Tanrı’nın Oğlu Olamaz! (mı?) - Matthew J. Slick

Bazı Müslümanlara göre, “Tanrı Oğlu” terimi, bir şekilde çocuk dünyaya getiren, tanrıça karısı olan bir tanrı fikrini akıllarına getirmektedir. Hristiyanlar bu “Tanrı Oğlu” terimini İsa’ya yönelik kullandıklarında Müslümanlar anında, Hristiyanların Tanrı’nın tanrıça karısıyla birlikte bir çeşit cinsel ilişkiye girdiğini ifade ettiklerini zannedip, Tanrı’ya küfrettiğini varsayarlar.

“Rahmân çocuk edindi" dediler. Hakikaten siz, pek çirkin bir şey ortaya attınız. Bundan dolayı, neredeyse gökler çatlayacak, yer yarılacak, dağlar yıkılıp düşecektir! Rahmân'a çocuk isnadında bulunmaları yüzünden. Halbuki çocuk edinmek Rahmân'ın şanına yakışmaz.(Kuran, 19:88-92)

Bu doğal olarak çok komik ve gerçek dışı bir iddiadır. Ne Kutsal Kitap’ın hiçbir yerinde Tanrı’nın fiziksel oğul doğurmak için birileriyle gerçek anlamda ilişkiye girdiği yazar ne de Hristiyanlıkta bu öğretilir. Bu öğretiş sahte/sapkın öğretiştir. Bununla beraber, Kutsal Kitap birçok yerde İsa’yı Tanrı’nın Oğlu olarak çağırır. Tabii bu İsa’nın Tanrı’nın soyundan geldiği anlamına gelmez.

Müslümanların ‘Tanrı’nın Oğlu’ teriminin tarihsel ve Kutsal Kitap’ta geçen anlamını araştırması gerekir. Kutsal Kitap’ta geçen bu terime, Kutsal Kitap’ın doğasına yabancı gelen bir anlam yükleme/verme yerine, Müslüman bu terimin Kutsal Yazılar’da açıklanmış anlamını öğrenmeli ve buna göre düşünmelidir. Bunu yapmamak aynen Kuran’da geçen bir terimi bulup, o terimin Kuran’da içinde bulunduğu metnin anlamından koparmak ve sonra ona başka bir anlam yükleyip, işte Kuran bunu öğretiyor demekle aynı şeydir. Kutsal Kitap’ta kullanılan ‘Tanrı Oğlu’ terimi başka anlamlarda kullanılmıştır. Fakat asla Tanrı’nın bir karısı olduğu ve soyu olduğunu anlamına gelmez.

Eski Antlaşma’da Tanrı Oğlu teriminin kullanılışı

Eski Antlaşma’da ‘Tanrı Oğlu’ kelimesi iki ana yönde kullanıldı. Bu yollardan hiçbiri Tanrı’yla fiziksel bir ilişki konusunda değildir. Tersine, Tanrı’nın çağrısı altında olanların tanrısal itaatiyle ilgilenir. Eski Antlaşma’daki Çıkış bölümünde İsrail ulusuna ilişkin kullanılmıştır. Hosea 11:1’de şöyle yazar, “Çocukluğunda sevdim İsrail'i, Oğlumu Mısır'dan çağırdım.” Aynı zamanda meleklere ilişkinde kullanılmıştır. Eyüp 1:6, “Bir gün ilahi varlıklar {İbranice’de Tanrı Oğulları geçer} RAB'bin huzuruna çıkmak için geldiklerinde, Şeytan da onlarla geldi.” Ayrıca Eyüp 38:7, “Sabah yıldızları birlikte şarkı söylerken, İlahi varlıklar {İbranice’de Tanrı Oğulları geçer} sevinçle çığrışırken?” Bunlar yaratılmış olan meleklere ilişkin kullanılmıştır ve Tanrı’ya gerçek anlamda bağlılık anlamını taşır.

Yeni Antlaşma’da Tanrı Oğlu teriminin kullanılışı

Kutsal Kitap’ta “Tanrı Oğlu” terimi 47 kez kullanılmıştır . İsa’ya ilişkin kullanıldığında, göksel, Baba Tanrı’yla eşit olan sonsuz oğul anlamındadır (Yuhanna 5:18-24). Baba’ya tanıtan İsa’dır (Matta 11:27). Baba’nın öz görünümüdür (İbraniler 1:1-3), O gökte ve yerdeki tüm yetkiye sahiptir (Matta 28:18), ve dünya yaratılmadan önce Baba’yla birlikte yüceliğe sahipti (Yuhanna 17:5).

Müslüman’a Kuran’dan öğretildiğinden dolayı İsa’nın tanrılığını kabul edemez. Müslüman için bu şirktir ve küfürlerin en kötüsüdür. Fakat, buna böyle inanmak, onun gerçek olduğunu göstermez.

Buradaki mantık insanın Tanrı olduğudur oysa Hristiyanlar insanı Tanrı yapmaz, Tanrı’nın insan bedeni aldığına inanır.

Hristiyanlar ve Kutsal Kitap’a göre bizi günahlarımızdan kurtaran tek kişi İsa’dır. Ne kendi gücümüzle Tanrı’yı hoşnut edebilecek kadar yeterli derecede iyi işler yaparak ne de “yeterli içtenlik”gösterek Tanrı’nın bağışını isteyip, Cennete girebiliriz. Tersine, Hristiyanlık Tanrı’nın büyük sevgisinin ve kendi yarattıkları için kendini kurban ettiğine imandır. İsa Tanrı’nın Oğlu, peygamberliklerin kendisinde gerçekleştiği, suda yürüyen, hastaları iyileştiren ve ölüleri dirilten Tanrı’dır. Sadece Tanrı Oğlu bunları yapabilir...

* Bu makale http://www.hristiyan.net/cevaplar/tanrininogluolmaz.htm den alınmıştır...