Kutsal Kitap ta Hz. Muhammed ile ilgili bir önbildiri var mıdır?

Bazı müslümanlar tarafından Hz. Muhammed in Tevrat'ta ya da İncil'de önceden haber verildiği iddia edilir...İncil'de ve Tevrat'ta ki iddia edilen ayetler başka hiçbir bilgiye gerek duymadan sırf bu ayetlere bakılarak, ayetler yorumlanarak anlaşılabilir. Bu apaçık ayetler yorumlanırsa;

"Yu 14:15 «Beni seviyorsanız, buyruklarımı yerine getirirsiniz.
"Yu 14:16-17 Ben de Baba'dan dileyeceğim ve O, sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir Yardımcı, Gerçeğin Ruhunu verecek.Çünkü O aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır."

İsa Mesih "sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye" demektedir oysa Muhammed in ölümü beklenmedik şekilde olmuştur ayrıca Muhammed "GERÇE?İN RUHU" , "RUH" değildir bir insandır...Ayrıca daha önemlisi İsa Mesih BURADA HAVARİLERİNE HİTAP ETMEKTEDİR VE "İÇİNİZDE OLACAKTIR" DEMEKTEDİR...Muhammed havarilerin "İÇİNDE" OLAMAZ çünkü bir insandır Ayrıca Muhammed havarilerden YAKLAŞIK 500 YIL SONRA DO?MUŞTUR! Havarilerle birlikte olamaz

" Yu 14:25 «Ben daha aranızdayken size bunları söyledim. 26Ama Baba'nın benim adımla göndereceği Yardımcı, Kutsal Ruh, size her şeyi öğretecek, bütün söylediklerimi size hatırlatacak."

Muhammed İsa Mesih in adıyla mı gönderilmiştir? hayır... ayrıca burada açıkça "KUTSAL RUH" kelimesi geçer Muhamed in "KUTSAL RUH" olmadığı gerçektir. Bir de burada İsa Mesih HAVARİLERİNE seslenmektedir bu "yardımcı" havarilere "öğretecek" ise BU AÇIKTIR Kİ MUHAMMED OLAMAZ MUHAMMED havarilerden yaklaşık 500 YIL SONRA DO?MUŞTUR! dolayısıyla havarilere "öğretemez"

"Yu 15:26 «Baba'dan size göndereceğim Yardımcı, yani Baba'dan çıkan Gerçeğin Ruhu geldiği zaman, O bana tanıklık edecek. "

Muhammed i İsa Mesih mi göndermiştir??? Hayır... Hz. Muhammed "Baba"dan çıkan "gerçeğin Ruhu" mudur? Hayır...

"Yu 16:7 Size gerçeği söylüyorum, benim gidişim sizin yararınızadır. Gitmezsem, Yardımcı size gelmez. Ama gidersem, O'nu size gönderirim.
Gene aynı soru (BU ARADA BU AYETLERDE Kutsal Ruh PARACLETOS TUR...müslümanların iddia ettiği gibi PERİKLİTOS DE?İLDİR ayrıca Paracletos ile Peri*****os aynı şeyler değildir ANLAMLARI FARKLIDIR müslümanların aynı iddiayı sürdürmesi halinde orijinal grekçesi gösterilip kanıtlanabilir.) İsa Mesih "gidersem ONU SİZE GÖNDERİRİM" diyor yani Hz. Muhammed i İsa Mesih mi GÖNDERMİŞTİR? Hayır.

"Yu 16:8 O gelince dünyanın günah, doğruluk ve gelecek yargı konusundaki suçluluğunu dünyaya gösterecektir."

"Yu 16:13 Ne var ki O, yani Gerçeğin Ruhu gelince, sizi her gerçeğe yöneltecek. O kendiliğinden konuşmayacak, yalnız işittiklerini söyleyecek ve gelecekte olacakları size bildirecek.
"Yu 16:14 O beni yüceltecek. Çünkü benim olandan alacak ve size bildirecek.
Yu 16:15 Baba'nın her nesi varsa benimdir. `Benim olandan alacak ve size bildirecek' dememin nedeni budur."

Yine burada Hz. Muhammed "gerçeğin ruhu" mudur? hayır...burada Kutsal Ruh un(yani Tanrı nın etkinliğinin) yine "Baba" dan ve "Oğul" dan kaynaklanan şekilde hareket etmesi anlatılıyor burada İsa "Baba nın her nesi varsa BENİMDİR" demiştir..Bu şekilde Baba kendisine ait olan herşeyi Oğul a veriyor çünkü "Baba" oluşunun dışında sonsuz varlığının tümünü Oğul a iletir..Baba ile Oğul Ruh u üflerken aynı durum söz konusudur..Baba Oğul u yüceltir,Oğul Baba yı Kutsal Ruh da Oğul u.Bir de İsa Mesih burada yine HAVARİLERİNE seslenmektedir(gelecekte olacakları SİZE bildirecek) öyleyse havarilerden YÜZYILLAR sonra doğan Muhammed in bu ayetle ya da havarilerle ilgisinin olmadığı açıktır.

Konuyu biraz daha açmak amacıyla Yuhanna 14:15-18 ayetleride yeniden gözden geçirmekte fayda vardır;

15«Beni seviyorsanız, buyruklarımı yerine getirirsiniz. 16-17Ben de Baba'dan dileyeceğim ve O, sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir Yardımcı, Gerçeğin Ruhunu verecek. Dünya O'nu kabul edemez. Çünkü O'nu ne görür, ne de tanır. Siz O'nu tanıyorsunuz. Çünkü O aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır. 18Sizi öksüz bırakmayacağım, size geri döneceğim.

Görüldüğü gibi burada bir vaatte bulunulmakta ve gelecek olandan söz edilmektedir. Aynı şekilde İncilin ilerleyen bölümlerinde de gelecek olan kişinin zaten geldiği açıkça görülmektedir.

İncil/Elçilerin İçleri 2:1-4

Pentikost günü geldiğinde bütün imanlılar bir arada bulunuyordu. 2 Ansızın gökten, güçlü bir yelin esişini andıran bir ses geldi ve bulundukları evi tümüyle doldurdu. 3 Ateşten dillere benzer bir şeylerin dağılıp her birinin üzerine indiğini gördüler. 4 İmanlıların hepsi Kutsal Ruh'la doldular, Ruh'un onları konuşturduğu yabancı dillerde konuşmaya başladılar.

Bir de Tevratta iddia edilen ayetlere bakılırsa

"Yas.18: 18 'Onlara kardeşleri arasından senin gibi bir peygamber
çıkaracağım. Sözlerimi onun ağzından işiteceksiniz. Kendisine
buyurduklarımın tümünü onlara bildirecek."

Bu ayet İsa Mesih i anlatmaktadır...
Ayetin öncesinde ve sonrasında olan ayetlere bakalım:

"Yas.18: 15 Tanrınız RAB size aranızdan, kendi kardeşlerinizden benim
gibi bir peygamber çıkaracak. Onu dinleyin."
"Yas.18: 19 Adıma konuşan peygamberin ilettiği sözleri dinlemeyeni ben
cezalandıracağım."

Şimdi bazı islami siteler bu "Senin gibi bir peygamber" sözünden yol çıkarak Muhammed ile Musa peygamberin sözde "ortak" özelliklerini sıralayıp dururlar ve listenin uzaması sonucunda kendilerini "haklı" gibi gösterip okuyucuları yanlış yönlendirirler...

Burada kullanılan "senin gibi" kelimesi "Musa nın görevine benzer yani peygamberlik" anlamında kullanılmıştır İsa Mesih bir peygamber ve çok daha fazlasıdır..zaten bunu kutsal kitap defalarca dile getirir...
Bir de bu ayetlerde dikkat edilecek husus: "KARDEŞLERİ ARASINDAN", "ARANIZDAN" "KENDİ KARDEŞLERİNİZDEN" gibi sözler bu "peygamber" in İSRAİLLİ LER ARASINDAN ÇIKACA?INI KANITLAR YANİ BU "PEYGAMBER" ARAP OLMAYACAKTIR...

Hz. Muhammed İsrailli değil ARAP tır ayrıca çoğu müslüman Hz. Muhammedin İsmail in soyundan geldiğine inanır(BÖYLE OLSAYDI BİLE MUHAMMED YİNE DE YUKARIDAKİ AYETE UYMAZDI) Hz. Muhammedin İsmail in soyundan geldiği iddiası ASILSIZDIR:

İncil deki ayetlere bakalım:
"Mat 21:11 Kalabalıklar, «Bu, Celile'nin Nasıra kentinden İsa peygamber» diyordu."

"Yu 7:40 Halktan bazıları bu sözleri işitince, «Gerçekten beklediğimiz peygamber budur» dediler."

"Yu 4:44 İsa'nın kendisi, bir peygamberin kendi memleketinde saygı görmediğine tanıklık etmişti. "

VE İŞTE TEVRATTAKİ O AYETLERİN İSA MESİH E AİT OLDU?UNUN KANITI:

"Elç 3:22 Musa şöyle demişti: `Tanrınız olan Rab size, kendi kardeşlerinizin arasından benim gibi bir peygamber çıkaracak. O'nun size söyleyeceği her sözü dinleyin.
Elç 3:23 O peygamberi dinlemeyen herkes Tanrı'nın halkından koparılıp yok edilecektir.'
Elç 3:24 «Samuel ve ondan sonra gelip konuşmuş olan peygamberlerin hepsi de BU GÜNLERİ DUYURMUŞTUR.

Şu ayete bakalım:

Bir de bu peygamberin Tevrat ın bildirdiğine göre "Tanrı nın, ağzına kelimeler koyduğu peygamber" olması gerekmektedir

İsa Mesih bu ayetle %100 uyumludur:

"Yu 7:16 İsa onlara, «Benim öğretim benim değil, beni gönderenindir» diye karşılık verdi.
Yu 7:17 «Eğer bir kimse Tanrı'nın isteğini yerine getirmek istiyorsa, bu öğretinin Tanrı'dan mı olduğunu, yoksa kendiliğimden mi konuştuğumu bilecektir."

Hz. Muhammed ise (iddiaya göre) "kelimeleri" doğrudan Tanrı dan değil Cebrail adlı melekten almıştır
Kuran dan Necm suresi:
"2. Arkadaşınız (Muhammed) sapmadı, azmadı.
3. O, hevâdan (arzularına göre) konuşmaz.
4. O(nun konuşması kendisine ) vahyedilenden başkası değildir.
5. Onu, müthiş kuvvetleri olan biri öğretti
6. (Ki o) akıl ve görüşünde kuvvetli (bir melek)dir. Hemen (gerçek meleklik şekliyle) doğruldu."

Görüldüğü gibi Hz. Muhammed öğretişleri direk Tanrı dan değil dolaylı olarak bir melekten almıştır...
Kutsal Kitap bize mucizevi şekilde şu ayetleri bildirir:
"Gal 1:8 Biz ya da gökten bir melek bile, size bildirdiğimiz müjdeye ters düşen bir müjde bildirirse, lanet olsun ona! "

Bu mucizevi ayettir çünkü birçok sahte peygamber(BUNA JOSEPH SMİTH DE DAHİL) melek ten vahiy aldığını iddia eder.

Görüldüğü gibi Kutsal Kitap da ,Kuran ın iddiasının aksine, Hz. Muhammed ile ilgili 1 tane önbildiri dahi YOKTUR.