Bahtiyar isimli ziyaretçimizin ve bir başka ziyaretçimizin sorularına cevaplar!

Bahtiyar isimli ziyaretçimizin sorularına cevaplar;Konunun İslama Cevap olduğuna göre ve sitenin anasayfasında yer aldığına göre bu ayette : Sevgili kardeşlerim, her ruha inanmayın. Tanrı'dan olup olmadıklarını anlamak için ruhları sınayın.

Çünkü birçok sahte peygamber dünyanın her tarafına yayılmıştır.
İsa Mesih'in beden alıp bu dünyaya geldiğini kabul eden her ruh Tanrı'dandır .

Tanrı'nın Ruhunu bununla tanıyacaksınız.
İsa'yı kabul etmeyen hiçbir ruh Tanrı'dan değildir. Böylesi, Mesih-karşıtının ruhudur. Onun geleceğini duydunuz. Zaten o şimdiden dünyadadır. Yavrularım, siz Tanrı'dansınız ve sahte peygamberleri yendiniz. Çünkü içinizdeki Ruh dünyadakinden üstündür. Sahte peygamberler dünyadandır. Bu nedenle söyledikleri sözler de dünyadandır ve dünya onları dinler. Biz ise Tanrı'danız ve Tanrı'yı tanıyan bizi dinler. Tanrı'dan olmayan bizi dinlemez. Gerçeğin Ruhuyla yalan ruhunu böyle ayırt ederiz. Kitap'ı Mukaddes/İncil/ Yuhanna'nın 1. Mektubu 4:1-6

Aslında başka bir müjde yoktur. Ancak aklınızı karıştıran ve
Mesih'in müjdesini çarpıtmak isteyen kimseler vardır.
Biz ya da gökten bir melek bile, size bildirdiğimiz müjdeye ters düşen bir müjde bildirirse, lanet olsun ona! Daha önce söylediğimizi şimdi yine söylüyorum, bir kimse size, kabul ettiğinize ters düşen bir müjde bildirirse, ona lanet olsun!
Şimdi ben insanların onayını mı, Tanrı'nın onayını mı arıyorum? Yoksa insanları mı hoşnut etmeye çalışıyorum? Eğer hâlâ insanları hoşnut etmek isteseydim, Mesih'in kulu olmazdım. Kitap'ı Mukaddes/İncil/Galatyalılara Mektup 1:7-10

Soru-a. sahte peygamber'den SİZ Hz. Muhamedi de mi kastediyorsunuz? Dikkat edin, SİZ diyorum, çünkü gerçekte İncil gibi bir kitapta onun için böyle sözlerin yazıldığına inanmıyorum. Orda yazılanların kime atfedildiğini bilemeyiz elbette. Bir çok kişi kastedilmiş olabilir. Yalnızca, sizce Hz. Muhammed de burada yer alıyor mu?

Cevap-a. Sevgili ziyaretçi İncil'de direk olarak Peygamberiniz ile ilgili olarak pozitif yada negatif yönde en ufak bir ön bildiri bulunmamaktadır. Bu nedenle bu konu hakkında kesin bir yorum yapmak imkansızdır.

***********************************************************************************************

Soru-b. İsa Mesih'in beden alıp bu dünyaya geldiğini kabul eden her ruh Tanrı'dandır .
Müslümanlar Hz. İsa'yı kabul ediliyor. Bununla ilgili bir yorumunuz var mı?


Cevap-b.

İsa Mesih'in beden alıp bu dünyaya geldiğini kabul eden her ruh Tanrı'dandır .
Tanrı'nın Ruhunu bununla tanıyacaksınız.

ibaresi en önemli noktadır. TAnrı'dan olanla olmayanı anlamak için verilmiş olan bir metodtur.

Bilindiği gibi İncil ile Kuran arasında çok uzun bir dönem söz konusudur. 600 yıl gibi bir sürede İncil dünyanın pek çok yerine taşınmış topluluk ve kiliseler gelişimlerini tamamlamışlardır.

Kuran'ın geldiği dönemde artık İncil dünyanın pek çok yerindedir. Bu noktada değişmesi değiştirilmesi yada yeni gelen ve karşıt olan bir inanca, yeni bir oluşuma karşı politik bir savunma içine girmesi mümkün değildir birinde bunu yapsanız dünyanın pek çok yerindeki çeşitli kiliselerde bulunan İncillere nasıl yaparsınız.

Yukarıda verilen İncil ayeti ve Kuran karşılıklı incelendiğinde ikisi arasında ciddi bir fark olduğu görülür. İncil İsa Mesih'in kelamullah olduğunu yani bedenen insan ruhen Tanrı olduğunu kabul eder ve bu gerçeği kabul etmeyen ileride ortaya çıkabilecek herhangi bir inancın Tanrıdan olmadığını bildirir.

Kuran İsa Mesih hakkında neder? Kuran'a göre İsa Mesih sadece bir peygamberdir ve Tanrısal kimliği kesinlikle reddedilir. Yukarıdaki ayette zaten bu konuda inananlarını uyarmıştır. Yorumu açıktır.

*********************************************************************


Soru-c. Aslında başka bir müjde yoktur. Bu fikir, evrensel gerçeğin, müjenin tek olduğuna mı işaret eder, yani Allah tektir, ahlak kuralları v.s. değişmezdir, yoksa Hz. İsa'nın son peygamber, İncilin son kutsal kitap ve hıristiyanlığın son kutsal bir din olduğuna mı işaret eder? Kısacası Son Müjdenin Hz. İsa tarafından verildiği ve başka müjdenin de olmayacağı mi bildirilir? Her ikisinin de denildiği söylenebilir, fakat evrensel gerçeğin, müjdenin, tek olduğundan bahsedildiğini düşünüyorum. Öbürleri yorumdan çok çıkarsamadırlar. Bu konuda sizin fikriniz nedir, Tek Evrensel Gerçek mi, Hz. İsanın son mesaj veren olması mı kastediliyor?

Cevap-c. İncil kelimesi evangelion kelimesinden gelir ve anlamı Müjdedir. İsa Mesih kendisinden asırlarca önce bildirilen halkını günahlarından kurtaracak olan günahsız Kurban kuzusudur.

Kitabı Mukaddes yani Tevrat, Zebur ve İncil bir bütündür. Tanrının dünyayı ve insanı yaratışından itibaren ilk insan olarak Ademin günaha düşüşünü ve temsilcisi olduğu sonrasında gelecek olan insan soyununda dolayısı ile günahlı olduğunu anlatır. Günah Tanrıdan kopuştur. Günah sorununa karşı Yüce Tanrı İsa Mesih'te bir kurtarış planı hazırlar ve asırlar boyu sürecek bu planı devreye sokar. Buna göre İsa Mesih'in gelişi çarmıha gerilişi ve günahlarımız uğruna akıtacağı kan getireceği kurtarış Müjdesidir yani sevindirici haberdir. Çünkü günahlı insanın kendi çabası kendini günah sorunundan kurtarmaya ve Tanrı ile baraştırmaya yeterli değildir. İşaret edilen müjde budur.

Hristiyanlık alışılageldiği gibi sosyal bir kurum yada din değil yukarıda belirttiğim Kutsal Kitap gerçeğinin inananları tarafından kabul edilerek günahını kabul eden insanın Tanrıya olan şükran ve hamtları ile yoğurdukları yaşamdır. Bir tane müjde ve Tanrının işleyiş planı vardır buda Mesih'te tamamlanmıştır. TAmamlandığına göre başka beklenebilecek bir şey yoktur.

**************************************************************************

Soru-d. Biz ya da gökten bir melek bile, size bildirdiğimiz müjdeye ters düşen bir müjde bildirirse, lanet olsun ona!
Hz. Muhammedin mesajları daha önce bildirilen mesajlarla ters düşüyor mu?


Cevap-d. Yukarıdaki ikinci soruda da belirtildiği üzre İncil'in mesajı ile Kuran mesajı arasında temel konularda ciddi şekilde farklılıklar görülmektedir. İncil alimi yada Kuran alimi olmadan her ikisini de sadece okuyan normal bir insan ikisi arasındaki farkları rahatlıkla görebilir. Çünkü her ikisi pek çok konuda taban tabana zıttır.
*****************************************************************************


Şimdi genel sorularıma geçmek isterdim ( bu soruların, elbette, hıristiyanlık bakışı çerçevesinde aydınlatılmasını bekliyorum).

Hıristiyanlıkta :

Soru- 1. Kur'an nedir?


Cevap-1.Kuran İslam inancının Kutsal Kitabıdır. Ancak yukarıda belirtilen sebepler göz önünde bulundurulduğunda İsa Mesih'e iman eden bir Mesih inanlısının Tanrısal söz olarak kabul edemeyeceği bir kitaptır. Bu saygısızlık yada hakaretten değil inanacın özündendir. Tanrı kelamı olarak algılayabilsek o zaman zaten Hristiyan olmamızın bir anlamı olamaz.

*******************************************************************************


Soru- 2. Hz. Muhammed kimdir?

Cevap-2. İslam inancının peygamberidir. İnancımız gereği yukarıda açıklanan kriterlere uymadığından bir topluluğun lideridir diyebiliriz.
********************************************************************************
Soru- 3. Kur'an'da İncilin bazı kısımların gizlendiği yazılıyor. Sitede Kur'an'dan alınan alıntılarla İncilin tahrip edilmediği, gizlemeyle tahrip edilmeyi karıştırılmaması gerektiği vurgulanmaktadır. Sizce Kur'an'da aslında ne ifade edilmeye çalışılıyor? Kur'an'a göre gizli yerlerin olduğu belli, sizce de öyle mi?


Cevap-3. İncil'in tahrf edilmesi konusu İslam inanacının iddiasıdır dolayısı ile kendi inandığımız değil ama İslam inananların kabul ettiği ve inanadığı bir kitapla kendilerine iddia ettikleri Tahrif konusunun yanlışlığı anlatılmaya çalışılmaktadır. Eğer kişiler bir takım iddialarını kendi bildikleri kitapa dayandırmaya çalışıyorlarsa doğal olarak yine onların iman ettikleri kitaptan örnek vermekten başka bir çare yoktur. Öncelikle çelişkili ifadeler oratadan klaldırılırsa insanlar doğruları daha çabuk görebilirler. Kendi görüşümü sorarsanız kabul etmediğim bir kitabı gizli veya açık herhangi bir yönü beni çok ilgilendirmiyor.

*******************************************************************************


Soru- 4. Eğer İncil'de gizli, ya da yayınlanmamış, ya da her hangi bir nedenle günümüz insanların eline geçmemiş bilgiler ve mesajlar varsa ( yanlış düşünüyor olabilirim, ama Kur'an'dan gösterdiğiniz alıntılarla tahrip edilmediğini ve sadece olarak gizli kaldığına işaret edildiğini gösterdiğinizden dolayı bu fikre geldim), belki de Kuran'ın Saf suresindeki bir ayet
" Hatırla ki, Meryem oğlu İsa: Ey İsrailoğulları! Ben size Allah'ın elçisiyim, benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmed adında bir peygamberi de müjdeleyici olarak geldim, demişti. Fakat o, kendilerine açık deliller getirince: Bu apaçık bir büyüdür, dediler." İncilin açığa çıkmamış bir kısmında yer alıyor.


Cevap-4. Sitede bu tür bir sonuç çıkarılabilecek yazı olduğunu düşünmüyorum. İncil ve mesajı açıktır. Destekleyecek başka bir yere baş vurulması gereksizdir. Sadece bir önceki soruda da açıklamaya çalıştığım gibi Kuran ayetlerinin sitemizde kullanılma sebebi inananlarının iddialarına yine kendi inanadıkları kaynaktan cevap vermenin gerekli olduğu gerçeğidir. Öncelikle bir iddia kendi içinde değerlendirilmeli sonra ciddiye alınmalıdır.

*************************************************************************


Soru- 5. Kur'an'da İncil'i ya da Hz. İsa'yı yok sayacak, inkar edecek herhangi bir ayet var mı? (Müslümanların, Dr. Ali Kemal Belviranlı gibi araştırmacıların fikirleri değil, sizin düşüncenizi almak isterdim)


Cevap-5. İlk bölümdeki sorular ve cevaplarına bakıldığında ve açıkça gördüğümüz gibi Kuran ve İncil mesajları birbirinden farklıdır. Kuran'ın en önemli konularından birisi İsa Mesih'in sadece peygamber olduğu ile alakalıdır ki bu İncile göre ciddi bir yanılgıdır. Bunun dışında Kuran İsa Mesih'e İncil verildiğini iddia eder oysaki İsa Mesih kendisi İncil yani sevindirici haber müjdedir. Ne bir şey yazmış nede yazdırmıştır. İsa Mesih'in çarmıha gerilmediği O'nun yerine O'nu yakalatan kişinin yüzünün değiştirilerek çarmıha gerildiği bildirilir vs. bu tür farkları çoğaltmak mümkündür. Ancak sanırım bunlar soruyu cevaplamak için yeterli olacaktır.

***************************************************************

Soru-6. "Kutsal Yasa'yı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim. Size doğrusunu söyleyeyim, gök ve yer ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden, Kutsal Yasa'dan ufacık bir harf ya da bir nokta bile eksilmeyecek."
(İncil: Matta 5:17-18)

Hz. Muhammed de aynı görev için gelmiş olamaz mı?


Cevap6- İsa Mesih zaten bu olayı tamamlamıştır yeniden birilerinin çıkıp ben geldim demesinin bir sonu yoktur. İsa Mesihten sonra dünyaay peygamber ve son din olduğunu iddia eden binlerce insan gelmiştir. Bu durumda hepsini gerçek olarak kabul etmek zorunda kalırız. Kabul edrsinizki bunun da bir anlamı olmaz.

Esen kalın.

Nazik bir ziyaretçimizin sorularına Cevaplar; Sorulan sorular genelde bizlere yöneltilen sorular olduğundan, genele cevap olması amacı ile email ile gonderilmek yerine bu şekilde yayınlanmıştır.

 

Öncelilke site çalışanları ve siteyi takip eden arkadaslara selam olsun. Benım takıldığım noktaları umarım yanıtlama nezaketi ve sitenizde gösterme olğunluğunda bulunursunuz. ..site isminiz niçin islama cevap bilmiyorum ama; islamı karalamak la veya hz.muhammed sav ' i küçük düşürmeyi amaçlamanız la varmak istediğiniz yanlış doğrular ne_?

*********************************
Cevap: Değerli ziyaretçimiz sitemizin ön sözündede belirttiğimiz gibi amacımız asla bir inancın samimi inanlarına saldırmak olamaz.. Bizler sadece hangi inanç olursa olsun özgürce tartışılmasının gerekliliğini savunmaktayız. Mademki her inancın temel amacı Allah'a en doğru şekilde ulaşmak ise doğrunun bulunması için tartışılmasında yada irdelenmesinde her hangi bir sakınca olamaz. Sitemizde İslam hakkında yer alan hiç bir yazı ne peygamberinize nede inancınıza yönelik en ufak bir hakaret içermemektedir. Doğal olarak bizler sizin inancınıza sizin gibi inanmamakta ve sizin kullandığınız yüceltme sözlerini yada sıfatlarını da kullanmamaktayız Size göre inancınız gereği Hz. kelimesini kullandığınız peygamberinize bizim tarafımızdan Hz. değilde adıyla hitap edilmesi sanırım küfür yada hakaret olamaz. Ya da İman ettiğiniz kitap olan Kuran da yer alan her hangi bir bölümü derinlemesine inceliyor ve bariz sonuçlara ulaşıyor olmamız bir hakaret etme gerekliliğinden değil aslında her inananın kendi inancını incelemesinden çok farklı bir konu değildir. Yukarıda sayılanlar dışında sitede İslam inaancına yönelik ne tür bir hakaret bulunmaktadır bu da taktirinize bırakılmıştır. İslama cevap verme sebebimize gelince amacımız ülkemizde inancımıza yönelik, özellikle temeli İslam ve dolayısı ile Kurana dayanan yanlış iddia ve bakışlara ışık tutmaya çalışmaktayız. Bu nedenle sitenin ismi İslama cevaptır. Bunun altında kasıt aramanın bir anlamı olamaz.
**********************************

1.cisi ateizm 'i savunmuyorsunuz ALLAH'ın varlığını kabul ediyorsunuz. fakat aynı ateizm felsefesi savunucuları gibi kur'anı kerimi ve hz.peygamber(asm) karalama curretinizi; talihsizce ve bilgisizce göstermenizi , tesadüfen girdiğim sitenizde üzülerek takip ettim ..

**********************************

Cevap: Elbette bizler Mesih inancına dayalı bir şekilde inancımızı sürdürmekteyiz. Amacımız Allah'ı inkar etmek yada karalamak değil yukarıda da belirttiğim gibi Allah'ın doğru olan yolunu bütün yanlışlardan ayıklayarak göstermeye çalışmaktır. Günümüzde bilgiyi arayan için bulmak çok zor değildir. Özellikle internetin ilerlemesi ve ülkemizde gelişmesi ile dileyen herkes her kaynağa ulaşmaktatır. Sitemiz dışında internette sayıları her gün artan yüzlerce İslami sitede bulunmaktadır. Dileyen dilediği gibi karşılaştırma ve doğruya ulaşma şansına sahiptir. Ayrıca peygamberinizin karalandığı gibi bir yazımız mevcut değildir. Allah, insana aklı her şeyi düşünsün sorgulasın incelesin diye vermiştir. Bu nedenle kim olursa olsun inanacını körün körüne, sadece geleneksel kulaktan dolma bilgilerle değil insanca sorgulayarak yaşamalıdır.Bu nedenle biz sitemizde Allah'ı değil Allah yolu ve kelamı olarak sunulan İslam inancını sorgulamaktayız.
*********************************

amacınız dininizi anlatmak veya topluma güzellik sunmaksa araç olarak niye kur'anı karalamayı ve hz.peygamber(sav) 'i ve sevenlerini rencide etmeyi bile göze alarak bunu gerçekleştirmeye çalışıyorsunuz garip doğrusu. Bütün semavi dinlerin ortak amacı ahıret saadetını sağlamak ve dunyaykende toplumsal huzuru ıkame ettırmekken ( sanırım bunda hemfikiriz ) ; niçin dininizdeki emirlere göre toplumsal yaralara parmak basmıyorsunuz enerjinizi niçin bu yönde kullanıyorsunuz ( savaslar anarjı fuhus vs vs ) Bir diğeri islamiyet başka dinlere hoşgörüyle bakmayı emrederken ; sizin dinizde sanırım bunu emrediyor. Hiç bir müslüman yoktur ki kendi dinini anlatırken hrıstıyanlıgı ve hasa ve hasa hz.isa 'yı karalasın . bundan kendıne fayda cıkarmaya çalışşın .ve dinini anlatma yolunu bu şelilde belirlesin. ben bu zamana kadar görmedim ve duymadım.zannedirim ki siz de öyle_?

*****************************
Cevap: Sanırım ya bu ülkede yaşamıyorsunuz yada herşeye çok olumlu bakıyorsunuz. Sitemizi bulduğunuz gibi internette pek çok İslami siteyide inceleme fırsatınız var.
*****************************

Tabilki İslami sitelerin bu yolu izliyor olması bizlerin bu yolla inancımızı anlatmamızın gerekliliğini ortaya koymaz. Ancak yukarıda da belirtildiği gibi bizler kimseye hakaret etmiyoruz. Sadece siz İslam inananlarının kendinize bile soramadığınız soruları sizler için cesaretle soruyoruz. Ayrıca sitemizde inancımızla ilgili pek çok döküman bulunmaktadır. Dileyen inancımızı sitemizde var olan yazı ve makalelerden rahatlıkla öğrenebilir. Sizin dininizi anlatmanıza ve tebliğ yapmanıza asla ve asla karşı değilim fakat bunu yaparken niçin islamiyetin ilahi bir din olduğunda kuşku yaratmayı ve üstünlük kurmayı amaçladığınızı bir türlü anlayamadım.

************************
Cevap: Aslında iyi bir konuya temas emişsiniz. İslamiyatin ilahi bir din oluşu konusu İslamiyetin iddiasıdır. Oysaki biz bu görüşe katılmıyoruz ve bu görüşe katılmama sebebimizi açık bir dil ve deliller ışığında sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Sanırım her kes sizin inandığınız konuya sizin inandığınız şekilde inanmak zorunda olamaz. Her kesin özgürce fikirlerini açıklama hakkı vardır. Sizde bu konuda bir site açabilir ve fikrinizi özgürce dile getirebilirsiniz.
*****************************

Ben ve sanırım hiç bir müslüman hz.isa(as) 'da veya kitabınızda bir eksiklik arama gayretinde değiliz

*****************************
Cevap: Tabiki bu sizin kişisel bakış açınızdır saygı duyarım ancak malesef asırlardır İslamın kendini var etme çabasının temeli ve delili Hristiyan ve Yahudi inanaçlarının eksik yada değiştirilmiş olduğu iddiası üzerinedir. Bu bir İslam gerçeğidir. Eğer İslamın bu tür bir yaklaşımı yoktur derseniz size neden Hristiyan olmadınızda Müslüman oldunuz sorusunu yöneltmek isterim. Hepsi haksa ve doğruysa buyrun Hristiyan olun.
*****************************

sadece ALLAH'ın kur'anda bildirdiği hz.isa(as) ve hz.meryem 'in iffetli duruşunu kur'an_ı kerimin lisanıyla ; sizin ki arasında ki çelişkiyi bize izafe etmek, karalamak yanıltmak ve ustunluk kurmak cabasına dokmenıze bınaen ; sızlere belkı muslumanlar tarafından bu olaylar, hadıseler kur'an veya hz.muhammed (sav) 'in rıvayetleriyle getirdiğiniz tezler veya sorulara cevaben verilmiştir bilmiyorum ; Kimse kalkıpta niye böyle inanıyorsunuz diye üstünüze de gelmez inanışınızıda sorgulamaz . ALLAH'ın verdiği secme ve ınanma özğürlüğünü kimse kimseden alamaz . kur'an ifadesiyle ; bısmıllahırrahmanırrahım"sızın dınınız sıze bızım dınımız bıze "

*****************************
Cevap: Tabiki sizin inancınıza olan yakalşımınız ve bakışınızla sitemizin içeriği birbirinden anlamsız görünebilir çünkü anlaşıldığı üzre siz Hristiyan inancına yönelik bir iddiada bulunmuyorsunuz bu nedenlede size sitemiz ters geliyor veya hitap etmiyor olabilir. Bizler zaten inacında samimi olan insanlarla herhangi bir tartışma içerisinde değiliz..Olamayız da.
******************************

sıze karsı bu sekılde kurulmus bır sıtee bıle goremedım ben -varsa mazur gorun - ama sız hala bızlerle ugrasıryorsunuz bu cok cırkın..

******************************
Cevap: Bu konuda yayın yapan sitelerin reklamını yapmak istemediğimden burada bir liste yayınlayamıyorum ama internette arama yaparsanız sitemizi bulduğunuz gibi onlardan da fazlası ile bulabilirsiniz. Zaten temel amacımızda bu sitelerde yayınlanan yalan yanlış iddialara cevap verebilmektir.
*******************************

ınanın kıtabınızda bızde aramak ıstersek cok celıskı buluruz fakat sahsım adına boyle bır gayretım yok ama mesela gecen okumustum ınanın cok garıp geldı bana merakımı mazur gorun acıklarsınız dıye umır edıyorum ; kıtabınızda tanrı ınsanlastırılmıs hasa - benmı oyle algıladım bılmıyorum - ama su ıfadeyı bana acıklama nezaketınde ve aydınlatma ıncelıgınde bulunursanız sevınırım ( benım kı ogrenmek maksatlı merakımdan ) Tevratta tekvin bap 6/6 ; " Ve rab yeryüzünde adamı yarattığına pişman oldu ve yüreğinde acı duydu .Ve rab dedi:Yarattığım adamı ve hayvanları , sürünenleri ve göklerin kuşlarını toprağın yüzü üzerinden sileceğim.Çünkü Onları yaptığıma pişman oldum" pişmanlık kullar içindir allah geleceği ve geçmişi en ince ayrıntısıyla bilir . 5bap'tada "Ve honak ALLAh ıle yurudu ve gozden kayboldu."baska bıryerde de bırının insanlarla beraber ALLAH'ı yendiğini söyler Yuhanna incilin 7.bap/1 de " Bundan sonra isa galile de geziyordu .Çünkü yahudiler kendisini öldürmeye çalıştıkları için Yahudiye'de gezmek istemiyordu." Bunu söylemek benı uzuyor ama peygamberlerde bızler gıbı ınsandı ve korkması gayet dogaldı . pekı hz.ısa(as) 'a ALLAH dıyenlere sormalı ; hz.ısa(as)neden korktu _?ALLAH insandan korkarmı_? yuhanna 8 bap / 59 da da aynı ... ozaman uzerıne atmak ıcın taslar kaldırdılar.fakat ısa gızlendı ve mabetten cıktı .

********************************
Cevap: Şimdi buraya kadar iyi gelmiştik hatta siz kendinizi öyle bir izah etmiştinizki sanki hiç bir siteden yada inancımıza yönelik herhangi bir islami anlayıştan haberiniz yok gibi görünüyordu. Ama ne ilginçtir ki sırf meraktan sorduğunuz bu sorularınız bizlere çok yabancı değil. Daha öncede dediğim gibi reklam olmaması için sorduğunuz soruların kaynak sitelerini buradan vermek istemiyorum. Ne garip değilmi hiç bilmediğiniz yada irdelemediğiniz inancın sanki uzmanıymış yıllarca arşaştırmasını yapmış gibi soruyorsunuz. Neyse dediğiniz gibi olsun. Sitede bu soruların cevapları var. Biraz araştırın. *********************************

Hz.isa'ya ALLAH' denmesı olayınıda cozemedım merakımı mazur gorun ; "Tahttan buyuk bir ses işittim:işte ALLAH'ın cadırı .insanlarla beraber kendisi onlarla oturacaktır ne demek _? bazı hırıstıyanlarda carmıha gerılen ınsan suretınde allah'tır dedıklerını okumustum bıryerden veya hz.ısa'nın o gunahı ( hz.havayla hz.ademın bedelını ) odedıgı ınancı varmı sızde _? boyleyse burda bıle suclu kendı sucundan sorumluyken en adıl allah nıcın hz.ısa(as) 'a bu acıyı tattırsın anlayamadım dogrusu _ ?

*********************************
Cevap: İnancımızın temeli Tanrının tekliğidir. Ancak yine ianancımız gereği Tanrı baba, oğul ve Kutsal Ruhta tektir. Sitemizde konuyla ilgili pek çok yazı mevcuttur.
*********************************

Bakınız arkadaslar hz.ısa (as) 'a ALLAH'ın oglu dıyenlere ındı bu ayetler; bısmıllahırrahmanırrahım; "Rahman çoçuk edini dediler .( Onlara de ki ) And olsun siz , çok çirkin bir iddiada bulundunuz .Bu söz yüzünden neredeyse gökler çatlayacak yer parçalanacaktı,dağlar yıkılıp çökecekti "( meryem suresı 88-90) Dgerlı arkadaslar tevrat suhufları desteklemek için geldi.zebur tevratı onayladı.ıncıl zebur tevrat ve suhufları onayladı . Islamda ıncıl dahıl hepsını onaylamak ıcın geldı. Incıl'ın tasdıklemesıne ıman edılıp te sıra kur'an 'a gelınce neden bu derece katılık gosterıyorsunuz anlamıyorum ,

*********************************
Cevap: Bir müslüman özellikte iman eden ve iman ettiğini en iyi şekilde okumuş okuyarak ve anlayarak kabul etmiş birinin bu tür bir yaklaşımda bulunması anlamsız değilmi? Kuran derki İsa'yı İncil'le ödüllendirdik. Oysaki tarihte İsa Mesih'e indirildiği iddia edilen hiç bir incil yoktur. Çünkü İncil kelime manası ile sevindirici haber müjdedir. İsa Mesih'in kendisi Kelamullah olarak İncildir. İncil yani müjde Mesih'in getirdiği kurtuluş müjdesinin Kutsal Ruhun esini ile olaya şahitlik edenlerce yazılması ile elimize ulaşmıştır. . Kurana göre İsaya incil indirildiyse ve İnancımıza ve tarihe görede aslında hiç bir şekilde İsa hiç bir şey yazmadı yada yazdırmadıysa siz Kuranın nasıl olurda İncili onaylandığını iddia edebilirsiniz. İncil'in kendisinden öncekileri onayladığı kesinlikle doğrudur. Ancak Kuran hangi incili onaylamaktadır? Bizim iman ettiğimiz İncil olmadığı kesindir.
**********************************

yukardakı kafama takılanlar soru bamındaydı dınınızde yanlıs arama gıbı bır nıyetım asla ve asla yok .hırıstıyanlıgı ve hz.ısa (as)'ı ıse karalamak kımsenın haddıne degıl bundan ALLAH'a sıgınırım Bır dıger merakım ıse ozur dılerım gercekten benım kı merak ; hz.ısa(as) bır hacta olmusse bıle ( kı buna ben ınanmıyorum kur'an olmedıgını soyluyor) ; Hrıstıyan alemının bunu kullanma tarzı makulmu sızce _? Cok sevdıgınız bır kımse bıcaklanırsa , onu olduren bıcaga tapacakmıydınız _? Tabıkı hayır _O sızın nefret ettıgınız bır sey olacaktı .Mukaddes kıtaba gore ayrıca Tanrı'dan baska herhangı bırıne veya bırseya tapınmanın yanlıs oldugunu aynı kıtab'tan okumustum " resul yuhanna soyle dedı ." Ey kucuk cocuklar , kendınızı putlardan koruyunuz "(1.yuhanna 5:21)

**********************************************
Cevap: Bu iddianız Yehova şahitlerinden alınmıştır. İddia ne sizin ne de İslamındır. Haça taptığmızı nerden çıkarttınız bilmiyorum ama bence inancımızı izlediğiniz filimler yerine bizlerden öğrenmeye gayret edebilirseniz emin olun sizin için daha faydalı olacaktır. Çarmıh inancımızda önemli bir yer tutar kalıtsal günahtan aklanışın yeri çarmıh ve çarmıhta akıtılan kusursuz kurban kuzusunun kanıdır. Bu nedenle bizim için önemlidir. Ama Dejenere olmuş kalıtsal geleneksel yaklaşım çarmıhı sembolleştirerek amacından saptırmıştır. Haç takmak ve Haç çıkartmak gibi sembollerle Hristiyan olunmaz. *********************************************

degerlı arkadaslar bunlar benım kafama takılan merak ettıgım sorulardı.asla ve asla sızı rencıde etmek nıyetınde degılım sayet bilmeyerek boyle bır kabalıkta bulunmus ısem yazımı okuyan herkesten ozur dılerım . benım yazmamdakı amacım ortak dertlere careler uretelım kuresellesen dunyada bırbırımızın dını yasantılarına ınanıslarına saygı duyup evrensel sorunlara yonelelım .. enerjınızı bu alanda ozellıkle ıslamı karalamakla harcayarak hıcbıryere varamazsınız . kendı dınınızı anlatın ama hz.muhammed sav 'e de saygı duymayı ıhmal etmeyın . muslumanlar hasa hz.ısa '(as)'a bu gune kadar en ufak bır sey soylemedıler soyleyemezler ;cunku ALLAH tarafından gonderılmıs buyuk bır peygamber bunu ınkar eden kafır olur.

********************************
Cevap: Aslında en büyük yanlış bakışta burdadır bizlerin bu site aracılığı ile anlatmaya çalıştığı en önemli konu da budur. Bu konuda Kuran ciddi bir yanılgı içindedir. Kralı vezir gibi gösterip iman edenleri yanlışa sürüklemektedir. Bu yanlışın bedeli ölümdür. Sadece Peygamber olarak Mesihe saygı duymak kurtulmak için yeterli değildir. Onun gerçeğini anlamadan bir yere varamazsınız. Küresel sorunlar ve dünyasal her şey Allah'ın kontrolündedir. Bırakalım O'nun ellerine bizler sadece O'nun gerçek yolunu bulmaktan sorumluyuz.
*******************************

amacım kuresel sorunlarda bırlık cagrısı yapmak ve ıslama ve hz.muhammed asm olan kınınızın yanlıslıgını ıfade etmektı ozur dılerım o sorular da merakımı mazur gorun yer aldı yazımda esenlıkle kalın ........