దేవుడు ఎవరు?

(నిజదేవుని కనుగొనే ప్రయత్నములో)

  1. ఓ ఆదామా! నీవు ఎక్కడ ?

ఆన్సరింగ్ ఇస్లాం తెలుగు