சகோ. பிரவீன் மற்றும் குழுவினரின் மறுப்புக்கள் (தெலுங்கு)

எண்
தலைப்பு
மொழி(கள்)
1
దేవుని లో బహుళత్వం - కర్నూల్ సెమినార్
Telugu தெலுங்கு
2
అతి ప్రాముఖ్యమైన క్రైస్తవ విశ్వాస పునాదులు (Essentials of Christian Faith)
Telugu தெலுங்கு
3
మార్పు చెందని ఖురాన్ ప్రకారం యేసే దేవుడేమో (Quran vs Quran vs Hadith)
Telugu தெலுங்கு
4
తండ్రి వారసుడు యేసే - మరి అల్లాః ఎవరి వారసుడు? (Allah vs Jesus)
Telugu தெலுங்கு
5
లేఖనములలో యేసు క్రీస్తు దైవత్వం -- చందోలు - గుంటూరు
Telugu தெலுங்கு
6
బైబిల్ లొ ముస్లిముల ప్రవక్త
Telugu தெலுங்கு
7
బైబిలు లో ముస్లిముల ప్రవక్త - అతని నోట నామాటలనుంచుదును
Telugu தெலுங்கு
8
బైబిల్ లోని దేవుడు ఖురాన్ లోని దేవుడూ ఒకడేనా? (UIRC, Shafi & Allah vs Yehova)
Telugu தெலுங்கு
9
మొహమ్మద్ ఇష్మాయేలు సంతతివాడా? (Shafi refuted)
Telugu தெலுங்கு
10
యేసు దేవుడె!! బైబిల్ మరియు ఖురాన్ వెలుగులో - JESUS IS GOD TELUGU (Shafi vs Islam refuted)
Telugu தெலுங்கு
11
క్రైస్తవులు కోతులా? పందులా? (UIRC refuted, Shafi vs Shafi)
Telugu தெலுங்கு
12
యేసు పరిశుద్ధుడా 04 - మామా కోడళ్ళు- ఇది అసహ్యమా?(Shafi answered)
Telugu தெலுங்கு

மறுப்பு வீடியோக்களின் பக்கத்திற்கு செல்ல சொடுக்கவும்