వాద ప్రతివాదములు

ఈ భాగములో మనము మన సమకాలీన ముస్లిం రచయితల అభిప్రాయములను మఱియు వాటికి ధీటుగా ఇవ్వబడిన క్రైస్తవ అభిప్రాయములను తెలిసికొంటాము. 


1. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో సహో. షఫీ చేసే దావా ప్రచారమునకు సహోదరుడు ప్రభుతేజ చేసిన వివరణాత్మక ప్రతివాదము. 


ఆన్సరింగ్ ఇస్లాం తెలుగు