட்டுள்ளது. 

பக்கம் #64:

-பன்னிரண்டாவது வரியில், மூல குர்‍ஆனில் 2:177ம் வசனத்தில் "லாம்" என்ற மெய் எழுத்தை நாம் காணலாம், ஆனால், தற்கால குர்‍ஆனில் அவ்வார்த்தை நீக்கப்பட்டுள்ளது. 

i


பின் இணைப்பு A: சமர்கண்ட் MSS VS 1924 எகிப்திய வெளியீடு

பக்கம் #74:

-பத்தாவது வரியில் மூல குர்‍ஆனில் 2:259ம் வசனத்தில் "வாவ்" என்ற எழுத்து இருக்கவில்லை, ஆனால், தற்கால குர்‍ஆன்களில் அதனை காணலாம்.

பக்கம் #76:

-இரண்டாம் மூன்றாம் வரியில், மூல குர்‍ஆனில் 2:259ம் வசனத்தில் "" என்ற மெய் எழுத்து இல்லை, ஆனால், தற்போது நம்மிடம் உள்ள குர்‍ஆனில் அவ்வெழுத்து உள்ளது.


 

பக்கம் #88:

-ஆறாம் வரியில், மூல குர்‍ஆனில் 2:282ம் வசனத்தில் "ட-அலிப் (ta-alif)" என்ற எழுத்துக்கள் இல்லை, ஆனால், நம்மிடமுள்ள தற்போதைய குர்‍ஆனில் இவ்வார்த்தைகள் உள்ளது.

பக்கம் #120:

-எட்டாவது வரியில், மூல குர்‍ஆனில் வசனங்கள் 3:113 மற்றும் 114 இவை இரண்டும் சந்திக்கும் இடத்தில் "வாவ்" என்ற எழுத்து உள்ளது. ஆனால், தற்கால அரபிக் குர்‍ஆனில் அதனை விட்டு விட்டார்கள்.

ii


பின் இணைப்பு A: சமர்கண்ட் MSS VS 1924 எகிப்திய வெளியீடு

பக்கம் #89:

-பத்தாவது வரியில், மூல குர்‍ஆனில் 2:283ம் வசனத்தில் "வாவ்" என்ற எழுத்து இல்லை, ஆனால் தற்கால குர்‍ஆன்களில் அவ்வெழுத்து இருக்கிறது. மட்டுமல்ல, மூல குர்‍ஆனில் "காம்பு" போன்ற ஒரு குறியீடும் அதிகமாக உள்ளது.

பக்கம் #134:

-இரண்டாவது வரியில் மூல குர்‍ஆனில் 3:146ம் வசனத்தில் "மீம்" என்ற எழுத்து இல்லை, ஆனால், தற்கால குர்‍ஆன்களில் இவ்வெழுத்து சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.

-எட்டாவது வரியில், மூல குர்‍ஆனில் "அலிஃப்" என்ற எழுத்து இல்லை, ஆனால், தற்கால குர்‍ஆனில் வசனம் 3:147ல் உள்ளது.

பக்கம் #232:

-ஒன்பதாவது வரியில், மூல குர்‍ஆனில் 5:95ம் வசனத்தில், தற்கால குர்‍ஆனோடு ஒப்பிடும் போது, அதிகபடியான "அலிஃப்" என்ற எழுத்து உள்ளது.

iii


பின் இணைப்பு A: சமர்கண்ட் MSS VS 1924 எகிப்திய வெளியீடு
 

பக்கம் #182:

-ஆறாவது வரியில், மூல குர்‍ஆனில் 4:36ம் வசனத்தில் நாம் "அலிஃப்" இருப்பதை காணலாம், ஆனால், தற்கால குர்‍ஆனில் அது "யா" என்று உள்ளது.

-பதினோராவது-பன்னிரண்டாவது வரியில், மூல குர்‍ஆனில் அதே வசனத்தில் "மீம்-நூன்" இல்லாமல் இருக்கிறது, ஆனால், தற்கால குர்‍ஆனில் இவ்வெழுத்துக்கள் இருக்கின்றன.

பக்கம் # 238:

-ஐந்தாவது வரியில், மூல குர்‍ஆனில் 5:99ம் வசனத்தில் "அலிஃப்" உள்ளது, ஆனால், இப்போதுள்ள குர்‍ஆனில் "யா" என்று உள்ளது.

பக்கம் #244:

-தற்கால குர்‍ஆன் 5:109ம் வசனத்தில் "சீன்-லாம்" என்ற எழுத்துக்கள் உள்ளன, ஆனால், மூல குர்‍ஆனில் ஒன்பதாவது வரியில் இவ்வெழுத்துக்கள் இல்லை.


 

iv


பின் இணைப்பு A: சமர்கண்ட் MSS VS 1924 எகிப்திய வெளியீடு

பக்கம் #245:

-எட்டாவது வரியில் "அலிஃப்" என்ற எழுத்து மூல குர்‍ஆனில் 5:110ம் வசனத்தில் வருகிறது, ஆனால், இப்போதுள்ள அரபிக் குர்‍ஆனில் இவ்வெழுத்து இல்லை.

-வரிகள் பத்து-பதினொன்றில், மூல குர்‍ஆனில் "லாம்-அலிஃப்" என்ற எழுத்துக்கள் காணப்படுவதில்லை, ஆனால் தற்கால குர்‍ஆனில் அதே வசனத்தில் இவைகள் உள்ளன.

பக்கம் #257:

-முதலாவது வரியில், "மீம்" என்ற எழுத்துக்கு முன்னால், "லாம்" என்ற எழுத்து மூல குர்‍ஆனில் 6:11ம் வசனத்தில் வருகிறது. ஆனால், தற்கால குர்‍ஆனில் "" என்ற எழுத்து வருகிறது.

பக்கம் #262:

-தற்கால அரபிக் குர்‍ஆனில் 6:25ம் வசனத்தில், "நிஹின் (நூன்-ஹ-மீம்)" என்ற வார்த்தை வருகிறது, ஆனால், இந்த வார்த்தை அல்லது மூன்று எழுத்துக்கள் மூல குர்‍ஆனில் 9-10 வரிகளில் காணப்படுவதில்லை.

பக்கம் #263:

-ஆறாவது வரியில் மூல குர்‍ஆனில் 6:26ம் வசனத்தில் "அலிஃப்" என்ற குறியீடு அல்லது எழுத்து வருகிறது, ஆனால், தற்கால அரபிக் குர்‍ஆனில் அந்த எழுத்து நீக்கப்பட்டு அதற்கு பதிலாக, "ஹம்ஜா" என்ற எழுத்தை சேர்த்துள்ளனர்.

v


பின் இணைப்பு A: சமர்கண்ட் MSS VS 1924 எகிப்திய வெளியீடு
 

பக்கம் # 268:

-எட்டாவது வரியில் மூல குர்‍ஆனில் "லாம்" என்ற எழுத்து குர்‍ஆன் 6:36ம் வசனத்தில் இருக்கின்றது, ஆனால், தற்கால அரபிக் குர்‍ஆனில் "யா" என்ற எழுத்துக்கு ஒரு தண்டு போல ஒரு குறியீடு உள்ளது, ஆனால் "லாம்" இல்லை.

பக்கம் #269:

-பத்தாவது வரியில் மூல குர்‍ஆன் 6:39ம் வசனத்தில், 4வது தண்டு போல ஒரு குறியீடு உள்லது, ஆனால், தற்போதுள்ள அரபிக் குர்‍ஆனில் அது இல்லை.

பக்கம் #276:

-ஆறாவது வரியில், மூல குர்‍ஆன் 6:54 ம் வசனத்தில், 4வது தண்டு போல ஒரு குறியீடு உள்ளது, ஆனால், தற்போதுள்ள அரபிக் குர்‍ஆனில் அது இல்லை.

பக்கம் # 289:

-ஆறாவது வரியில் மூல குர்‍ஆனில் 6:80ம் வசனத்தில் "" என்ற எழுத்து உள்ளது, ஆனால் தற்கால அரபிக் குர்‍ஆனில் "காஃப்" என்ற எழுத்து உள்ளது.


ஆங்கில மூலம் பாகம் 1: Appendix A: Samarqand MSS VS 1924 Egyptian Edition

இதன் தொடர்ச்சியாக பாகம் 2, பாகம் 3 மற்றும் பாகம் 4ஐ படிக்கவும்.