Muhammed Musa gibi bir Peygamber miydi?

Müslüman İnanç savunmacıları Yasanın Tekrarında bahsedilen Musa gibi olacak olan Peygamberin Muhammet olduğunu iddia ederler. Bu yazı Muhammed ve Musa arasındaki fark ve benzerlikler ve neden Hristiyanlar Muhammedin Musa gibi bir peygamber olduğuna inanmadıkları hakkında olacaktır. İlk olarak ilgili olan şu pasaja bakalım :


Yasa'nın Tekrarı 18:18-22: ''Onlara kardeşleri arasından senin gibi bir peygamber çıkaracağım.Sözlerimi onun ağzından işiteceksiniz. Kendisine buyurduklarımın tümünü onlara bildirecek.Adıma konuşan peygamberin ilettiği sözleri dinlemeyeni ben cezalandıracağım. Ancak, kendisine buyurmadığım bir sözü benim adıma söylemeye kalkışan ya da başka ilahlar adına konuşan peygamber öldürülecektir. "'Bir sözün RAB'den olup olmadığını nasıl bilebiliriz? diye düşünebilirsiniz. Eğer bir peygamber RAB'bin adına konuşur, ama konuştuğu söz yerine gelmez yada gerçekleşmezse, o söz RAB'den değildir. Peygamber saygısızca konuşmuştur. Ondankorkmayın."


Müslüman İnanç Savunmacıları tarafından iddia edilen Muhammed ile Musa arasındaki tipik benzerlikler : 1)İkisi de normal şekilde doğdular. 2) İkisi de normal şekilde öldüler. 3) İkisi de orduları yönettiler. 4)İkisi de politik liderlerdi. 5) İkisi de halkları tarafından öncelikle reddedildiler ama sonradan lider olarak kabul edildiler. 6) İkisi de halkına yeni yasalar getirdiler. 7) İkisi de nihai olarak gücü elde etmeden önce göç ettiler. 8) İkisininde halefleri Filistin'i fethetmişlerdi.


Benzerlikler Hakkında Yorumlar

1-7 maddeleri arasında gösterilen benzerliklerin peygamber olmakla hiçbir alakası yoktur. Aslında bunlar noktalar, Ülkelerindeki hükumetlerini devirmek isteyen isyancıların büyük çoğunluğunun sahip oldukları özelliklerdir. Bunun hakkında Kutsal Kitap'la ilgili örnek Yerobam ( 1. Krallar 11:15) Günümüzde de böyle örnekler vardır: Pol Pot, Mao Tse-tung, and Fidel Castro. Bu adamların tümü normal doğdular, normal öldüler, evlendiler, aile kurdular, sahip oldukları gücü üstlenmeden önce göç ettiler, ilk seferde halkın liderleri olarak tanınmadılar, onların hepsi ordularını yönetti, ve sonunda kendilerini halklarına yeni yasalar veren politik liderler olarak kabul ettirdiler ve onlar devlet adamıydı. Castro ve Mao Tse-tung'un Musa'yla çok daha ortak noktaları vardı, Çünkü soyları erkek çocukları tarafından devam ettirilmesine rağmen Yerobam1 ve Muhammedin soyu erkek çocukları tarafından devam ettirilmedi.

İnanıyorum ki Pol Pot'un bir kız çocuğu vardı ama erkek çocuğu yoktu. 8. nokta gereksizdir. Çünkü benzerlik halefler arasındadır ama Muhammed ve Musa arasında değildir. Onların Halefleri tıpa tıp aynı olsaydı dahi bu Muhammed'i Musa gibi birisi yapmayacaktı.


Muhammed Musa gibi Değildir!

 1. Musa mucizeler yaptı ama Muhammed yapmadı: ''Neden Musa'ya verilen mucizeler Muhammed'e verilmedi?'' ( Sure 28:48 )

 2. Musa Tanrı'yla direkt olarak konuştu ama Muhammed konuşmadı: a)''Allah, Mûsa ile de doğrudan konuştu. '' ( Sure 4:164) b) Allah, bir insanla ancak vahiy yoluyla, yahut perde arkasından konuşur. ( Sure 42:51) c) Hadislerde Muhammedin hiçbir zaman Rabbi görmediği kesinleştirilmiştir.(Sahih al-Bukhari, Volume 4, Book 54, No. 457: ) Aişe aktarıyor: Her kim (peygamber) Muhammed Allah'ı gördü derse, büyük bir hata içindedir, çünkü O sadece tüm ufuğu örtmek üzere yaratılmış biçimdeki Cebrail'i gördü. Ayrıca Bukhari Vol. 6, Book 60, No. 378'de : Masruq aktarıyor:Aişeye dedim ki, O Anne! Peygamber Muhammed Rabbi gördümü? Aişey dedi ki, söylediklerin tüylerimi diken diken etti. Şunu bil ki her kim sana şu üç şeyi söylerse o yalancıdır: Her kim sana Muhammed Rabbi gördü derse o yalancıdır. Sonra Aişe şu ayeti ezbere okudu:''Görme hassaları onu idrak edemez. Ve O, görme hassalarını idrak eder. Ve O, lâtiftir, her şeyden haberdardır''( Sure 6:103). ''Allah'ın hiçbir insanla konuşması olmamıştır, illâ vahyile veya perde arkasından veya dilediğine izniyle vahyetsin diye resûl (melek) göndererek. Allah, bilir ve hikmet sahibidir'' ( Sure 42:51). Aişe ayrıca şunu dedi: Her kim Peygamber yarın ne olacağını biliyor derse, o bir yalancıdır. Sonra şu ayeti ezbere okudu: ''Kıyametin ne zaman kopacağı bilgisi şüphesiz yalnızca Allah katındadır. O, yağmuru indirir, rahimlerdekini bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini de bilemez. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, (her şeyden) hakkıyla haberdar olandır'' ( Sure 31:34) Sonra şunu ekledi: Her kim onun Allah'ın emirlerini gizlediğini söylerse, o bir yalancıdır. Sonra ezbere şu ayeti okudu: ''Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, O’nun verdiği peygamberlik görevini yerine getirmemiş olursun. Allah, seni insanlardan korur. Şüphesiz Allah, kâfirler topluluğunu hidayete erdirmeyecektir'' (Sure 5:67) Aişe ekledi: ''Ama Peygamber Cebrail'in gerçek şeklini iki defa gördü''

 3. Musa hiçbir zaman cinli olduğunu düşünmedi ama Muhammed düşündü:

  Ibn Ishak Peygamberden aktarıyor: ( Peygamber konuşuyor) Şimdi Tanrı'nın yarattıklarından hiçbiri bana ( kendinden geçmiş ) şairden veya cine tutsak birinden daha iğrenç gelmezdi. Onlara bakamıyordum bile. Düşündüm ki bir şair ve cine tutsak biri olan vay benim halime, Kureyş kabilesi benim hakkımda böyle demesin diye dağın tepesine çıkacağım ve kendimi oradan aşağıya atacağım ki kendimi öldüreyim ve rahata kavuşayım.

 4. Musa hiç intihar teşebbüsünde bulunmadı ama Muhammed bulundu:3 no'lu maddeye bakın ( Tabari'nin tarihi [1155], vol. 6, p. 76 )

 5. Musa sonuna kadar zihni açıktı ve netti ama Muhammed sayıklamaya başlamıştı ve mental olarak kafası karışıktı.: Aişe anlatıyor: Allah'ın elçisi hastalığı sırasında sürekli soruyordu,'' Bugün ben neredeyim? Yarın nerede olacağım?'' Ve sıramın geleceği günü (sabırsızlıkla) bekliyordum. O zaman benim sıram geldiğinde, Allah onun canını ( Kucağımda) göğüsüm ve kollarım arasında aldı ve o evime gömüldü. (Sahih al-Bukhari, Cilt 2, Kitap 23, No 471)

 6. Musa hiçbir zaman şeytandan bir şey bildirmedi ama Muhammed'in şeytan ayetleri vardı: ( Daha fazla bilgi için :History of Tabari [1192-1193], vol. 6, p. 111)

  Resûlullah, kavminin yüz çevirdiğini görünce bu ona çok ağır geldi. Allah’tan kavmi ile kendisini birbirlerine yaklaştıracak bir şey inmesini temenni etti. Cenab-ı Allah Necm suresini indirdi. Resulullah onu okudu ve "Şimdi siz, ilah olarak Lat'ı, Uzza'yı ve di­ğer üçüncüleri olan Menat'ı mı görüyorsunuz? âyetlerine varınca Şeytan şu iki sözü araya sokuşturdu. "Bunlar yüce kuğulardır'? Bunların yani bu putların şefaatleri umulur." Resulullah farkına varmadan bu sözleri söyledi, sonra devam ederek sureyi bitirdi. Sure bitince secdeye vardı. Onunla birlikte orada bulunan herkes secde etti. Ancak Velid b.Mığire çok ihtiyar olduğu için secde edemedi. Fakat eliyle toprak alarak alnını ona koydu. Bütün müşrikler Resulullah'ın bu sözlerinden memnun oldular ve şöyle dediler: "Biz, Allah'ın, dirilten ve öldüren, yaratan ve rızklandıran olduğunu biliyorduk. Fakat bu ilahlarımız, Allah katın­da bizim için şefaatçi olacaklardır. Madem ki sen onlara da bir paye verdin, ar­tık biz seninle beraberiz."Akşam olunca Cebrail (a.s.) Resulullah'a geldi. Necm Suresini ona okuta­rak dinledi. Resulullah, Şeytan'ın sokuşturduğu bu iki söze ulaşınca Cebrail (a.s.) "Ben bunları sana getirmedim." dedi. Bunun üzerine Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: "Ben, Allah'a karşı iftirada mı bulundum?" Ben, Allah'ın söyle­mediği bir şeyi mi söyledim?" Bunu üzerine Allah Teala şu âyetleri indirdi:Onlar, sana vahyettiğimizden başkasını bize karşı uydurman için az kalsın seni ondanşaşırtacaklardı. (Eğer böyle yapabilselerdi) işte o zaman seni dost edinirlerdi. ( Sure17:73)

 7. Muhammed, Allah, Al-lat, Al-Uzza ve Manat'ın adında küstahça konuştuğunu kabul etti ve bu durum Yasanın Tekrarı 18:20 de verilen kriterle karşılaştırıldığında kusurlu ve hatalıydı: Ancak, kendisine buyurmadığım bir sözü benim adıma söylemeye kalkışan ya da başka ilahlar adına konuşan peygamber öldürülecektir. ( Yasanın Tekrarı 18:20 )

 8. Musa hiçbir zaman büyülenmedi ama Muhammed'e büyü yapıldı. Aişe anlatıyor: Bani Zaraiq kabilesinden Labid bin al-A’sam adında bir adam vardı. Bu adam Allah'ın elçisi gerçekte yapmadığı şeyleri yapmış gibi hayal etmeye başlayana kadar Allah'ın elçisine büyü yaptı. Bir gün yada bir gece o bizimleyken uzun bir zaman boyunca Allah'tan alıntı yaptı ve dedi ki O Aişe! Allahın ona sorduğum konuyla ilgili olarak bana ne talimat verdiğini biliyor musun? Dün iki adam bana geldi ve onlardan biri başımın yanına oturdu ve diğeri şöyle dedi,' O bir büyücünün etkisi altında. Diğeri sordu.' Kim ona büyü yaptı?' Diğeri yanıtladı, ‘Labid bin Al-Asam’ …" ( Al-Bukhari, Cilt. VII, no. 658).

 9. Musa, Karısı onun peygamber olduğuna inanmadan önce peygamber olduğuna inanıyordu, ama Muhammedin karısı Muhammed'in peygamber olduğuna inanan ilk kişi idi.

  Ve Hatice'nin yanına geldim ve uyluğunun yanına oturarak ona yaklaştım. Hatice şöyle dedi: Ey Abü'l Kasım [Muhammed] nerelerdeydin? … Ona şöyle dedim: Vah başıma gelenlere şair mi yoksa cine mi tutulmuş? Hatice, ''Böyle bir kötülük karşısında Tanrıya sığınıyorum... Tanrı sana bu şekilde davranmaz... Böyle bir şey mümkün olamaz canım. Belkide sen bir şey gördün '' dedi. Ben '' Evet gördüm'' dedim. Sonra ona ne gördüğümü anlattım ve o da şöyle dedi: '' Ey Amcamın oğlu, sevin ve gönlünü ferahlat. Haticenin gönlünü elinde tutan Tanrıya, senin bu halkın peygamberi olacağına dair gerçekten umut bağladım.(İbn İshak 106-107)

 10. Tanrı Musa'yı yanan ama asla tükenmeyen çalıdaki mucizevi işaretler ( Mısırdan Çıkış 3:2 ) ve başka mucizeler vasıtası ile ( Mısırdan Çıkış 4. bölüm ) onun bir peygamber olduğu konusunda ikna etti. Muhammed ise Karısı tarafından peygamber olduğu konusunda ikna edildi. Ibn Ishaq’s "Sirat Rasul Allah", The Life of Muhammad, translated by A. Guillaume, p. 107

 11. Muhammed – Musa'yı da dahil ederek – diğer tüm peygamberlerden farklı olduğunu söyledi. Sahih Buhari Cilt 1, Kitap 7, sayı 331.Jabir bin 'Abdullah anlatıyor: Peygamber dedi ki, '' Benden öncekilere verilmeyen beş şey bana verildi. 1. Tanrı beni bir aylık yolculuğum süresince haşmetli bir muzaffer kıldı. 2. Evren benim için ( ve benim izleyicilerim için), dua ve abdest kılmak için yaratıldı, bu yüzden izleyicilerimden herhangi birisi uygun dua vaktinde nerede olursa olsun dua edebilir. 3. Gan,met bana ( yasal olarak ) Helal kılındı ama benden öncekiler için bu yasal değildi. 4. Bana aracılık etme (şefaat etme) hakkı verildi( Diriliş gününde ). 5. Tüm Peygamberler sadece kendi uluslarına gönderildi, ama yalnız ben tüm insanlığa gönderildim.

 12. Muhammed'in Tanrısı Musa'nın Tanrısı gibi değildi : Onlar tuzak kurdular. Allah da tuzak kurdu. Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır.( Sure 3:54 ) Makareen buradaki kelimeleri ( tuzak kuran ) aldatıcı anlamına gelen düzenbaz ve komplocu olarak çevirdi. Musa'nın Tanrısı ise yalan söylemeyen ve sözünden geri dönmeyen bir Tanrıydı: Tanrı insan değil ki, Yalan söylesin; İnsan soyundan değil ki, Düşüncesini değiştirsin. O söyler de yapmaz mı? Söz verir de yerine getirmez mi? ( Çölde Sayım 23:19 ) Daha fazla bilgi için : Allah: Truthful or Deceiver? Bu yazıda YHWH'nin aksine Allah'ın bir ksımını iptal ettiği sözlerinin tümünde iyi olanı yapmadığını bulabilirsiniz.( Not: Bu yazı İngilizcedir)

 13. Musa hiçbir zaman Tanrı'dan aldığı vahiylerin hükmünü ortadan kaldırmadı, ama Muhammed kaldırdı. Sure 2:106 Biz bir âyetten neyi neshedersek (kaldırırsak ve değiştirirsek) veya neyi unutturursak, ondan daha hayırlısını veya onun mislini getiririz. Allah'ın herşeye kadir olduğunu bilmiyor musun?Musa'nın evlatlık oğlunun karısıyla asla evlenmediği, Musa'nın bir yahudi olduğu, Musa'nın okur yazar olduğu ama Muhammed'in olmadığı, Musa'nın aldığı vahiylerin tarzının Muhammed'in aldıklarından tamamen farklı olduğu gibi daha bir çok maddeyi burda listeleyebiliriz. Ama daha da temel bir şey daha var:Müslümanlar'ın Muhammed'in peygamber olduğunu kanıtlaması gerekir

Burada yapılan karşılaştırmadan önce, Müslümanlar Muhammed'in Peygamber olduğunu kanıtlamaları gerekir.Kur'an'daki, Hadislerdeki ve Siratlardaki ifadeler Hristiyanların Muhammed'in peygamber olduğuna inanmalarını daha da zorlaştırıyor. Muhammed ve Allah Güneşe çamurlu suya batmasını söyledi ( Sure 18:86; cf. this article); Musa'nın zamanındaki altın buzağıyı Samiryeliler yaptı ( Sure 20:85-95)( Samiryeliler Musa'dan yüzlerce yıl sonra Asur tutsaklığına kadar var olmamışlardı.) Hristiyanların Baba, Anne ve Oğula tapındığını iddia eden Muhammed ve Allah Hristiyanlık hakkında bilgisizdiler. ( Sure 5:73-75,116;cf. this article), aynı zamnanda Yahudilerin Ezraya Tanrının oğlu olarak inandıklarını iddia eden Muhammed ve Allah Yahudi dini hakkında da bilgisizdiler (Sure 9:30) Daha da kötüsü Muhammed Kur'an'ın kendi testinde başarısız oldu ( Detaylı bilgi için Muhammad failed the Quran’s own test' bakın ). 2

Dipnotlar

1  Bu 1. Krallar 14:10' da Peygamberliği edilen ve 1.Krallar 15:27-30'da yerine geldiği kaydedilen Tanrı'nın Yerobam'a karşı olan yargısıdır.

2 Bu makalenin asıl metni http://www.answering-islam.org/authors/cornelius/like_moses.html adresinde olup Cornelius tarafından yazılmıştır.